Отпразнуване на 8 март

Mar 15th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ма­кар и в кри­за, бъл­гар­ка­та ви­на­ги е на­ми­ра­ла си­ли и сме­лост да от­п­ра­з­ну­ва тра­ди­ци­он­ни­те пра­з­ни­ци.

Та­ка бе­ше и та­зи го­ди­на. В чест на 8 март – Ден на же­на­та май­ка, се­с­т­ра, до­б­ра до­ма­ки­ня в се­мей­с­т­во­то и не на по­с­ле­д­но мя­с­то лю­би­ма на по­ло­вин­ка­та си.

Ка­к­то ви­на­ги най-ак­ти­в­ни са пен­си­о­нер­ки­те. По обяд се съ­б­ра­х­ме в ре­с­то­рант „Ло­тос”: Клуб № 1, Клуб на учи­те­ли­те, Клуб „Мла­дост”, Клуб „Вто­ра мла­дост”, Клуб „Ге­ме­джи” и го­ля­ма част от с.Дро­п­ла, за да от­бе­ле­жим 8 март – на брой 150 чл. от Об­щи­на­та.

Аз ка­то най-дъл­го­го­ди­шен пре­д­се­да­тел на Клуб № 1 от­к­рих тър­же­с­т­во­то с ня­кол­ко цен­ни ми­с­ли за же­на­та. С ду­ми­те: „Че­с­тит пра­з­ник, на­з­д­ра­ве и за ве­се­ло на­с­т­ро­е­ние”, пра­з­ни­кът за­по­ч­на. При­съ­с­т­ва­щи­те мъ­же и мла­де­ж­ки­ят ко­ле­к­тив от му­зи­кан­ти съ­з­да­до­ха мно­го до­б­ро на­с­т­ро­е­ние в за­ла­та.

Хо­ра и тан­ци от все сър­це се но­се­ха в две­те за­ли. При пър­ва­та по­чи­в­ка на му­зи­кан­ти­те Иван­ка Ата­на­со­ва от Клу­ба на учи­те­ли­те по­з­д­ра­ви вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи със со­б­с­т­ве­но сти­хо­т­во­ре­ние, а Дан­чо с акор­де­о­на от с.Дро­п­ла из­пя по­д­хо­дя­ща не­го­ва пе­сен.

Чо­век не мо­же да опи­ше в та­ки­ва мо­мен­ти на­с­т­ро­е­ни­е­то на хо­ра­та. В очи­те им ли­че­ше, че се ра­д­ват и са до­вол­ни, за­що­то един ден от тя­х­но­то си­во еже­д­не­вие е пре­ми­на­ло по-раз­ли­ч­но.

В края на пра­з­ни­ка Со­ф­ка Де­не­ва из­ра­зи бла­го­дар­но­ст­та си за до­б­ра­та ор­г­ни­за­ция.”Сър­де­ч­на по­чит и на пер­со­на­ла на ре­с­то­рант „Ло­тос” и най-ве­че на те­зи мла­ди хо­ра, ко­и­то съ­з­да­до­ха пре­к­ра­с­но на­с­т­ро­е­ние. Бла­го­да­рим ти, На­с­ко!

Христина СИВКОВА

НЧ “Йордан Йовков – 1941 г.”с.Змеево отбеляза два празника

Има­ше тър­же­с­т­во, сти­хо­ве и пе­с­ни на те­ма 3 март и 8 март. Уча­с­т­ва­ха де­ца­та на се­ло­то и са­мо­дей­ци­те на чи­та­ли­ще­то. Го­с­ти бя­ха из­пъл­ни­те­ли от ОУ „Ан­тим I”гр.Бал­чик.След тър­же­с­т­во­то ве­сел­ба­та про­дъл­жи с му­зи­ка, ко­я­то ог­ла­ся­ше ця­ло­то се­ло.

С ра­дост, здра­ве да е пъ­лен ро­д­ни­ят ни край. По­з­д­ра­вя­вам жи­те­ли­те на с.Зме­е­во.

Веселина ЙОВЧЕВА, Читалищен секретар

Дропленци празнуваха

Са­мо­дей­ци­те и вси­ч­ки же­ла­е­щи от се­ло­то же­ни от­п­ра­з­ну­ва­х­ме 8 март в ре­с­то­рант „Ло­тос” гр.Бал­чик. Пре­во­зът бе по­д­си­гу­рен от ПК „Ус­т­рем” с.Дро­п­ла с пре­д­се­да­тел Ди­ми­тър Га­в­ри­лов Ди­ми­т­ров. В ре­с­то­ран­та Гру­па­та за ста­ри гра­д­с­ки пе­с­ни „Есен­на въз­ди­ш­ка” при чи­та­ли­ще „Вел­ко Ан­ге­лов – 1940 г.”по­з­д­ра­ви вси­ч­ки пра­з­ну­ва­щи с две пе­с­ни.

Йор­дан­ка СИ­МЕ­О­НО­ВА, Читалищен секретар

На самия празник 8 март, в 11.00 ч. Стойка Георгиева, председател на Клуба на военноинвалидите и военнопострадалите в гр.Балчик имаше гости. Това бяха жени от нейния клуб, които споделиха мисли, тревоги и радости от живота си и благодарност, че не са забравени в такъв ден, че и те имат нужда от внимание и почит.

Почерпката беше повече от богата. За всички имаше малка финансова помощ, цвете и картичка със стихове от Анелия Карабенчева.

Стойка Георгиева поздрави гостите и им пожела здраве и дълголетие. До нови срещи в Клуба!

Коментарите са затворени.