За трети път Албена събира таланти в детска шахматна академия “Интелекти”

Apr 4th, 2012 | От | Category: ДРУГИ, СПОРТ

За тре­та по­ред го­ди­на в ку­рор­та Ал­бе­на ще се про­ве­де бъл­га­ро-ру­с­ка­та де­т­с­ка ша­х­ма­т­на ака­де­мия “Ин­те­ле­к­ти”, обя­ви ор­га­ни­за­то­рът й То­дор Спи­ров. Про­я­ва­та ще се съ­с­тои от 11 до 25 юни.

В Ака­де­ми­я­та мо­гат да уча­с­т­ват де­ца и от дру­ги стра­ни, ко­и­то  през сво­бо­д­но­то си вре­ме оби­чат да иг­ра­ят на ша­х­мат, ша­ш­ки, ув­ли­чат се от ма­те­ма­ти­ка, ис­кат да ри­су­ват или да съ­чи­ня­ват сти­хо­ве. Вси­ч­ки  дей­но­с­ти се ор­га­ни­зи­рат по ка­те­д­ри и за­вър­ш­ват с ма­со­ви про­я­ви.

Спе­ци­а­ли­с­ти­те в ка­те­д­ри­те про­ве­ж­дат за­ня­тия от­дел­но за на­чи­на­е­щи и за на­пре­д­на­ли. Сме­ни­те са с раз­ли­ч­на про­дъл­жи­тел­ност.  На гру­па от 15 де­ца на въз­раст от 7 до 16 г. има по­с­то­я­нен  ръ­ко­во­ди­тел.  След за­вър­ш­ва­не на смя­на­та вся­ко де­те  по­лу­ча­ва  ори­ги­нал­на  те­ни­с­ка, сер­ти­фи­кат и дру­ги су­ве­ни­ри.  Изя­ви­ли­те се в про­я­ви­те де­ца се на­г­ра­ж­да­ват с  ку­пи, ме­да­ли, гра­мо­ти, ди­п­ло­ми и дру­ги.

Вси­ч­ки раз­хо­ди за тран­с­порт, на­с­та­ня­ва­не, из­х­ран­ва­не на де­ца­та и из­пъл­не­ние на та­зи про­г­ра­ма са за сме­т­ка на ро­ди­те­ли, спон­со­ри, об­щи­ни, учи­ли­ща  и дру­ги из­то­ч­ни­ци.

Цел­та на ор­га­ни­за­то­ри­те е съ­з­да­ва­не­то на бла­го­п­ри­я­т­на ат­мо­с­фе­ра за об­щу­ва­не, въз­пи­та­ние, обу­че­ние и раз­ви­тие на твор­че­с­кия по­тен­ци­ал на лю­бо­з­на­тел­ни  де­ца от раз­ли­ч­ни стра­ни.

Съ­що та­ка за­да­ча­та на То­дор Спи­ров и не­го­ви­те съ­ми­ш­ле­ни­ци се явя­ва съ­з­да­ва­не­то на ус­ло­вия за  въ­ве­ж­да­не на ша­х­ма­та ка­то за­дъл­жи­те­лен пре­д­мет от 1 до 4 клас в  на­чал­ния курс на учи­ли­ща­та. Тя­х­на­та дей­ност  е  на­со­че­на  към раз­ви­ва­не на ин­те­ле­к­ту­ал­ни­те спо­со­б­но­с­ти на де­ца­та, за­що­то ин­те­ле­к­та, ка­к­то му­с­ку­ли­те на тя­ло­то се ну­ж­дае от тре­ни­ро­в­ка.

Заявки и резервации:

Екатерина Сергеевна

e-mail: intelekti@abv.bg

Президент: м.с. Тодор   Тодоров

(+35958681116; +359879338071) energy21_dobrich@abv.bg

Коментарите са затворени.