Застрашени или застрашители

Apr 11th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На­по­с­ле­дък за­щи­та­та на жи­во­т­ни ста­ва ан­га­жи­мент за все по­ве­че хо­ра. От про­те­с­т­ни де­мон­с­т­ра­ции до по­с­то­ве в со­ци­ал­ни­те мре­жи, ня­кои хо­ра се опи­т­ват да ни уде­дят, че най-до­б­рия при­я­тел на чо­ве­ка-ку­че­то все по-че­с­то ста­ва жер­т­ва на не­до­б­ро­съ­ве­с­т­ни гра­ж­да­ни. Ско­ро за­бе­ля­зах как гру­па от 4-5 ед­ри ку­че­та, не­по­с­ре­д­с­т­ве­но до р-н „Старата  лодка” тор­мо­зи с при­съ­с­т­ви­е­то и лая си ми­ну­ва­чи­те. Кои са за­с­т­ра­ше­ни­те и кои – за­с­т­ра­ши­те­ли­те – вие пре­це­не­те.       /Е.И./

 

Коментарите са затворени.