Честит празник 7 април

Apr 4th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На хо­ра­та, ко­и­то да­ря­ват, спа­ся­ват и ле­ку­ват – на еки­па от МБАЛ Бал­чик – по­же­ла­ва­ме да се ра­д­ват на ли­ч­но здра­ве, мно­го ус­пе­хи и про­ле­т­но на­с­т­ро­е­ние.  Пе­в­че­с­ки­те гру­пи „Бя­ло цве­те” и „Не­с­по­кой­ни въл­ни” към клуб „Хи­нап”ще пе­ят за Вас и жи­те­ли­те на Об­щи­на­та в Про­ле­т­ния фе­с­ти­вал на са­мо­дей­ни­те съ­с­та­ви.

На­ши­те ис­к­ре­ни бла­го­дар­но­с­ти с бу­кет от пе­с­ни!

Членовете на клуб „Хинап”

Коментарите са затворени.