18-годишна, а писателка

Mar 21st, 2012 | От | Category: ВАЖНА

На 17.03. от 17 ча­са в мал­ка­та за­ла на Н.Ч.’’Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки’’ в гр.Бал­чик 18-го­ди­ш­на­та Ро­си­ца Тра­я­но­ва пре­д­с­та­ви своя ро­ман „ Хи­ме­ра за жи­вот’’.

Мла­да­та пи­са­тел­ка е ро­де­на на 4.10.1993 г. в на­шия град. За­по­ч­ва да пи­ше, още ко­га­то е на 6 го­ди­ни.Уча­с­т­ва със свои твор­би в кон­кур­си и пе­че­ли на­г­ра­ди за по­е­зия и про­за. Ро­ма­нът и „Хи­ме­ра за жи­вот” от­ра­зя­ва в прав текст не­га­ти­ви­те на на­ше­то вре­ме. Той да­ва от­го­вор на въ­п­ро­са ка­к­во оз­на­ча­ва да се из­гу­биш в се­бе си. Гла­в­на­та ге­ро­и­ня Джен, ма­кар и мла­да, из­вър­вя­ва сво­я­та Гол­го­та, за да се сре­щ­не мно­го ра­но със Смърт­та. Не на­ме­ри­ла обич и раз­би­ра­не в се­мей­с­т­во­то си, тя тър­си но­ви емо­ции, за да за­пъл­ни пра­з­но­та­та в ду­ша­та си. По­д­к­ре­па­та на ро­ди­те­ли­те ли­п­с­ва и за­то­ва от­к­ри­ва гре­ш­ния път-на­р­ко­ти­ци, ал­ко­хол, про­с­ти­ту­ция, фал­ши­ви при­я­те­ли. Све­т­ла ис­к­ри­ца е лю­бо­в­та и към Алекс, ко­я­то се раз­ми­ва във вре­ме­то.

Пре­д­с­та­вя­не­то за­по­ч­на с об­ръ­ще­ние на пре­д­се­да­те­ля на Ли­те­ра­тур­ния клуб „Н.Кръ­ч­ма­ров” Ни­ко­лай Мир­чев, кой­то бла­го­ро­д­но за­ви­дя на бал­чи­к­лии, че в гра­да им има мно­го та­лан­т­ли­ви твор­ци. Спо­де­ли, че де­бю­тът на кни­га­та е ми­нал ус­пе­ш­но в До­б­рич, къ­де­то ав­тор­ка­та учи.

Ка­за, че се пре­к­ла­ня пред не­ве­ро­я­т­ния та­лант на мла­до­то мо­ми­че, ко­е­то ка­то чо­век с бо­гат жи­тей­с­ки опит, е на­пи­са­ло сво­я­та ге­ни­ал­на твор­ба-ем­б­ле­ма на мра­ч­но­то ни вре­ме. След то­ва да­де ду­ма­та на Ро­си­ца, за да спо­де­ли ми­с­ли­те си с при­съ­с­т­ва­щи­те.Тя ка­за, че иде­я­та да на­пи­ше кни­га­та, е би­ла спон­тан­на, че стря­с­ка­щи­те сце­ни имат за цел да съ­бу­дят съ­ве­ст­та на хо­ра­та, ко­и­то е край­но вре­ме да ре­а­ги­рат. аде­к­ва­т­но на вси­ч­ко, ко­е­то се слу­ч­ва с де­ца­та на Бъл­га­рия. Про­б­ле­ми­те са мно­го и са же­с­то­ки, при­чи­ни­те съ­що. Ви­на­та е в си­с­те­ма­та и в се­мей­с­т­ва­та, но за­то­ва тря­б­ва да се го­во­ри от­к­ри­то. За­бър­за­ни в дел­ни­ка си, ро­ди­те­ли­те гу­бят ди­а­ло­га със сво­и­те де­ца, не ги да­ря­ват до­с­та­тъ­ч­но с обич, вни­ма­ние, по­д­к­ре­па и те пра­вят гре­ш­ния из­бор. Не­за­ин­те­ре­со­ва­но­ст­та на ин­с­ти­ту­ци­и­те тре­во­жи. Днес вся­ко тре­то де­те в Бъл­га­рия е опи­т­ва­ло на­р­ко­тик-до­б­ро­вол­но или на­си­ла.

След из­ка­з­ва­не­то на ав­тор­ка­та по­с­ле­д­ва ди­на­ми­чен ди­а­лог с пу­б­ли­ка­та(пре­д­с­та­ви­те­ли на ли­те­ра­тур­ния клуб ‘’Йор­дан Кръ­ч­ма­ров’’-Све­т­ла­на Ива­но­ва,В.Шал­тев,учи­те­ли,ро­ди­те­ли,уче­ни­ци и съ­у­че­ни­ци на Ро­си­ца).Вси­ч­ки се обе­ди­ни­ха,че ро­ма­нът е пле­с­ни­ца за ця­ло­то ни по­ро­ч­но об­ще­с­т­во, че кни­га­та е съ­в­ре­мен­на Би­б­лия за по­ли­ти­ци, ро­ди­те­ли, учи­те­ли, де­ца, ма­кар че зву­чи от­чай­ва­що. Ни­ко­лай Мир­чев из­че­те мне­ние и от фо­ру­ми­те, ко­и­то бя­ха раз­но­о­б­ра­з­ни. По­ве­че­то по­д­к­ре­пя­ха та­лан­т­ли­во­то мо­ми­че, в дру­ги ак­цент бя­ха зло­ба­та и за­ви­ст­та, ти­пи­ч­но по бъл­гар­с­ки.

В края Ро­си­ца Тра­я­но­ва бла­го­да­ри на сво­и­те ро­ди­те­ли, спо­де­ли, че ще кан­ди­да­т­с­т­ва ре­жи­су­ра и че ско­ро ще из­ле­зе от пе­чат сти­хо­с­бир­ка­та и ‘’Ше­пот’’.

По­же­ла­ва­ме и ус­пех и да­но ‘’Хи­ме­ра за жи­вот” бъ­де фил­ми­ра­на, за­що­то ‘’все­ки чо­век се е озо­ва­вал в ла­би­рин­та на не­по­з­на­то­то, но ня­кой не е все­ки, ня­кои не са вси­ч­ки, до­кол­ко­то е въз­мо­ж­но, не е ка­то въз­мо­ж­но’’.

Ирена ИЛИЕВА

 

 

Коментарите са затворени.