П О К А Н А

Mar 21st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На ос­но­ва­ние чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26.03.2012 го­ди­на (по­не­дел­ник) от 09.00 ча­са, в за­ла­та на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция, пър­ви етаж, ще се про­ве­де за­се­да­ние на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, при сле­д­ния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Раз­г­ле­ж­да­не пре­д­ло­же­ние за одо­б­ря­ва­не на те­х­ни­че­с­ко за­да­ние за из­ра­бо­т­ва­не на общ ус­т­рой­с­т­вен план на об­щи­на Бал­чик и ана­ли­ти­ч­на част.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов   кмет на об­щи­на­та

2. Раз­г­ле­ж­да­не пре­д­ло­же­ние за ак­ту­а­ли­за­ция на го­ди­ш­на­та про­г­ра­ма за уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с имо­ти­те об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност в об­щи­на Бал­чик през 2012 го­ди­на.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов  кмет на об­щи­на­та

3. Раз­г­ле­ж­да­не пре­д­ло­же­ние за про­да­ж­ба чрез пу­б­ли­чен търг на об­щин­с­ки имот, пре­д­с­та­в­ля­ващ УПИ VІ, кв. 49 по ПУП на с. Гур­ко­во, по­зем­лен имот № 18160.501.601, с площ от 940 м2.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов  кмет на об­щи­на­та

4. Раз­г­ле­ж­да­не пре­д­ло­же­ние за одо­б­ря­ва­не па­зар­на оцен­ка за про­да­ж­ба на об­щин­с­ки имот, пре­д­с­та­в­ля­ващ ПИ № 53120.504.74 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Об­ро­чи­ще.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов  кмет на об­щи­на­та

5. Раз­г­ле­ж­да­не на пре­д­ло­же­ние за пре­к­ра­тя­ва­не на съ­со­б­с­т­ве­ност ме­ж­ду об­щи­на Бал­чик и “За­хар­ни из­де­лия  Вар­на” ЕО­ОД, по от­но­ше­ние на ПИ № 02508.72.93 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на град Бал­чик.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов  кмет на об­щи­на­та

6. Раз­г­ле­ж­да­не пре­д­ло­же­ние за одо­б­ря­ва­не на ПУП-План за за­с­т­ро­я­ва­не за ПИ № 53120.106.440 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Об­ро­чи­ще, об­щи­на Бал­чик.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов  кмет на об­щи­на­та

7. Раз­г­ле­ж­да­не на ис­ка­не от “ПИ­РИ­НЕЯ БАЛ­ЧИК” ООД за из­ра­зя­ва­не на пре­д­ва­ри­тел­но съ­г­ла­сие за оп­ре­де­ля­не на тра­се за “По­д­зе­мен еле­к­т­ро­п­ро­вод Ср.Н 36 кV и оп­ти­чен ка­бел тип OPUG за за­х­ран­ва­не на 23 ве­т­ро­ге­не­ра­то­ри в зем­ли­ще­то на с. Гур­ко­во, с. Три­гор­ци, с. Дъ­б­ра­ва, с. Со­ко­ло­во, с. Ца­ри­чи­но, об­щи­на Бал­чик, пре­ми­на­ва­що през имо­ти  пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов  кмет на об­щи­на­та

8. Раз­г­ле­ж­да­не пре­д­ло­же­ние за одо­б­ря­ва­не от­чет за 2011 го­ди­на на ак­ту­а­ли­зи­ра­на об­щин­с­ка “Про­г­ра­ма за уп­ра­в­ле­ние на от­па­дъ­ци­те на об­щи­на Бал­чик”.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов  кмет на об­щи­на­та

9. Пре­д­ло­же­ние за от­мя­на на ре­ше­ние 85, при­е­то с Про­то­кол № 9 от 09.03.2012 го­ди­на, по­ра­ди те­х­ни­че­с­ка гре­ш­ка и за взе­ма­не на ре­ше­ние за из­да­ва­не на За­пис на за­по­вед от Об­щи­на Бал­чик, в по­л­за на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на окол­на­та сре­да и во­ди­те (МОСВ), обе­з­пе­ча­ва­ща аван­со­во пла­ща­не по До­го­вор № DIR-51011119-C018 от 01.02.2012 г., и склю­че­но към не­го Спо­ра­зу­ме­ние за по­д­го­то­в­ка на ин­ве­с­ти­ци­о­нен про­ект за из­пъл­не­ни­е­то на про­ект „Из­г­ра­ж­да­не на тре­ти ута­и­тел и дъл­бо­ко­во­д­но за­у­с­т­ва­не на ПСОВ Бал­чик  в Чер­но мо­ре, и раз­ши­ря­ва­не об­х­ва­та на ка­на­ли­за­ци­он­на­та мре­жа на град Бал­чик”.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов  кмет на об­щи­на­та

10. Пре­д­ло­же­ние за взе­ма­не на ре­ше­ние за из­вър­ш­ва­не на ава­ри­ен ре­монт на ул. “Ду­нав”, с. Кра­не­во.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов  кмет на об­щи­на­та

11. Пре­д­ло­же­ние  за взе­ма­не на ре­ше­ние за оси­гу­ря­ва­не на фи­нан­со­ви сре­д­с­т­ва на Сдру­же­ние “Фу­т­бо­лен клуб Стра­жи­ца 2012” за уча­с­тие във фу­т­бол­но пър­вен­с­т­во на “А” ок­ръ­ж­на фу­т­бол­на гру­па.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов  кмет на об­щи­на­та

Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик

 

 

 

Коментарите са затворени.