Изненадата “Троп – Троп”

Apr 11th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ка­к­то във въл­ше­б­на при­ка­з­ка с пре­к­ра­сен край, ху­ба­ви­те не­ща про­дъл­жа­ват в на­шия град , и то от про­лет­та на ми­на­ла­та го­ди­на. Имен­но то­га­ва е съ­з­да­ден тан­цо­ви­ят клуб „Тро-троп”, кой­то на 31 март 2012 г. от­п­ра­з­ну­ва своя пър­ви ро­ж­ден ден в ре­с­то­рант „Ло­тос” с кръ­с­т­ник Тан­цо­во сту­дио „Ка­ли­на Ра­да” – Раз­г­рад. Та­зи фор­ма­ция е съ­з­да­де­на от ен­ту­си­а­с­ти, ко­и­то са­ми са си из­б­ра­ли име­то, без пре­тен­ции за сце­ни­ч­ни изя­ви, за­с­та­на­ли твър­до зад сво­я­та твор­че­с­ка фол­к­лор­но-тан­цо­ва идея, ко­я­то осъ­ще­с­т­вя­ват ка­то ре­пе­ти­рат все­ки по­не­дел­ник и че­т­вър­тък ра­зу­че­ни­те ве­че 20 хо­ра от вси­ч­ки об­ла­с­ти на Бъл­га­рия.

Ми­на­лия ме­сец са уча­с­т­ва­ли във фол­к­лор­ния фе­с­ти­вал в гр.Ру­се, ор­га­ни­зи­ран от ме­с­т­ния хо­ре­о­г­раф Бо­г­дан До­нев. Та­ка в гра­да на Ба­ба Тон­ка са се съ­б­ра­ли 1200 „троп-тро­па­щи” бра­тя и се­с­т­ри от 46 тан­цо­ви съ­с­та­ви и клу­бо­ве. По пре­д­ва­ри­тел­но ус­та­но­вен гра­фик и след жре­бий за час на из­пъл­не­ние на ав­тен­ти­ч­ни хо­ра, на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни са из­пъл­ни­ли „Ръ­ка” от До­б­ру­джан­с­кия край и „Ля­во­то”.

Ин­те­ре­с­но­то е, че в „Троп-троп” ня­мат спон­со­ри, ня­мат су­б­си­дии, са­ми си оп­ре­де­лят па­ри­ч­на­та су­ма за член­с­ки внос, по­мощ от ни­ко­го не тър­сят и ни­ко­го не ан­га­жи­рат. Обе­ди­ня­ва ги лю­бо­в­та, при­вър­за­но­ст­та към то­зи вид из­ку­с­т­во. Ис­кат да съ­х­ра­нят ав­тен­ти­ч­ни­те хо­ре­о­г­ра­ф­с­ки тра­ди­ции на на­ши­те пре­д­ше­с­т­ве­ни­ци. „Ка­к­во­то е би­ло, то е и се­га, и ка­к­во­то ще бъ­де, то­ва ве­че е би­ло – и Бог ще по­ви­ка на­зад ми­на­ло­то.” – та­ка е за­пи­са­но в Би­б­ли­я­та.

Из­пъл­ни­те­ли­те от „Троп-троп” въз­к­ре­ся­ват оби­ча­и­те, ре­да, на­с­ле­ден от ми­на­ло­то и го про­дъл­жа­ват ка­то го за­ве­ща­ват на бъ­де­ще­то. При тях има ве­че не­що за­вър­ше­но ка­то стил, ка­то идея и са­мо­би­т­ност, с не­ви­ди­мо­то, но осе­за­е­мо при­съ­с­т­вие на хо­ре­о­г­ра­ф­ка­та Га­ля Га­в­ра­и­ло­ва. При та­ки­ва ен­ту­си­а­зи­ра­ни и кон­цен­т­ри­ра­ни тан­цьо­ри ня­ма да има про­б­ле­ми от ни­ка­к­во ес­те­с­т­во, за­що­то от­с­т­ра­ни ви­дях кол­ко до­б­ре са ор­га­ни­зи­ра­ни, емо­ци­о­нал­но­то им на­с­т­ро­е­ние и за­ряд, яв­но­то же­ла­ние на 30 ду­ши да на­д­мо­г­нат еже­д­не­в­ни­те гри­жи.

Пре­д­с­то­ят им още кра­си­ви ми­го­ве, ко­и­то ще пре­жи­ве­ят през ме­сец се­п­тем­в­ри в „Мо­ре от ри­т­ми”, а през ме­сец де­кем­в­ри ще це­лу­нат ръ­ка на своя кръ­с­т­ник „Ка­ли­на Ра­да”, го­с­ту­вай­ки им в Раз­г­рад.

Тан­цо­ви­ят клуб „Троп-троп”, за­е­д­но с ос­та­на­ли­те тан­цо­ви фор­ма­ции от ч-ще „В.Ле­в­с­ки” ще обо­га­тят и раз­но­о­б­ра­зят бо­га­ти­те фол­к­лор­ни тра­ди­ции в на­шия град.

Георги ЙОВЧЕВ

 

 

Коментарите са затворени.