100 години от Балканската война и 200 години от Освободителната война на Русия

Mar 15th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Та­зи го­ди­на се на­вър­ш­ват 100 го­ди­ни от Бал­кан­с­ка­та вой­на и 200  го­ди­ни от Ос­во­бо­ди­тел­на­та вой­на на Ру­сия с На­по­ле­он.

По то­зи по­вод клуб ,,Ле­тец”  Вар­на и Сдру­же­ние ,,При­я­те­ли на Ру­сия, Ук­рай­на и Бе­ла­рус” в но­вия Дом на ар­ми­я­та във Вар­на про­ве­до­ха ми­ло тър­же­с­т­во.

То бе от­к­ри­то от по­л­ко­в­ник Иван Апо­с­то­лов. Той за­по­ч­на с ду­ми­те:

“На 5 ок­том­в­ри 1912 го­ди­на за­по­ч­ва Бал­кан­с­ка­та вой­на. Хи­ля­ди до­б­ро­вол­ци от Ру­сия се сти­чат да по­ма­гат на сво­и­те бра­тя бъл­га­ри. Тръ­ба­чът от Се­д­ми ка­ва­ле­рий­с­ки полк в гр. Там­бов, вдъ­х­но­вен от по­бе­ди­те на Бъл­гар­с­ка­та ар­мия и на­с­тъ­пи­ла­та еу­фо­рия сред ру­с­ко­то на­се­ле­ние на­пи­с­ва мар­ша ,,Про­ща­ние сла­вян­ки”.  Ето част от те­к­с­та:

За лю­бовь, за ве­ли­кое бра­т­с­т­во От­да­ва­ли мы жи­з­ни свои. Про­щай, от­чий край, Ты нас вспо­ми­най, Про­щай, милый взгляд, Не все из нас при­дут на­зад.…

Те­зи ду­ми не се ну­ж­да­ят от ко­мен­тар. А сто го­ди­ни пре­ди то­ва На­по­ле­о­но­ви­те вой­с­ки са раз­би­ти и са­мо мал­ка част от тях ус­пя­ват да се за­вър­нат.

Ме­ро­п­ри­я­ти­е­то е по­с­ве­те­но на те­зи бе­ле­жи­ти да­ти. Го­с­ти бя­ха:

Ге­не­рал­ни­ят кон­сул на Ру­с­ка­та фе­де­ра­ция във Вар­на г-н  Со­ло­вьов Юрий Але­к­сан­д­ро­вич и Пре­д­се­да­те­лят на Об­щин­с­кия съ­вет на СЗОСЗР ад­ми­рал По­пов.

След то­ва се да­де ду­ма­та на Та­ма­ра Въл­ко­ва, ко­я­то про­че­те кра­тък до­к­лад за би­т­ка­та при Бо­ро­ди­но и по­д­чер­та, че На­по­ле­он на­в­ли­за в Ру­сия с 500 – хи­ля­д­на ар­мия, а са­мо 30 хи­ля­ди ус­пя­ват да се за­вър­нат във Фран­ция.

Тър­же­с­т­во­то про­дъл­жи с кон­церт от ру­с­ки пе­с­ни, из­пъл­не­ни от по­л­ко­в­ник Ми­лен То­тев.

Маруся КОСТОВА

Адмирал Попов (председател на ОбС на  СЗОСЗР), Соловьов Юрий Александрович (генерален консул на Русия във Варна)  и полк. Иван Апостолов (председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в гр. Балчик)

Коментарите са затворени.