Премина преброяването на дивите зайци

Mar 21st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

От ме­сец ап­рил 2011 г., след кон­курс, на­че­ло на Ло­в­но-ри­бар­с­кия съ­юз в Бал­чик е Кра­си­мир Три­фо­нов Ку­нев. Той е ро­дом от с.Не­ве­с­ти­но, обл. Бур­га­с­ка. Сре­д­но об­ра­зо­ва­ние по­лу­ча­ва в Те­х­ни­ку­ма по ме­ха­но­те­х­ни­ка в гр.Сли­вен. Ви­с­ше об­ра­зо­ва­ние при­до­би­ва в Ле­со­те­х­ни­че­с­кия ин­с­ти­тут в Со­фия. Ра­бо­тил е в Гор­с­ко сто­пан­с­т­во Бал­чик и „Ал­бе­на” АД.

Пред на­шия ве­с­т­ник пре­д­се­да­те­лят на ЛРС и на­с­то­ящ об­щин­с­ки съ­ве­т­ник от ВМРО Кра­си­мир Ку­нев спо­де­ли:

„Зи­ма­та бе­ше дъл­га и сту­де­на. Но ние, ЛРС, има­х­ме за­ку­пе­но до­с­та­тъ­ч­но ко­ли­че­с­т­во фу­раж за по­д­х­ран­ва­не на ди­ве­ча: ца­ре­ви­ца – 2 640 кг; пше­ни­ца – 2 180 кг; сме­с­ки – 1200 кг; сол – 500 кг. и др. об­що над 18 то­на.

На 13 март ло­в­ни­те дру­жин­ки раз­се­ли­ха об­що 440 фа­за­ни на 1-го­ди­ш­на въз­раст в Без­во­ди­ца, Се­но­кос, Со­ко­ло­во, Бал­чик, Ца­ри­чи­но, Дро­п­ла и Об­ро­чи­ще. Най-мно­го са в Се­но­кос – 220 фа­за­ни. Ку­пу­ват се про­из­ве­де­ни във во­ли­е­ри пти­ци и се пу­с­кат на сво­бо­да. Па­ри за то­ва се съ­би­рат от ли­ч­ни­те сре­д­с­т­ва на ло­в­ци­те.

Пре­д­с­тои раз­сел­ва­не­то на още 400 фа­за­ни и 600 яре­би­ци през ля­то­то.

През вто­ра­та се­д­ми­ца на яну­а­ри при­к­лю­чи ло­вът на едър ди­веч. До края на фе­в­ру­а­ри  – на во­до­п­ла­ва­щи­те пти­ци.

През вто­ра­та се­д­ми­ца на ав­густ се от­к­ри­ва се­зо­нът за ме­с­тен ди­веч – пъ­д­пъ­дъ­ци.”           /Б.Т./

 

 

Коментарите са затворени.