За чалгата и още нещо

Apr 11th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Кол­ко­то и стран­но да зву­чи, чал­га­та бе­ше не­об­хо­ди­ма по вре­ме на пре­хо­да, за да ни по­о­с­во­бо­ди мал­ко,за­що­то вси­ч­ко се пра­ви с цел. На вси­ч­ки е ясен про­фи­ла на па­т­ри­ар­хал­ния бъл­га­рин, кой­то се ока­за ве­чен – на­му­сен строг, не­га­ти­в­но на­с­т­ро­ен към се­бе си и окол­ни­те, де­с­по­ти­чен, без чу­в­с­т­во за ху­мор, кри­ещ ус­ми­в­ка­та и чу­в­с­т­ва­та си ня­къ­де мно­го на­въ­т­ре в ду­ша­та си. По­ч­ти вси­ч­ки от ста­ро­то по­ко­ле­ние са та­ки­ва,а че­с­то де­ца­та им по­в­та­рят мо­де­ла. И по­не­же ни от­во­ри­ха към све­та,ре­ши­ха да от­во­рят ду­ши­те ни с чал­га. Тя съ­з­да­ва на­с­т­ро­е­ние,от­пу­с­каш се,за­б­ра­вяш за ло­шо­то,осо­бе­но ако е по­ля­та и с ед­на-две ра­кии. Вяр­но е,че и тук се оля­х­ме по бъл­гар­с­ки. По­ве­че­то от пе­с­ни­те са с по­р­но­г­ра­ф­с­ко съ­дър­жа­ние, но то­ва е в тон с ат­мо­с­фе­ра­та в дър­жа­ва­та ни-вси­ч­ко за про­дан. Ми­т­ко Пай­не­ра на­пи­па мо­мен­та и съ­з­да­де им­пе­рия от пе­е­щи ку­к­ли, ко­я­то по­ко­ря­ва све­та. Бъл­га­ри­нът оба­че ре­а­ги­ра ос­т­ро сре­щу вси­ч­ко, ко­е­то на­ру­ша­ва хар­мо­ни­я­та на все още ес­на­ф­с­кия му свят,оби­к­но­ве­но ин­фан­тил­но. За­що в Бъл­га­рия не се из­г­ра­ди им­пе­рия на поп из­ку­с­т­во­то, ка­к­то е по све­та. Тол­ко­ва го­ди­ни на сце­на­та са все ед­ни и съ­щи име­на, а пе­с­ни­те им от ден на ден зву­чат все по-ед­на­к­во. На­ли­ват се мно­го па­ри за бъл­гар­с­ка кул­ту­ра, но къ­де е тя. Го­ле­ми­те ни  име­на в кла­си­че­с­ка­та и поп му­зи­ка­та са от­да­в­на в чу­ж­би­на и гра­дят ка­ри­е­ра там,за­що­то тук е не­въз­мо­ж­но. Ос­та­на­ха мал­ко та­лан­т­ли­ви твор­ци,ко­и­то уми­рат сред ма­со­ва­та про­с­та­щи­на.Па­ри про­дъл­жа­ват да се на­ли­ват в не­ка­че­с­т­ве­ни твор­че­с­ки про­ду­к­ти, а от то­ва не ни ста­ва по-кул­тур­но. Се­га ве­че се на­б­лю­да­ва ин­те­г­ра­ция. Все по-че­с­то ка­нят та­лан­т­ли­ви пе­ви­ци на Пай­нер,в раз­ли­ч­ни те­ле­ви­зи­он­ни фор­ма­ти,в ко­е­то ня­ма ни­що ло­шо. Ока­за се ,че пъ­тят на чал­га­та за­по­ч­ващ с “Ра­д­ка пи­ра­т­ка”, се раз­ви­ва ус­пе­ш­но,за­що­то е ем­б­ле­ма на без­к­рай­ния ни пре­ход. А за ос­та­на­ли­те…”Шам­пан­с­ко и съл­зи”.

Ирена ИЛИЕВА

 

Коментарите са затворени.