ПРОТОКОЛ № 10 от заседание на ОбС, проведено на 26 март 2012 г.

Apr 11th, 2012 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка: Разглеждане предложение за одобряване на техническо задание за изработване на общ устройствен план на община Балчик и аналитична част.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 89: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал. 1 ЗУТ и решение 610 по протокол № 57/30.03.2007г., Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1. Приема техническо задание за изработване на Общ устройствен план /ОУП/ на община Балчик и аналитична част към него.

2. Възлага на кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието със “За” – 19 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

По втора точка: Разглеждане предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Балчик през 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 90: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по реда на ЗОС през 2012 г., приета с решение № 45 от 26.01.2012 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

1. Раздел ІІІ Б – Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със следните имоти:

– Земеделска земя – път с отпаднало предназначение с площ от 788 м2, представляваща поземлен имот № 48982.4.10 по кадастралната карта на с. Царичино;

Точката е приета поименно със “За” – 19 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

– Дворно място с площ от 940 м2, представляващо ПИ № 18160.501.601 по кадастралната карта на с. Гурково;

Точката е приета поименно със “За” – 19 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

– Вилно място с площ от 439 м2, представляващо ПИ № 02508.1.270 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. “Изгрев” /УПИ XVI, кв. 27 по ПУП на в.з. “Изгрев”/

Решението е прието поименно със “За” – 19 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

По трета точка: Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ УПИ VІ, кв. 49 по ПУП на с. Гурково, поземлен имот № 18160.501.601, с площ от 940 м2.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 91:    1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет -Балчик, общински съвет – Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 2450/05.04.2006 г., представляващ УПИ VI, кв. 49 по ПУП на с. Гурково, поземлен имот с идентификатор № 18160.501.601 по кадастралната карта на с. Гурково, с площ от 940 м2 /деветстотин и четиридесет квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 6 580.00 лв. /шест хиляди петстотин и осемдесет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3.Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.

Решението е прието поименно със “За” – 19 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

По четвърта точка: Разглеждане предложение за одобряване пазарна оценка за продажба на общински имот, представляващ ПИ № 53120.504.74 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 92:    1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. З и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94К-599-1/07.03.2012 г., одобрява пазарна оценка в размер на 12 450.00 лв. /дванадесет хиляди четиристотин и петдесет лева/, без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.504.74 по кадастралната карта на с. Оброчище /УПИ XV, кв. 7 по ПУП на вилна зона “Изгрев” гр. Балчик/, с площ от 415 м2 /четиристотин и петнадесет квадратни метра/, актуван с АОС № 4212/14.03.2012 г. на собствениците на законно построената върху него сграда.

Решението е прието поименно със “За” – 19 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

По пета точка: Разглеждане на предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и “Захарни изделия – Варна” ЕООД, по отношение на ПИ № 02508.72.93 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 93:    1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-1082-1/13.03.2012 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и “Захарни изделия – Варна” ЕООД, по отношение на ПИ № 02508.72.93 по кадастралната карта на гр. Балчик, целият с площ от 6074 м2, като “Захарни изделия – Варна” ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 8.00 м2 /осем квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4211/13.03.2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 176.00 лв. /сто седемдесет и шест лева /, без ДДС.

3.Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Решението е прието поименно със “За” – 19 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

По шеста точка: Разглеждане предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 53120.106.440 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 94:    І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА , съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за ПИ № 53120.106.440 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване н отреждане за “Жм” /жилищни нужди/.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

Решението е прието със “За” – 19 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

По седма точка: Разглеждане на искане от “ПИРИНЕЯ БАЛЧИК” ООД за изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе за “Подземен електропровод Ср.Н 36 кV и оптичен кабел тип OPUG за захранване на 23 ветрогенератори в землището на с. Гурково, с. Тригорци, с. Дъбрава, с. Соколово, с. Царичино, община Балчик, преминаващо през имоти – публична общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 95:    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и  чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Балчик не приема предложението за изразява предварително съгласие за определяне на трасе за “Подземен електропровод Ср.Н 36 кV и оптичен кабел тип OPUG  за захранване на вятърни генератори, находящи се в землище с. Гурково ПИ  №№ 18160.106.75, 18160.31.39, 18160.32.38, 18160.40.94, 18160.40.103, 18160.51.107, 18160.53.65; землище с. Тригорци  ПИ №№ 73095.12.56, 73095.12.58, 73095.19.19, 73095.20.55, 73095.22.170, 73095.22.172, 73095.22.174, 73095.24.15, 73095.30.26, 73095.30.28; землище с. Дъбрава  ПИ № 24387.26.98; землище с. Соколово ПИ № 67951.20.55 и землище с. Царичино ПИ № 48982.302.56 Община Балчик “, преминаващо през имоти – общинска собственост

Решението е гласувано поименно със “За” – 5 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 14 гласа

По осма точка: Разглеждане предложение за одобряване отчет за 2011 година на актуализирана общинска “Програма за управление на отпадъците на община Балчик”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 96:    На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик одобрява представеният отчет за 2011 година на актуализираната общинска „Програма за управление на отпадъците на община Балчик”.

Решението е прието със “За” – 13 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 6 гласа

По девета точка: Предложение за отмяна на решение 85, прието с Протокол № 9 от 09.03.2012 година, поради техническа грешка и за вземане на решение за издаване на Запис на заповед от Община Балчик, в полза на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), обезпечаваща авансово плащане по Договор № DIR-51011119-C018 от 01.02.2012 г., и сключено към него Споразумение за подготовка на инвестиционен проект за изпълнението на проект „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик  в Черно море, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 97:    На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с Указания за бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, във връзка с процеса на верификация и контрол на разходите по договорите за безвъзмездна финансова помощ, Общински съвет РЕШИ:

1. Отменя свое решение  85, прието на 09.03.2012 г. с протокол № 9, поради допусната техническа грешка.

Точката е приета поименно със “За” – 19 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

2. В изпълнение на чл. 13, ал. З, т. 1 от договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-С018 от 01.02.2011 г., и чл. 6, ал. 1, т. 1 от сключеното към него Споразумение за подготовка на инвестиционен проект за изпълнението на проект„Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик в Черно море, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик”, одобрен за финансиране по процедура № BG161РО005/10/1.11/03/19 “Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, упълномощава кмета на Община Балчик да подпише Запис на заповед по образец от Договарящия орган, неотменимо и безусловно да се задължи, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, срещу представянето на настоящата запис на заповед да заплати на поемателя – Министерство на околната среда и водите, сумата в размер на 138 360,59 лева (сто тридесет и осем хиляди триста и шестдесет лв. и 59 ст.) лева – представляваща 20 % от размера на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на първия етап от Проекта.

Срокът за предявяване е до три месеца след одобряване на доклада за изпълнение на първи етап на проект „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик в Черно море, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик”.

3. Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подготви необходимите документи, във връзка с получаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-С018 от 01.02.2012 г и сключеното към него Споразумение за подготовка на инвестиционен проект.

4. Възлагам на Кмета на Община Балчик всички последващи юридически и фактически действия във връзка с изпълнението на гореизложеното.

Решението е прието поименно със “За” – 19 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

По десета точка: Предложение за вземане на решение за извършване на авариен ремонт на ул. “Дунав”, с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 98:    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик:

1. Дава съгласие да се включи в капиталовата програма на община Балчик за 2012 г., дейност по възстановяване на пътна настилка по ул.”Дунав” и ул. “Приморска”, с. Кранево, общ. Балчик, в размер на 201 000 лв., с вкл. ДДС.

2. Средствата по т. 1 в размер на 201 000 лв. с вкл. ДДС да бъдат осигурени за сметка на собствени приходи.

3. Възлага на кмета на общината извършване на последващите действия свързани с изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието поименно със “За” – 19 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

По единадесета точка: Предложение  за вземане на решение за осигуряване на финансови средства на Сдружение “Футболен клуб Стражица 2012” за участие във футболно първенство на “А” окръжна футболна група.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 99:    На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общински съвет – Балчик:

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 10 000 /десет хиляди/ лв. на Сдружение “Футболен клуб Стражица 2012”, с. Стражица, общ. Балчик, с които да бъде обезпечено участието на “Футболен клуб Стражица 2012”, с. Стражица в “А” Окръжна футболна група – пролетен полусезон.

2. Средствата но т. 1 от настоящото решение, в размер на 10 000 /десет хиляди/ лв. да бъдат осигурени за сметка па собствени приходи.

3. Възлага на Кмета па Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието поименно със “За” – 19 гласа, “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

По дванадесета точка: Разглеждане предложение за даване съгласие за участие и осигуряване на финансов принос на община Балчик като партньор в Проект “Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини” по Програма за Малки проекти на Глобалния екологичен фонд.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 100: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, и т. 23 от ЗМСМА, и във връзка с включването на община Балчик като партньор по проект „Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини” по Програма за Малки проекти на Глобалния екологичен фонд, Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да участва като партньор в проект „Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини” по Програма за Малки проекти на Глобалния екологичен фонд, с водещ партньор Сдружение „Черноморски енергиен клъстер”.

2. Дава съгласие Община Балчик, в качеството си на партньор по проект „Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини” по Програма за Малки проекти на Глобалния екологичен фонд, да осигури финансов принос по проекта в размер на 71 000 лв. /седемдесет и една хиляди/ лв., като средствата за това се осигурят от собствените приходи на Община Балчик.

3.Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието поименно със “За” – 19 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.