Супер турнир по тенис за деца в Албена

Mar 21st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ме­ж­ду­на­ро­ден тур­нир по те­нис за мо­ми­че­та и мом­че­та до 8 и 10 го­ди­ни „Albena cup – kids tennis” ще бъ­де ор­га­ни­зи­ран в ед­но­и­мен­ния ку­рор­тен ком­п­лекс. На­д­п­ре­ва­ра­та ще е под еги­да­та на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на фи­зи­че­с­ко­то въз­пи­та­ние и спорт, об­щи­на Бал­чик и Бъл­гар­с­ка­та фе­де­ра­ция по те­нис. Тур­ни­ри­те ще се съ­с­то­ят от 27 ап­рил до 2 май и ще бъ­дат част от на­ци­о­нал­на­та кам­па­ния „Аз оби­чам спор­та”, ка­то спор­т­ни­ят ми­ни­с­тър Сви­лен Не­й­ков е дал съ­г­ла­сие да по­се­ти уча­с­т­ни­ци и ли­ч­но да ги за­ра­д­ва с по­да­ръ­ци. Най-до­б­ри­те в от­дел­ни­те въз­ра­с­то­ви гру­пи ще по­лу­чат ку­пи и ме­да­ли. Сре­щи­те ще се про­ве­дат с то­п­ки Babolat – Kid Ball и Mid Ball, ко­и­то са за съ­о­т­ве­т­ни­те въз­ра­с­то­ви гру­пи. Най-мал­ки­те ще иг­ра­ят на оран­жев корт, а по-го­ле­ми­те на зе­лен. Wilson и сай­тът за те­нис еки­пи­ро­в­ка TennisMall.bg ще пре­до­с­та­вят пре­д­ме­т­ни на­г­ра­ди, а Изи­да ще въз­на­г­ра­ди уси­ли­я­та на вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци с вку­сен сла­до­лед и фла­нел­ки. До­ма­ки­ни­те са ор­га­ни­зи­ра­ли и пар­ти с из­не­на­ди, на ко­е­то вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци ще бъ­дат по­чер­пе­ни с тор­та. По вре­ме на тур­ни­ра на­ци­о­нал­ния се­ле­к­ци­о­нер по те­нис при юно­ши­те Пре­си­ян Ива­нов, кой­то е тре­ньор в сто­ли­ч­ния клуб 15-40 ще из­не­се без­п­ла­тен Час по те­нис за де­ца и ро­ди­те­ли. Той ще да­де цен­ни съ­ве­ти на уча­с­т­ни­ци­те, ка­к­то и на те­х­ни­те на­с­той­ни­ци. По­ка­ни за уча­с­тие са из­п­ра­те­ни до над 120 клу­ба в Бъл­га­рия и Ру­мъ­ния. Ал­бе­на пре­зен­ти­ра тур­ни­ра на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те бор­си в Мо­с­к­ва и Бу­ку­рещ, ка­то един от най-по­пу­ляр­ни­те сай­то­ве за те­нис – ру­мън­с­ки­ят Tenis10.ro, е по­д­к­ре­пил ини­ци­а­ти­ва­та и чрез стра­ни­ца­та си ще при­ка­ни вси­ч­ки мал­ки те­ни­си­с­ти в се­вер­на­та ни съ­се­д­ка да се вклю­чат в су­пер тур­ни­ра, ка­то по то­зи на­чин се на­с­ла­дят и на пре­к­ра­с­но­то мо­ре. Ме­ди­ен пар­т­ньор на „Albena cup – kids tennis” е TennisKafe.com. Уча­с­т­ни­ци­те ще при­с­ти­г­нат в Ал­бе­на на 27 ап­рил. Ре­ги­с­т­ра­ци­я­та е на­с­ро­че­на за 28 ап­рил, от 9.30 до 10 ча­са, ка­то ве­д­на­га след то­ва ще за­по­ч­не и те­х­ни­че­с­ка­та кон­фе­рен­ция. Съ­щи­ят ден от 10.30 ще стар­ти­рат и пър­ви­те сре­щи. Офи­ци­ал­но­то на­г­ра­ж­да­ва­не ще се про­ве­де на 1 май от 16 ча­са.

За­я­в­ка за уча­с­тие, ин­фор­ма­ция за тур­ни­ра и про­г­ра­ма­та по дни  – ТУК

http://www.albena.bg/bg/pages/kids-tennis-albenacup.html

 

Коментарите са затворени.