“Все още не се вижда светлина в тунела”

Apr 11th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Как се на­со­чи­х­те към от­го­вор­на­та про­фе­сия на ле­ка­ря и то­ва ли бе де­т­с­ка­та Ви ме­ч­та?

Вре­ме­на­та бя­ха та­ки­ва и мо­же би за­ра­ди на­чи­на на вли­за­не в ме­ди­цин­с­кия уни­вер­си­тет – при­ем­ни из­пи­ти по био­ло­гия и хи­мия бя­ха про­во­ка­ция. Но да ста­вам ле­кар не е би­ло де­т­с­ка­та ми ме­ч­та.

През ка­к­ви ета­пи пре­ми­на­ва Ва­ша­та про­фе­си­о­нал­на ка­ри­е­ра?

Ета­пи­те са мно­го и про­дъл­жи­тел­ни. Ос­вен че тря­б­ва да се за­вър­ши ме­ди­ци­на, а то­ва е 6-го­ди­шен курс на обу­че­ние, сле­д­ва след­ди­п­лом­на ква­ли­фи­ка­ция за при­з­на­ва­не на оп­ре­де­ле­на спе­ци­ал­ност, ко­я­то от­не­ма не по-мал­ко от 4 го­ди­ни. И та­ка, до­ка­то за­по­ч­неш да ра­бо­тиш ка­то ис­тин­с­ки ле­кар ми­на­ват мно­го го­ди­ни и за­по­ч­ваш да се чу­диш да­ли си е за­с­лу­жа­ва­ло вси­ч­ко то­ва. Но от бла­го­дар­но­ст­та на па­ци­ен­ти­те и удо­в­ле­т­во­ре­ни­е­то от ра­бо­та­та раз­би­раш, че си е стру­ва­ло.

Ле­с­но ли е да бъ­деш уп­ра­ви­тел на ле­че­б­но за­ве­де­ние в ус­ло­вия на кри­за?

Не, не е ле­с­но. Въ­о­б­ще да уп­ра­в­ля­ваш ка­к­ва­то и да е стру­к­ту­ра по вре­ме на кри­за е тру­д­но. Осо­бе­но в об­ла­ст­та на здра­ве­о­па­з­ва­не­то, къ­де­то про­б­ле­ми­те не са са­мо във фи­нан­со­ва­та и ико­но­ми­че­с­ка­та кри­за, но и във все още про­дъл­жа­ва­ща­та ре­фор­ма в бъл­гар­с­ко­то здра­ве­о­па­з­ва­не – ве­че 20 го­ди­ни. И май все още не се ви­ж­да све­т­ли­на в ту­не­ла. Не са­мо смя­на­та на пра­ви­тел­с­т­ва, на ми­ни­с­тер­с­ки по­с­то­ве, на ди­ре­к­то­ри на НЗОК е про­б­ле­мът, но и ця­ла­та не­си­гур­ност в за­ко­но­да­тел­с­т­во­то в об­ла­ст­та на здра­ве­о­па­з­ва­не­то. По­с­то­ян­ни­те про­ме­ни обе­з­сър­ча­ват не са­мо уп­ра­в­ля­ва­щи­те, а и из­пъл­ни­те­ли­те на ме­ди­цин­с­ка по­мощ, ка­к­то ни на­ри­чат нас, ле­ка­ри­те.

На­с­ко­ро бе спе­че­лен ев­ро­п­ро­ект, ка­са­ещ бол­ни­ца­та. Ка­к­ви про­ме­ни мо­жем да оча­к­ва­ме?

Вие зна­е­те, че ев­ро­п­ро­е­к­ти­те имат то­ч­но оп­ре­де­ле­ни изи­с­к­ва­ния, ко­и­то са за­пи­са­ни в на­со­ки­те на кан­ди­да­т­с­т­ва­не. То­зи про­ект всъ­щ­ност е на Об­щи­на Бал­чик, тъй ка­то по про­г­ра­ма „Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие”, тя е бе­не­фи­ци­ент, а не кон­к­ре­т­но бол­ни­ца­та. Про­е­к­тът вклю­ч­ва ос­но­в­но за­ку­пу­ва­не на но­ва апа­ра­ту­ра – ди­а­г­но­с­ти­ч­на и ле­че­б­на. Та­ка по-го­ле­ми­те но­во­с­ти ще бъ­дат в ди­а­г­но­с­ти­ка­та – но­ви рен­т­ге­но­ви апа­ра­ти, ком­пю­тъ­рен то­мо­г­раф, ма­мо­г­раф, апа­ра­ти за ул­т­ра­з­ву­ко­ва ди­а­г­но­с­ти­ка и др. Овен то­ва и ре­мон­т­ни дей­но­с­ти на по­ме­ще­ни­я­та, в ко­и­то ще бъ­дат ин­с­та­ли­ра­ни и ще ра­бо­ти та­зи но­ва апа­ра­ту­ра. То­ва ще по­ви­ши ка­че­с­т­во­то на об­с­лу­ж­ва­не на на­ши­те па­ци­ен­ти. Та­ка ще се въз­по­л­з­ват не са­мо гра­ж­да­ни­те, жи­те­ли на об­щи­на­та, но и вси­ч­ки, ко­и­то по­се­ща­ват ле­че­б­но­то за­ве­де­ние. За да ни вклю­чат в та­зи опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма с про­ект, кой­то об­щи­на­та раз­ра­бо­ти, пре­д­с­та­ви и спе­че­ли фи­нан­си­ра­не, бе­ше из­г­ра­де­на ед­на кон­це­п­ция от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­па­з­ва­не­то, в ко­я­то ос­но­в­на ли­ния има пре­вен­ци­я­та и про­фи­ла­к­ти­ка­та на зло­ка­че­с­т­ве­ни­те за­бо­ля­ва­ния, а в та­зи част на кон­це­п­ци­я­та ус­пя­х­ме да спе­че­лим фи­нан­си­ра­не­то от ев­ро­пей­с­ка­та ко­ми­сия –  Об­щин­с­ки­те бол­ни­ци да ре­шат ба­зи­с­ни ме­ди­цин­с­ки про­б­ле­ми, без да се на­ла­га па­ци­ен­ти­те да хо­дят в дру­га об­ласт в т.нар. ви­со­ко­те­х­но­ло­ги­ч­на бол­ни­ца.

Имат ли спо­ред Вас въз­мо­ж­ност за ре­а­ли­за­ция на мла­ди­те ле­ка­ри в Бъл­га­рия?

Въз­мо­ж­но­с­ти има, но за да мо­гат но­во­за­вър­ши­ли­те ле­ка­ри да ра­бо­тят със здра­в­на­та ка­са, тря­б­ва да имат спе­ци­ал­ност, ко­е­то оз­на­ча­ва, че след 6-го­ди­ш­но обу­че­ние, тря­б­ва да пре­ми­нат през още 4, за да мо­гат да ста­нат до­го­вор­ни пар­т­ньо­ри. Без спе­ци­ал­ност, те мо­гат да ра­бо­тят един­с­т­ве­но под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на ле­кар-спе­ци­а­лист, ко­е­то до­ня­къ­де спъ­ва мла­ди­те ле­ка­ри. Но и за­п­ла­ща­не­то в Бъл­га­рия е в пъ­ти по-ни­с­ко от дру­ги­те ев­ро­пей­с­ки стра­ни. Но­во­за­вър­ши­ли­те, а и не са­мо те, а и ут­вър­де­ни­те спе­ци­а­ли­с­ти да тър­сят ре­а­ли­за­ция в чу­ж­би­на или в дру­ги об­ла­с­ти око­ло ме­ди­ци­на­та ка­то пре­д­с­та­ви­те­ли на фар­ма­це­в­ти­ч­ни фир­ми, за­ни­ма­ва­щи се с ме­ди­цин­с­ка апа­ра­ту­ра, но не кон­к­ре­т­но ме­ди­ци­на. Та­ка че кра­т­ки­ят от­го­вор е „НЕ”.

Ка­к­ви са ва­ши­те ви­ж­да­ния за бъ­де­ще­то на бол­ни­ца­та?

Ос­вен то­зи про­ект, за кой­то го­во­ри­х­ме, на 4 ап­рил бе­ше пу­б­ли­ку­ва­но ре­ше­ни­е­то на оце­ни­тел­на­та ко­ми­сия на из­пъл­ни­тел­на­та аген­ция за мал­ки и сре­д­ни пре­д­п­ри­я­тия, къ­де­то бол­ни­ца­та бе­ше пре­д­с­та­ви­ла друг про­ект и оце­ни­тел­на­та ко­ми­сия го е при­е­ла. Про­е­к­тът е по про­г­ра­ма­та „Раз­ви­тие на кон­ку­рен­то­с­по­со­б­но­ст­та на бъл­гар­с­ка­та ико­но­ми­ка” 2007-2013 и е за въ­ве­ж­да­не и сер­ти­фи­ци­ра­не на си­с­те­ма­та за уп­ра­в­ле­ние на ка­че­с­т­во­то, съ­г­ла­с­но ме­ж­ду­на­ро­д­ния стан­дарт и из­г­ра­ж­да­не на бол­ни­ч­на ин­фор­ма­ци­он­на си­с­те­ма. За­е­д­но с но­ва­та апа­ра­ту­ра, ре­мон­т­ни­те дей­но­с­ти, та­зи про­г­ра­ма ще по­ви­ши ка­че­с­т­во­то на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но­то об­с­лу­ж­ва­не и об­с­лу­ж­ва­не­то ка­то ця­ло на на­ши па­ци­ен­ти. Чрез въ­ве­ж­да­не­то на та­зи си­с­те­ма за уп­ра­в­ле­ние на ка­че­с­т­во­то, ще се по­до­б­ри бол­ни­ч­на­та ин­фор­ма­ци­он­на си­с­те­ма ще бъ­де УЕБ-ба­зи­ра­на и в ре­ал­но вре­ме вси­ч­ко, ка­к­во­то ста­ва в ле­че­б­но­то за­ве­де­ние. Не са­мо по от­но­ше­ние на ма­те­ри­а­ли­те, ре­сур­си­те, но и по от­но­ше­ние на па­ци­ен­ти­те, ме­ди­цин­с­ка­та дей­ност и вси­ч­ко, ка­са­е­що от­но­ше­ни­е­то на бол­ни­ца­та с до­го­вор­ни­те пар­т­ньо­ри от НЗОК. Оча­к­вам бол­ни­ца­та да при­до­бие по-съ­в­ре­ме­нен об­лик и на­и­с­ти­на да ста­не кон­ку­рен­т­но­с­по­со­б­на на па­за­ра на здра­в­ни ус­лу­ги.

Интервю:

Ерсин ИСМАИЛОВ

 

Коментарите са затворени.