Нови стари новини

Mar 15th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Общинският бюджет за втори път не е приет

На по­с­ле­д­на­та си се­сия об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци не гла­су­ва­ха сбор­ния бю­джет на Об­щи­на­та за 2012 г. Пе­т­на­де­сет съ­ве­т­ни­ци се въз­дър­жа­ха, а пе­ти­ма от БСП и ВМРО гла­су­ва­ха „за” бю­дже­та. Ни­кой не да­де обя­с­не­ние за от­ри­ца­тел­ния си вот. Са­мо Си­я­на Фу­ду­ло­ва /БСП/ по­д­чер­та, че бю­дже­тът е тря­б­ва­ло да се гла­су­ва, за да има раз­ви­тие об­щи­на­та. След не­й­ни­те ду­ми вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи кме­то­ве и кме­т­с­ки на­ме­с­т­ни­ци на­пу­с­на­ха де­мон­с­т­ра­ти­в­но за­ла­та, за да из­ра­зят не­съ­г­ла­си­е­то си с по­ре­д­но­то ре­ше­ние на об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци.

Хра­мът в с.Со­ко­ло­во – с изо­г­ра­фи­сан ико­но­с­тас

ОбС да­де на се­си­я­та си на 9 март раз­ре­ше­ние Цър­ко­в­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во в с.Со­ко­ло­во да кан­ди­да­т­с­т­ва за фи­нан­си­ра­не на про­ект за ця­ло­с­т­на ук­ра­са на ико­но­с­тас и цър­ко­вен ме­бе­ли­ар на цър­ко­в­ния храм „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий”, по­с­т­ро­ен из­ця­ло с да­ри­тел­с­ки сре­д­с­т­ва. Вси­ч­ки ус­ло­вия са на­ли­це да бъ­де при­ло­же­на мяр­ка 322 от про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни за пе­ри­о­да 2007 – 2013 г.

Бал­чик – пар­т­ньор с над 12 гра­да в про­ект за енер­го­е­фе­к­ти­в­ност на тран­с­пор­та

В за­д­ни­те ре­до­ве на се­дя­щи­те об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци се чу ро­пот сре­щу уча­с­ти­е­то на Бал­чик в про­е­к­та „Енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност на гра­д­с­ки­те ло­ги­с­ти­ч­ни ус­лу­ги за мал­ки и сре­д­ни ев­ро­пей­с­ки ис­то­ри­че­с­ки гра­до­ве”-ENCLOSE, по про­г­ра­ма „Ин­те­ли­ген­т­на енер­гия за Ев­ро­па”, при­о­ри­тет „Енер­ги­я­та в тран­с­пор­та”. До­ри об­щин­с­ки­ят съ­ве­т­ник д-р Бе­ки­ров по­пи­та кме­та в ка­к­во се съ­с­тои про­е­к­тът. Кме­тът обя­с­ни, че ще бъ­дат оце­ня­ва­ни тран­с­пор­т­ни­те въз­мо­ж­но­с­ти на Об­щи­на­та с цел въ­ве­ж­да­не на енер­го­е­фе­к­ти­в­ни тран­с­пор­т­ни сре­д­с­т­ва; ще се на­п­ра­ви план за въ­ве­ж­да­не на енер­го­с­пе­с­тя­ва­щи те­х­но­ло­гии; ще има мно­го го­ля­ма об­мя­на на опит с ши­ро­ка­та об­ще­с­т­ве­ност и гра­до­ве­те – пар­т­ньо­ри.

Бен­зин­джия за­п­ла­шен с нож и вър­зан с тел

От­к­ри­ти са 21-го­ди­ш­ни­те бал­чи­к­лии С.Р. и В.Т., ко­и­то са на­па­д­на­ли на 19 фе­в­ру­а­ри през но­щ­та в око­ло 3.00 ч. бен­зи­но­с­тан­ци­я­та до ко­о­пе­ра­ция „Чер­но мо­ре- Бал­чик”. Те са за­п­ла­ши­ли с нож и за­вър­за­ли с тел за ед­на ко­ло­на де­жур­ния бен­зин­джия ка­то са взе­ли 120 лв., мо­не­т­ник и мо­би­лен те­ле­фон. Съ­о­б­ще­ни­е­то за гра­бе­жа би­ло по­да­де­но на тел. 112 и ве­д­на­га са взе­ти опе­ра­ти­в­ни мер­ки и по­с­ле­д­ва­ли не­за­ба­в­ни дей­с­т­вия от стра­на на по­ли­ци­я­та

Кра­д­ци на ме­та­ли

Слу­жи­тел на ЕОН – Бъл­га­рия съ­о­б­ща­ва на 20 фе­в­ру­а­ри в по­ли­ци­я­та, че е от­к­ра­д­нат ме­ден про­во­д­ник от еле­к­т­ри­че­с­ко та­б­ло в с.Об­ро­чи­ще. Ве­д­на­га е за­дър­жан мла­де­жът Б.Р. на 18 год. от съ­що­то се­ло. Об­ра­зу­ва­но е до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во.

По­ли­ци­я­та аре­с­ту­ва бла­го­да­ре­ние на на­в­ре­мен­но съ­о­б­ще­ние от гра­ж­да­ни, че че­ти­ри­ма мла­де­жи кра­дат же­ля­зо от би­в­ша ля­т­на ди­с­ко­те­ка в Бал­чик. То­ва са Т.К. на 21 год., Д.Д. на 22 год., В.Д. на 24 год. И М.Д. на 19 год. Вси­ч­ки от Бал­чик.

Дру­ги три­ма по­ли­ци­я­та за­дър­жа, ко­га­то кра­дат же­ле­зен ре­ду­к­тор от ри­бар­с­ка ло­д­ка до при­с­та­ни­ще­то. На­ме­ре­ни са и и са из­зе­ти ин­с­т­ру­мен­ти­те, с ко­и­то е из­вър­ше­на кра­ж­ба­та. Аре­с­ту­ва­ни са ве­че из­ве­с­т­ни на по­ли­ци­я­та  кри­ми­нал­но про­я­ве­ни и осъ­ж­да­ни за раз­ли­ч­ни пре­с­тъ­п­ле­ния И.А. на 26 год., И.А. на 25 год. И А.А. на 35 год. За­дър­жа­ни са за срок от 24 ча­са и сре­щу тях е за­ве­де­но до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во.

Ком­пю­тър­ни ус­лу­ги в кв.”Ле­в­с­ки”

Ин­фор­ма­ци­он­ни­ят цен­тър към би­б­ли­о­те­ка на НЧ „В.Ле­в­с­ки – 1959 г.” пре­д­ла­га без­п­ла­тен ин­тер­нет на чи­та­те­ли­те си, на­би­ра­не и от­пе­ча­т­ва­не на те­к­с­то­ве, ска­ни­ра­не, ла­ми­ни­ра­не, по­пъл­ва­не на ан­ке­т­ни кар­ти на зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­те­ли, за­пис на диск.

Заповядайте !!!

Пре­ре­ги­с­т­ра­ция на пчел­ни­те се­мей­с­т­ва и на до­ма­ш­ни­те ку­че­та

Ст.спе­ци­а­ли­с­тът Р.Цо­нев от ОбА уве­до­мя­ва, че е за­по­ч­на­ла пре­ре­ги­с­т­ра­ци­я­та на пчел­ни­те се­мей­с­т­ва и вси­ч­ки пче­ла­ри тря­б­ва да по­да­дат съ­о­т­ве­т­ни­те де­к­ла­ра­ции в Об­щи­на­та. За до­ма­ш­ни­те лю­бим­ци та­к­са­та е 10 лв. за го­ди­на­та. Спра­в­ки на тел.0579/7-10-45

Голф се­зо­нът за­по­ч­ва

„Лай­т­ха­ус” голф край Бал­чик съ­о­б­ща­ва, че за­по­ч­ва от 15 март голф се­зо­нът. Пре­д­ла­гат се па­ке­ти за 16-18 март, ко­и­то вклю­ч­ват две но­щу­в­ки, за­ку­с­ка, ве­че­ря, ма­саж и ин­те­ре­сен голф.

Да­ре­ние го­ри­во от Об­щи­на­та

Въ­п­ре­ки че не гла­су­ва­ха бю­дже­та на Об­щи­на­та об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци гла­су­ва­ха да за­по­ч­не да се хар­чи от не­го. Най-на­пред за го­ри­во на по­ли­цей­с­ки­те ав­то­мо­би­ли в Бал­чик и Ал­бе­на, за По­жар­на­та и Гра­ни­ч­ния по­ли­цей­с­ки уча­с­тък, се­к­тор „Про­ба­ция” – 7 600 л.

Та­к­са­та за ЦДГ е 35 ле­ва

Въ­п­ре­ки че не е из­ве­с­т­но по­ня­ти­е­то са­мо­т­на май­ка, об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци гла­су­ва­ха са­мо­т­ни­те май­ки да пла­щат 15 лв. ме­се­ч­на та­к­са за де­т­с­ка гра­ди­на; мно­го­де­т­ни­те се­мей­с­т­ва и де­ца­та с ув­ре­ж­да­ния или на ро­ди­те­ли с ув­ре­ж­да­ния ще хо­дят без­п­ла­т­но на гра­ди­на. Вси­ч­ки ос­та­на­ли ще пла­щат та­к­са от 35 лв., въ­п­ре­ки ар­гу­мен­ти­ра­но­то пре­д­ло­же­ние на об­щин­с­кия съ­ве­т­ник Ив.Бър­за­ко­ва су­ма­та да бъ­де 25 лв.

В Об­щи­на­та има 14 де­т­с­ки гра­ди­ни с 800 де­ца, раз­пре­де­ле­ни в 34 гру­пи.

През 2011 г. със съ­б­ра­ни­те 43 000 лв. не са по­к­ри­ти да­же 6 % от ця­ло­с­т­на­та об­щин­с­ка из­д­ръ­ж­ка на гра­ди­ни­те, ра­в­ня­ва­ща се на 718 000 лв.

Пла­ща­не на да­нъ­ци­те

От 1 март до 30 юни 2012 г. е сро­кът, в кой­то се пла­ща пър­ва вно­с­ка на Да­нък вър­ху не­д­ви­жи­ми­те имо­ти /ДНИ/, та­к­са за би­то­ви от­па­дъ­ци /ТБО/ и Да­нък вър­ху пре­во­з­ни­те сре­д­с­т­ва за 2012 г. В то­зи срок се по­лу­ча­ва 5 % от­с­тъ­п­ка. Пла­ща­не­то мо­же да ста­не ка­со­во и без­ка­со­во

Вно­с­ки­те за пла­ща­не на па­тен­тен да­нък са ка­к­то сле­д­ва: пър­ва вно­с­ка – 31 яну­а­ри 2012 г.; вто­ра вно­с­ка – 30 ап­рил 2012 г.; тре­та вно­с­ка – 31 юли 2012 г.; че­т­вър­та вно­с­ка – 31 ок­том­в­ри 2012 г.

Спра­в­ки мо­же да се на­п­ра­вят в „Об­щин­с­ка да­нъ­ч­на слу­ж­ба” към ОбА или на тел. 0579 7-28-49; 0579 7-10-88

Съ­о­б­ще­ние на В и К

В и К уве­до­мя­ва сво­и­те кли­ен­ти от ж.к. „Ба­лик, че на 25 чи­с­ло ще пу­б­ли­ку­ва на сай­та на В и К гра­фик за за­си­ча­не на во­до­ме­ри­те .

Спра­в­ка      http://bit.ly/zy1JNU

Коментарите са затворени.