Клуб “Компютър” при ОДК-Балчик на четиридневен състезателен маратон

Apr 4th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

До­б­ра­та по­д­го­то­в­ка, ста­ра­ни­е­то и най-ве­че уча­с­ти­е­то са га­ран­ция за на­с­то­я­щи и бъ­де­щи ус­пе­хи. То­ва до­ка­за клуб „Ком­пю­тър” при ОДК-Бал­чик в две по­ре­д­ни на­ци­о­нал­ни съ­с­те­за­ния – „Во­да­та – из­вор на жи­вот” – гр. Бур­гас и ІV На­ци­о­нал­но съ­с­те­за­ние по ин­фор­ма­ци­он­ни те­х­но­ло­гии – гр. Бла­го­е­в­г­рад. Там уче­ни­ци­те има­ха въз­мо­ж­ност да пре­ме­рят си­ли­те и спо­со­б­но­с­ти­те си със свои връ­с­т­ни­ци от ця­ла Бъл­га­рия.

Еко­ло­ги­я­та и ин­фор­ма­ци­он­ни­те те­х­но­ло­гии „си по­да­до­ха ръ­ка” в по­ре­д­но­то из­да­ние на на­ци­о­нал­ния кон­курс „Во­да­та – из­вор на жи­вот” ка­то от­дел­но съ­с­те­за­ние по ИТ. Иде­я­та на ме­ро­п­ри­я­ти­е­то бе да про­во­ки­ра по­з­на­ни­я­та, све­жи­те идеи и ми­съл­та за ино­ва­ти­в­ни пра­к­ти­ки на уче­ни­ци­те. Клуб „Ком­пю­тър” по­д­го­т­ви и из­п­ра­ти 8 про­е­к­та-пре­зен­та­ции за пре­д­ва­ри­тел­но кла­си­ра­не. Вклю­чи­ха се Ка­ри­на Ди­мо­ва – 11 клас, Ер­син Ис­ма­ил – 10 клас, Жо­ро Ива­нов – 9 клас, Жи­в­ко До­нев – 8 клас, Иван Ива­нов – 5 клас, Але­к­сан­дър Сто­и­лов – 5 клас, Ан­гел Ди­ми­т­ров – 5 клас, Ири­на Ди­ми­т­ро­ва – 5 клас, Але­к­сан­д­ра Ру­се­ва – 5 клас. Съ­с­те­за­те­ли­те бя­ха раз­де­ле­ни на 2 въз­ра­с­то­ви гру­пи – 6-8 клас и 9-12 клас. Жу­ри­то оце­ни най-до­б­ри­те про­е­к­ти и оп­ре­де­ли най-до­б­ри­те 20 от вся­ка от ка­те­го­ри­и­те. По­па­д­на­ли­те в Топ 20 уче­ни­ци има­ха въз­мо­ж­ност в рам­ки­те на 10 ми­ну­ти да пре­д­с­та­вят сво­и­те пре­зен­та­ции пред ко­ми­сия.

Три от про­е­к­ти­те – на Ка­ри­на, Ер­син и Жи­в­ко по­па­д­на­ха в Топ 20 на кла­си­ра­не­то. За­щи­та­та се про­ве­де в Мор­с­ко ка­зи­но – Бур­гас на 22 март. И три­ма­та съ­с­те­за­те­ли се пре­д­с­та­ви­ха до­с­той­но. Слу­чай­ност или не, в чел­ни­те ме­с­та пре­об­ла­да­ва­ха име­на­та на уче­ни­ци от град Бур­гас. Вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци по­лу­чи­ха гра­мо­ти за от­ли­ч­но пре­д­с­та­вя­не, а Ер­син Ис­ма­ил – и по­о­щ­ри­тел­на на­г­ра­да за своя про­ект.

Със сме­се­ни чу­в­с­т­ва, но все пак еко­ло­ги­ч­но по-обо­га­те­ни, уче­ни­ци­те се за­вър­на­ха в Бал­чик, за да мо­гат на сле­д­ва­щия ден да от­пъ­ту­ват за ІV На­ци­о­нал­но­то съ­с­те­за­ние по ИТ в Бла­го­е­в­г­рад.

От­к­ри­ва­не­то на съ­с­те­за­ни­е­то и те­х­ни­че­с­ка­та кон­фе­рен­ция се съ­с­тоя в за­ла „П. Яво­ров“ в Бла­го­е­в­г­рад. Ор­га­ни­за­то­ри­те ра­зя­с­ни­ха по­д­ро­б­но как ще про­те­че съ­с­те­за­ни­е­то в раз­ли­ч­ни­те ка­те­го­рии. Но пре­ди то­ва го­с­ти­те се на­с­ла­ди­ха на не­ве­ро­я­т­на па­т­ри­о­ти­ч­на про­г­ра­ма, по­д­го­т­ве­на от уче­ни­ци на Об­щи­на Бла­го­е­в­г­рад. Спе­ци­а­лен гост на от­к­ри­ва­не­то бе и из­ве­с­т­ния ан­сам­бъл „Пи­рин”, кой­то впе­ча­т­ли при­съ­с­т­ва­щи­те със сло­ж­но­ст­та и те­х­ни­ка­та си на тан­цу­ва­не.

На 24 март, в 7 СОУ „Ку­з­ман Ша­п­ка­рев”, в кон­ку­рен­ция на над 230 уче­ни­ци, съ­с­те­за­те­ли­те от клуб „Ком­пю­тър” се вклю­чи­ха в 2 от ка­те­го­ри­и­те по ре­г­ла­мент. То­зи зна­чим на­ци­о­на­лен фо­рум има тра­ди­ци­я­та да обе­ди­ня­ва та­лан­т­ли­ви­те де­ца на Бъл­га­рия в об­ла­ст­та на ИТ ка­то им да­ва въз­мо­ж­ност да по­ка­жат въз­мо­ж­но­с­ти­те си, да до­раз­ви­ят та­лан­та си и да се по­у­чат от сво­и­те гре­ш­ки, от кри­ти­ки, ко­и­то по­лу­ча­ват от ком­пе­тен­т­но­то жу­ри, и раз­би­ра се, да сра­в­нят въз­мо­ж­но­с­ти­те си с те­зи на свои връ­с­т­ни­ци. Ка­те­го­ри­я­та „Ком­пю­тър­ни пре­зен­та­ции”, въ­п­ре­ки че бе ог­ра­ни­че­на са­мо за уче­ни­ци 5-8 клас пре­ди­з­ви­ка най-го­ля­мо вни­ма­ние и обе­ди­ни под ед­на об­ща цел по­ве­че от 100 де­ца. Та­зи го­ди­на че­ти­ри­ма уча­с­т­ни­ци от клу­ба се ре­ги­с­т­ри­ра­ха за уча­с­тие в най-по­пу­ляр­но­то на­п­ра­в­ле­ние. То­ва бя­ха се­д­мо­к­ла­с­ни­кът Па­вел Пе­т­ров и пе­то­к­ла­с­ни­ци­те Але­к­сан­дър Сто­и­лов, Ан­гел Ди­ми­т­ров и Иван Ива­нов. Те­ма на та­з­го­ди­ш­но­то съ­с­те­за­ние бе из­ра­бо­т­ка­та на ме­се­чен хо­ро­с­коп. Ос­вен съ­в­ку­п­но­ст­та от ком­пю­тър­ни уме­ния, то­ва за­да­ние има­ше за цел да от­к­рои фа­к­то­рът „пре­д­с­та­вя­не”, кой­то е клю­чов за пре­зен­ти­ра­не­то. Ав­то­ри­те­т­но жу­ри, пре­д­се­да­тел, на ко­е­то бе ст. н.с. при БАН – Ивай­ло Ива­нов оце­ни пре­д­ва­ри­тел­но про­е­к­ти­те и оп­ре­де­ли Топ 20 на най-до­б­ри­те пре­зен­та­ции, ко­и­то бя­ха за­щи­те­ни по-къ­с­но през де­ня. За съ­жа­ле­ние, по­ра­ди го­ле­мия ин­те­рес и кон­ку­рен­ция, уче­ни­ци­те в то­ва на­п­ра­в­ле­ние не на­ме­ри­ха мя­с­то сред два­де­сет­те. Ка­ри­на Ди­мо­ва, Ер­син Ис­ма­и­лов и Жо­ро Ива­нов уча­с­т­ва­ха в но­ва­та ка­те­го­рия за то­ва съ­с­те­за­ние – „Мул­ти­ме­дий­ни кли­по­ве – 5-13 клас”. В на­д­п­ре­ва­ра с още 48 уче­ни­ци, и три­ма­та на­ме­ри­ха мя­с­то сред най-до­б­ри­те 20 на съ­с­те­за­ни­е­то. Те­ма­та, оп­ре­де­ле­на за кли­по­ве­те бе до­с­та ин­те­ре­с­на и про­во­ки­ра кре­а­ти­в­но­ст­та на уча­с­т­ни­ци­те, а имен­но – да из­ра­бо­тят клип, кой­то да по­д­по­мо­г­не уче­ни­ци от на­ча­лен курс да на­у­чат ос­но­в­ни­те цве­то­ве на ан­г­лий­с­ки език вър­ху пе­сен­та „Color Song”. За­да­ча­та за­дъл­жи съ­с­те­за­те­ли­те да вло­жат по­ве­че ми­съл в кли­по­ве­те, а по-то­зи на­чин да де­мон­с­т­ри­рат не­що раз­ли­ч­но от въз­мо­ж­но­с­ти­те на со­ф­ту­е­ра. И три­ма­та уча­с­т­ни­ци от Бал­чик се кла­си­ра­ха в Топ 20. Мал­ко по-къ­с­но, вси­ч­ки за­ре­ди­ха сво­и­те кли­по­ве в от­дел­на за­ла , а в по­с­ле­д­с­т­вие от­го­ва­ря­ха на въ­п­ро­си от жу­ри­то. Та­ка за­вър­ши и съ­с­те­за­тел­ния ден. Жу­ри­то обе­ща да ра­бо­ти до къ­с­но, за да кла­си­ра про­е­к­ти­те ма­к­си­мал­но обе­к­ти­в­но.

На сле­д­ва­щия ден – 25 март в ед­на от за­ли­те на Юго­за­па­д­ния уни­вер­си­тет се съ­с­тоя на­г­ра­ж­да­ва­не­то. То бе из­не­на­да за вси­ч­ки, за­що­то кла­си­ра­не­то не бе пу­б­ли­ку­ва­но все още на офи­ци­ал­ния сайт на съ­с­те­за­ни­е­то (http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com). Ер­син Ис­ма­и­лов (84 т.) ста­на тре­ти в ка­те­го­рия „Мул­ти­ме­дий­ни кли­по­ве” в ос­пор­ва­но кла­си­ра­не, къ­де­то от тре­тия до ше­с­тия раз­ли­ка­та е ед­ва по 1 то­ч­ка. Той по­лу­чи гра­мо­та, ку­па, и пре­д­ме­т­на на­г­ра­да оси­гу­ре­на от кме­та на Об­щи­на Бла­го­е­в­г­рад. След пу­б­ли­ку­ва­не на ос­та­на­ли­те ре­зул­та­ти, Ка­ри­на Ди­мо­ва за­е­ма 6-то мя­с­то с ак­тив от 81 то­ч­ки, а Жо­ро Ива­нов – 11-то мя­с­то с ак­тив от 75то­ч­ки.

То­ва съ­с­те­за­ние се ока­за ус­пе­шен де­бют ка­к­то за мал­ки­те пе­то­к­ла­с­ни­ци, та­ка и за уче­ни­ци­те от го­рен курс, за ко­и­то ка­те­го­ри­я­та „Мул­ти­ме­дий­ни кли­по­ве” е но­ва и не­по­з­на­та до мо­мен­та. Но опи­та, кой­то при­до­би­ха вси­ч­ки с по­д­го­то­в­ка­та и уча­с­ти­е­то си в то­зи ИТ ма­ра­тон, ве­щае но­ви ус­пе­хи за в бъ­де­ще, за­я­ви стар­ши учи­тел Пла­мен Ива­нов – ръ­ко­во­ди­тел на клуб „Ком­пю­тър“при ОДК.

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.