УС на кооперация “Черно море – Балчик”

Apr 4th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

сви­к­ва об­що го­ди­ш­но от­че­т­но съ­б­ра­ние  на 21.04.2012г./съ­бо­та/ от 8.00 ча­са в за­ла­та на чи­та­ли­ще“Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки – 1870”, град Бал­чик при сле­д­ния

ДНЕ­ВЕН РЕД :

1.Ос­во­бо­ж­да­ва­не на член-ко­о­пе­ра­то­ри, приемане на член-кооператори.

2. Отчет на УС.

3. Отчет на КС.

4. Одиторски доклад.

5.Взе­ма­не на ре­ше­ние за раз­по­ре­ж­да­не с по­зем­лен имот с иден­ти­фи­ка­тор 02508.55.43 с площ 1391 кв.м. в ед­но с по­с­т­ро­е­на­та ма­си­в­на сгра­да /ма­га­зин с га­раж/ със за­с­т­ро­е­на площ 124 кв.м.

6.Приемане на разчет за стопанската 2011/2012г. и избор на одитор.

Съ­г­ла­с­но За­ко­на за ко­о­пе­ра­ци­и­те (чл.17, ал.2), ако не  се явя­т­не­о­б­хо­ди­ми­ят брой чле­но­ве съ­б­ра­ни­е­то ще се про­ве­де в съ­щия ден (21 ап­рил 2012г.), на съ­що­то мя­с­то (за­ла­та на чи­та­ли­ще “Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки – 1870”) от 9.00 ча­са, при съ­щия дне­вен ред, не­за­ви­си­мо от броя на при­съ­с­т­ва­щи­те.

Коментарите са затворени.