Семинар по повод европроекти за ученици от ОДК-Балчик

Apr 11th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 5 ап­рил от 14:30 ч. в ОДК се про­ве­де се­ми­нар на те­ма: „На­чал­ни стъ­п­ки при раз­ра­бо­т­ва­не на про­е­к­т­ни пре­д­ло­же­ния за фи­нан­си­ра­не по фон­до­ве­те на ЕС“. Ини­ци­а­тор бе ко­ми­си­я­та „Връ­з­ки с об­щи­на­та и ев­ро­ин­те­г­ра­ция“ към ОУП – Бал­чик с пре­д­се­да­тел Жо­ро Ива­нов. Ле­к­то­ри на ме­ро­п­ри­я­ти­е­то бя­ха: г-н Ди­ми­т­рин Ди­ми­т­ров – ди­ре­к­тор на ди­ре­к­ци­я­та, Ди­я­на Ко­с­то­ва и Сто­ян Пе­т­ков – ст. спе­ци­а­ли­с­ти на ди­ре­к­ция „Ту­ри­зъм, ев­ро­фон­до­ве,ме­ж­ду­на­ро­д­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во, еко­ло­гия“ към Об­щи­на Бал­чик. Сре­ща­та про­те­че с пре­д­с­та­вя­не на иде­ен про­ект „Об­но­вя­ва­не на изо­с­та­ве­ни пло­щи в Об­щи­на Бал­чик“ на Ер­син Ис­ма­и­лов – Се­к­ре­тар на ОУП и ме­ди­ен клип във връ­з­ка с ре­а­ли­зи­ра­ни про­е­к­ти на об­щи­на­та, пре­д­с­та­вен от Жо­ро Ива­нов. Сре­ща­та про­во­ки­ра мно­го въ­п­ро­си от стра­на на уче­ни­ци­те, ко­и­то по­лу­чи­ха ком­пе­тен­т­ни от­го­во­ри и ра­зя­с­не­ния от спе­ци­а­ли­с­ти­те. В края на се­ми­на­ра уче­ни­ци­те по­лу­чи­ха удо­с­то­ве­ре­ния, по­д­пи­са­ни от кме­та на об­щи­на­та – г-н Ни­ко­лай Ан­ге­лов.

Текст и снимка: ОДК

 

Коментарите са затворени.