Представяне на книгата “Химера за живот”

Mar 21st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ли­те­ра­тур­ни­ят клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров” Бал­чик про­ве­де сре­ща с Ро­си­ца Тра­я­но­ва, ав­тор­ка на ро­ма­на „Хи­ме­ра за жи­вот”, из­да­ден от со­фий­с­ко из­да­тел­с­т­во ”Аван­гард При­ма” през ок­том­в­ри ми­на­ла­та го­ди­на. Сре­ща­та, по­ро­де­на от на­ра­с­т­во­щия ин­те­рес към твор­ба­та на 18-го­ди­ш­на­та де­вой­ка, чи­и­то пър­ви де­т­с­ки сти­хо­ве мо­же да на­ме­рим в ли­те­ра­тур­ния сбор­ник на клу­ба от пре­ди го­ди­ни, пре­ми­на ка­то пре­д­с­та­вя­не на кни­га­та пред бал­чи­ш­ка­та об­ще­с­т­ве­ност, ко­я­то има­ше по­ч­ти скром­но при­съ­с­т­вие.

Ръ­ко­во­ди­те­лят на клу­ба Ни­ко­лай Мир­чев пре­д­с­та­ви ав­тор­ка­та и про­че­те ин­те­ре­с­ни мне­ния за ро­ма­на от чи­та­те­ли, из­ра­зе­ни във фо­ру­ми­те на Ин­тер­нет. Ма­кар и про­ти­во­ре­чи­ви, ана­ли­зи­те раз­к­ри­ват ак­ти­в­но­то от­но­ше­ние на чи­та­те­ли­те към ли­те­ра­тур­но­то про­из­ве­де­ние, ан­га­жи­ра­но­ст­та към по­с­та­ве­ни­те в не­го про­б­ле­ми, въ­п­ро­си­те и въл­не­ни­я­та, ко­и­то по­ра­ж­да.

Сре­ща­та про­дъл­жи с ак­ти­в­но­то от­но­ше­ние и на при­съ­с­т­ва­щи­те. С ви­ди­мо въл­не­ние Све­т­ла­на Ива­но­ва, учи­тел­ка на Ро­си в ОУ „Ан­тим I”, из­ра­зи впе­ча­т­ле­ни­я­та си от ро­ма­на, кой­то още че­те – тя е при­я­т­но из­не­на­да­на от сти­ла на ав­тор­ка­та, от сю­же­та на ро­ма­на, от ак­ту­ал­ни­те про­б­ле­ми и е убе­де­на във въз­дей­с­т­ви­е­то му, ка­к­то вър­ху мла­ди­те чи­та­те­ли, та­ка и вър­ху ро­ди­те­ли­те им. Св.Ива­но­ва не спе­с­ти и мне­ни­е­то си за Ро­си ка­то ед­на скром­на, ти­ха и ам­би­ци­о­з­на уче­ни­ч­ка, чи­я­то се­га­ш­на ли­те­ра­тур­на про­я­ва е гор­дост за учи­ли­ще­то и.

Ин­те­ре­с­ни ми­с­ли спо­де­ли и Ва­лен­тин Шал­тев, на ко­го­то пре­д­с­тои за­дъл­бо­че­но да се за­по­з­нае с кни­га­та. Той не скри уди­в­ле­ни­е­то си, че тол­ко­ва мла­да ав­тор­ка се изя­вя­ва на ли­те­ра­тур­но­то по­при­ще по та­къв ка­те­го­ри­чен на­чин. При­съ­с­т­ва­ща­та мла­да ау­ди­то­рия, в ли­це­то на гим­на­зи­с­т­ки­те, за­да­де въ­п­ро­си към пи­са­тел­ка­та за про­то­ти­па на гла­в­на­та ге­ро­и­ня и не­й­ния тра­ги­чен край, за мо­ти­ви­те, ко­и­то са я ръ­ко­во­ди­ли при пи­са­не­то, на ко­и­то тя от­го­во­ри за­дъл­бо­че­но и ум­но. Ак­ти­в­но уча­с­т­ва в бе­се­да­та и май­ка­та на та­лан­т­ли­вия пе­вец Але­к­сан­дър Та­нев, кой­то чрез пер­фе­к­т­но из­г­ра­де­ния об­раз на Пи­тър Пан ни за­ре­ди от те­ле­ви­зи­он­ния ек­ран с но­во­го­ди­ш­но на­с­т­ро­е­ние и гор­дост. Сре­ща­та за­вър­ши, ка­к­то в по­до­б­ни слу­чаи с ще­д­ри ав­то­г­ра­фи вър­ху кни­га­та, ко­я­то ве­че ще бъ­де про­че­те­на и от мно­го бал­чи­ш­ки чи­та­те­ли. А ка­къв по-го­лям ком­п­ли­мент от то­зи, кой­то на­п­ра­ви учи­тел­ка­та Св.Ива­но­ва, ко­я­то с го­то­в­ност би пре­ве­ла ро­ма­на на ру­с­ки език. Дай, Бо­же, да се по­я­ви и ек­ра­нен ва­ри­ант на ро­ма­на „Хи­ме­ра за жи­вот”.

Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.