Поздравителен адрес

Apr 4th, 2012 | От | Category: ДРУГИ, обяви

По слу­чай 7 ап­рил, Пра­з­ни­ка на здра­в­ни­те ра­бо­т­ни­ци, Дру­же­с­т­во­то на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те от град Бал­чик по­з­д­ра­вя­ва вси­ч­ки здра­в­ни ра­бо­т­ни­ци в МБАЛ Бал­чик ка­то им по­же­ла­ва мно­го здра­ве и все та­ка да бъ­дат от­го­вор­ни към про­фе­си­я­та си.

Тук ис­кам да бла­го­да­ря пер­со­нал­но на д-р До­че­ва и д-р Вой­чев и еки­па на Не­в­ро­ло­ги­ч­но от­де­ле­ние ка­то им по­же­ла­ва­ме да бъ­дат все та­ка вни­ма­тел­ни към па­ци­ен­ти­те си, ко­и­то пре­с­то­я­ват за ле­че­ние. Из­ка­з­вам дъл­бо­ка бла­го­дар­ност към ця­ло­то от­де­ле­ние.

Стойка ГЕОРГИЕВА

Пре­д­се­да­тел на Дру­же­с­т­во­то на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те  и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те – Балчик.

Коментарите са затворени.