Празнична мартеница

Mar 21st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

По по­ка­на на пре­д­се­да­те­ля на РО на СИБ Олег Те­мел­ков чле­но­ве­те на клуб „Хи­нап” Бал­чик , по­ве­че от 50 ду­ши, го­с­ту­ва­ха в До­б­рич и взе­ха ак­ти­в­но уча­с­тие в ре­ги­о­нал­на­та пра­з­ни­ч­на мар­тен­с­ка сре­ща. При­съ­с­т­ва­ха чле­но­ве на ор­га­ни­за­ции от гр.До­б­рич, Тер­вел, Г.То­ше­во, с.Че­ло­пе­че­не, Смя­до­во и Но­ви па­зар. Има­ше офи­ци­а­лен пре­д­с­та­ви­тел и от Вар­на. Съ­би­ти­е­то се про­ве­де ка­то пра­з­ни­чен обяд в про­с­тор­ния ре­с­то­рант „До­б­ру­джа”, кой­то ста­на до­ма­кин на по­ве­че от 200 уча­с­т­ни­ци. Тър­же­с­т­во­то от­к­ри Олег Те­мел­ков с при­ве­т­с­т­ве­но сло­во и по­да­ри на все­ки го­с­ту­ващ клуб кри­с­та­лен пла­кет. По­с­ле­д­ва­ха ори­ги­нал­ни­те изя­ви на вси­ч­ки клу­бо­ве – сти­хо­ве, пе­с­ни, мно­го ху­мор по по­вод ба­ба Мар­та, про­лет­та, на­ро­д­ни­те пра­з­ни­ци. Раз­би­ра се, че хи­на­п­ци се пре­д­с­та­ви­ха с бу­фо­син­х­ро­на­да на пе­сен­та „Има­ла Ма­ри­я­на”, ар­ти­с­ти­ч­но пре­д­с­та­ве­на от П.Ди­ми­т­ро­ва и П.Вел­че­ва и 12 же­ни – мар­те­ни­ци. Вси­ч­ки клу­бо­ве по­лу­чи­ха ка­то по­да­рък бя­ла ля­с­то­ви­ца с мар­те­ни­ца, из­п­ле­те­на от сръ­ч­на­та бал­чи­к­лий­ка Не­ли Ара­ба­джи­е­ва, а Д.Ма­ле­ва и съ­т­ру­д­ни­ч­ки­те и за­ки­чи­ха вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи с ръ­ч­но из­ра­бо­те­ни мар­те­ни­ци – ри­б­ки.

Ве­се­ли­е­то, тан­ци­те, хо­ра­та и по­з­д­ра­в­ле­ни­я­та про­дъл­жи­ха до къ­с­ния сле­до­бед. В то­зи слън­чев пре­д­п­ро­ле­тен ден хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния за­б­ра­ви­ха бол­ки­те и гри­жи­те, по­чу­в­с­т­ва­ха се ува­жа­ва­ни и оби­ча­ни, пъл­но­цен­ни и във ве­сел­ба­та ка­то вси­ч­ки ос­та­на­ли. По­с­ре­щ­на­ти от до­ма­ки­ни­те с хляб и сол, за­ки­че­ни с мар­те­ни­ци, те по­лу­чи­ха и ръ­ч­но из­ра­бо­те­ни кра­си­ви кар­ти­ч­ки. Вси­ч­ки от­не­со­ха по­с­ла­ния за „све­т­ли­на и ра­дост в очи­те, за мно­го то­п­ли­на в сър­це­то и ща­с­тие през ця­ла­та го­ди­на”.                    /Б.Т/

 

 

 

Коментарите са затворени.