Дамите на розата празнуват

Mar 15th, 2012 | От | Category: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

На 9 март жен­с­ко­то сдру­же­ние към ме­с­т­на­та стру­к­ту­ра на БСП’’Да­ми­те на ро­за­та’’ ор­га­ни­зи­ра пар­ти с иде­я­та го­с­ти­те да се по­чу­в­с­т­ват при­я­т­но.По­не за ня­кол­ко ча­са да за­б­ра­вят про­б­ле­ми­те си,да за­ра­д­ват ду­ши­те,да ги за­ре­дят с по­зи­ти­ви­зъм ка­то се от­да­дат на стра­с­т­но тан­го и ог­не­ни ри­т­ми.Ор­га­ни­за­то­рът на съ­би­ти­е­то Иван­ка Бър­за­ко­ва спо­де­ли:’’На­ши­ят жи­вот е ед­но дъл­го тан­го и по то­ва кой как го тан­цу­ва се оп­ре­де­ля мя­с­то­то му в об­ще­с­т­во­то и ли­ч­ни­те му изя­ви ка­то човек” На пар­ти­то при­съ­с­т­ва­ха офи­ци­ал­ни ли­ца:Ни­ко­лай Ан­ге­лов-кмет на град Бал­чик,Ма­ри­я­на Ан­ге­ло­ва-гла­вен се­к­ре­тар на об­щи­на­та,Стан­ка Ган­че­ва-пре­д­се­да­тел на чи­та­ли­ще­то,Ди­а­на Фу­ду­ло­ва-об­щин­с­ки съ­ве­т­ник от БСП,кме­то­ве­те на с. Царичино,с.Гур­ко­во,Кра­не­во,пен­си­о­нер­с­ки клуб ‘’ХИ­НАП’’,учи­те­ли; ле­ка­ри,об­ще­с­т­ве­ни­ци,изя­ве­ни твор­че­с­ки ли­ч­но­с­ти. Пар­ти­то за­по­ч­на с об­ръ­ще­ние на Иван­ка Бър­за­ко­ва,ко­я­то при­зо­ва при­съ­с­т­ва­щи­те ак­ти­в­но да се вклю­чат в тан­ци­те,а ус­ми­в­ка­та и вдъ­х­но­ве­ни­е­то да ги сле­д­ват до края на ве­чер­та.По­з­д­ра­в­ле­ния нъм вси­ч­ки от­п­ра­ви г-жа Ма­ле­ва,ко­я­то спо­де­ли,че в та­ки­ва ми­го­ве се чу­в­с­т­ва мла­да,че още па­зи в ду­ша­та си ма­ги­я­та на тан­ца от мла­до­ст­та и ро­за­та ка­то не­гов сим­вол.Тя и Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва из­пъл­ни­ха тан­го на спо­ме­на и за­ки­чи­ха с ръ­ч­но из­ра­бо­те­ни ро­зи ор­га­ни­за­то­ри­те на пар­ти­то.По­с­ле­д­ва­ха пе­с­ни на да­ми­те от клуб ’’ХИ­НАП’’.Сти­хо­ве ре­ци­ти­ра­ха по­е­ти от Ли­те­ра­тур­ния клуб и от пен­си­о­нер­с­ки клуб’’ЗДРА­ВЕ’’.Же­ня Ва­си­ле­ва по­з­д­ра­ви при­съ­с­т­ва­щи­те с про­фе­си­о­нал­но тан­го.На ма­си­те бя­ха раз­да­де­ни мал­ки сви­тъ­ци с по­же­ла­ния,ко­и­то бя­ха про­че­те­ни и съ­з­да­до­ха по­зи­ти­в­но на­с­т­ро­е­ние.

Не­за­б­ра­ви­ма ще ос­та­не твор­че­с­ка­та изя­ва на То­дор Ге­ор­ги­ев-кмет на се­ло Гур­ко­во.Той по­з­д­ра­ви го­с­ти­те с пе­с­ни на ДИ­А­НА-ЕК­С­П­РЕС и Г.Ки­ди­ков.Съ­з­да­де се при­я­тел­с­ка ат­мо­с­фе­ра.Вси­ч­ки се чу­в­с­т­ва­ха сво­бо­д­но и тан­цу­ва­ха ус­ми­х­на­ти под зву­ци­те на тан­го­то.За на­с­т­ро­е­ни­е­то на при­съ­с­т­ва­щи­те се гри­же­ше со­б­с­т­ве­ни­кът на р-т ’’КРА­СИ­НА’’-Стан­чо Кан­ти­ми­ров и ди­с­ко­во­де­щи­ят,кой­то удо­в­ле­т­во­ря­ва­ше вся­ко же­ла­ние за му­зи­ка. На пар­ти­то при­съ­с­т­ва­ха мно­го мла­ди хо­ра,ко­е­то е ин­ди­ка­ция за при­об­ща­ва­не­то им към кул­тур­ния жи­вот на Бе­лия град,а то­ва ра­д­ва.По­же­ла­ва­ме на ‘’ДА­МИ­ТЕ НА РО­ЗА­ТА’’,ко­и­то са­ми спон­со­ри­рат ини­ци­а­ти­ви­те си да бъ­дат все та­ка ам­би­ци­о­з­ни в ре­а­ли­зи­ра­не­то на сво­и­те идеи.С мар­тен­с­ко­то си пар­ти те по­ка­за­ха цел­та си-да ра­д­ват хо­ра­та и да ги да­ря­ват с по­зи­ти­ви­зъм,до­б­ро­та и ус­ми­в­ки.

Ире­на Или­е­ва

 

Коментарите са затворени.