Протокол №9 от заседание на ОбС, проведено на 09.03.2012 г.

Mar 15th, 2012 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Т. 1. Пре­д­ло­же­ние за от­мя­на на Ре­ше­ние 79 по Про­то­кол № 8 от за­се­да­ние на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, про­ве­де­но на 17.02.2012 го­ди­на, във връ­з­ка със за­по­вед № РД-11-01-10 от 01.03.2012 го­ди­на на Об­ла­с­тен уп­ра­ви­тел на об­ласт До­б­рич и До­к­ла­д­на за­пи­с­ка с вх. № 143/27.02.2012 г. от кме­та на об­щи­на Бал­чик.

Вно­си­тел: Ви­к­тор Лу­чи­я­нов – пре­д­се­да­тел на ОбС

РЕ­ШЕ­НИЕ 80: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; За­по­вед № РД-11-01-10 от 01.03.2012 го­ди­на на Об­ла­с­тен уп­ра­ви­тел на об­ласт До­б­рич и  До­к­ла­д­на за­пи­с­ка с вх. № 143/27.02.2012 г. от кме­та на об­щи­на Бал­чик, об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик от­ме­ня Ре­ше­ние 79 по Про­то­кол № 8 от за­се­да­ние на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, про­ве­де­но на 17.02.2012 г.

Гла­су­ва­ли по­и­мен­но “За” – 17 гла­са , “Про­тив” – 1 глас, “Въз­дър­жал се” – 2 гла­са

Т. 2. Пре­д­ло­же­ние за при­е­ма­не на сбо­рен бю­джет на об­щи­на Бал­чик за 2012 го­ди­на.

Вно­си­тел: Ви­к­тор Лу­чи­я­нов – пре­д­се­да­тел на ОбС

РЕ­ШЕ­НИЕ 81: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и чл. 12, ал. 1 от ЗОБ; чл. 24, ал. 1 и чл. 25 от НСО­И­ОБ, Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик не при­е­ма сбо­рен бю­джет на об­щи­на Бал­чик за 2012 го­ди­на.

Гласували поименно “За” – 5 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 15 гласа

Т. 3. Пре­д­ло­же­ние за от­мя­на на Ре­ше­ние 58 по Про­то­кол № 8 от за­се­да­ние на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, про­ве­де­но на 17.02.2012 го­ди­на, във връ­з­ка със за­по­вед № РД-11-01-09 от 01.03.2012 го­ди­на на Об­ла­с­тен уп­ра­ви­тел на об­ласт До­б­рич.

Вно­си­тел: Ви­к­тор Лу­чи­я­нов – пре­д­се­да­тел на ОбС

РЕ­ШЕ­НИЕ 82: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 2, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; За­по­вед № РД-11-01-09 от 01.03.2012 го­ди­на на Об­ла­с­тен уп­ра­ви­тел на об­ласт До­б­рич, об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик от­ме­ня Ре­ше­ние 58 по Про­то­кол № 8 от за­се­да­ние на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, про­ве­де­но на 17.02.2012 г.

Гла­су­ва­ли по­и­мен­но “За” – 19 гла­са , “Про­тив” – 1 глас, “Въз­дър­жал се” – 0 гла­са

Т. 4. Пре­д­ло­же­ние за одо­б­ря­ва­не на ПУП – План за за­с­т­ро­я­ва­не за ПИ № 62788.38.556 и ПИ № 62788.38.555 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Ро­га­че­во.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕ­ШЕ­НИЕ 83: I. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съ­г­ла­с­но чл. 129, ал. 1 от За­ко­на за ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та, Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик одо­б­ря­ва ПУП-План за за­с­т­ро­я­ва­не за ПИ № 62788.38.556 и ПИ № 62788.38.555 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Ро­га­че­во, об­щи­на Бал­чик, за­е­д­но с пре­д­ви­де­ния на­чин на за­с­т­ро­я­ва­не и от­ре­ж­да­не за “Жм” /жи­ли­щ­ни ну­ж­ди/. ІІ. За­дъл­жа­ва Кме­та на об­щи­на­та в 7-дне­вен срок от при­е­ма­не на ре­ше­ни­е­то, съ­що­то да бъ­де из­п­ра­те­но за об­на­ро­д­ва­не в “Дър­жа­вен ве­с­т­ник”.

Гла­су­ва­ли “За” – 18 гла­са , “Про­тив” – 0 гла­са, “Въз­дър­жал се” – 0 гла­са

Т. 5. Пре­д­ло­же­ние за одо­б­ря­ва­не на ПУП – План за за­с­т­ро­я­ва­не за ПИ № 62788.38.538 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Ро­га­че­во.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕ­ШЕ­НИЕ 84: I. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съ­г­ла­с­но чл. 129, ал. 1 от За­ко­на за ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та, Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик одо­б­ря­ва ПУП-План за за­с­т­ро­я­ва­не за ПИ № 62788.38.538 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Ро­га­че­во, об­щи­на Бал­чик, за­е­д­но с пре­д­ви­де­ния на­чин на за­с­т­ро­я­ва­не и от­ре­ж­да­не за “Жм” /жи­ли­щ­ни ну­ж­ди/. ІІ. За­дъл­жа­ва Кме­та на об­щи­на­та в 7-дне­вен срок от при­е­ма­не на ре­ше­ни­е­то, съ­що­то да бъ­де из­п­ра­те­но за об­на­ро­д­ва­не в “Дър­жа­вен ве­с­т­ник”.

Гла­су­ва­ли “За” – 18 гла­са , “Про­тив” – 0 гла­са, “Въз­дър­жал се” – 0 гла­са

Т. 6. Пре­д­ло­же­ние за взе­ма­не на ре­ше­ние за из­да­ва­не на За­пис на за­по­вед от Об­щи­на Бал­чик, в по­л­за на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на окол­на­та сре­да и во­ди­те (МОСВ), обе­з­пе­ча­ва­ща аван­со­во пла­ща­не по До­го­вор № DIR-51011119-C018 от 01.02.2012 г., и склю­че­но към не­го Спо­ра­зу­ме­ние за по­д­го­то­в­ка на ин­ве­с­ти­ци­о­нен про­ект за из­пъл­не­ни­е­то на про­ект „Из­г­ра­ж­да­не на тре­ти ута­и­тел и дъл­бо­ко­во­д­но за­у­с­т­ва­не на ПСОВ Бал­чик  в Чер­но мо­ре, и раз­ши­ря­ва­не об­х­ва­та на ка­на­ли­за­ци­он­на­та мре­жа на град Бал­чик”.

Вно­си­тел: Ви­к­тор Лу­чи­я­нов – пре­д­се­да­тел на ОбС

РЕ­ШЕ­НИЕ 85: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и във връ­з­ка с Ука­за­ния за бе­не­фи­ци­ен­ти­те на без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ по опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Окол­на сре­да 2007 – 2013 г.” във връ­з­ка с про­це­са на ве­ри­фи­ка­ция и кон­т­рол на раз­хо­ди­те по до­го­во­ри­те за без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ, Об­щин­с­ки съ­вет

РЕШИ:

1. В из­пъл­не­ние на чл. 13, ал. 3, т. 1 от до­го­вор за без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ №  DIR-51011119-C018 от 01.02.2011 г., и чл. 6, ал. 1, т. 1 от склю­че­но­то към не­го Спо­ра­зу­ме­ние за по­д­го­то­в­ка на ин­ве­с­ти­ци­о­нен про­ект за из­пъл­не­ни­е­то на про­ект„Из­г­ра­ж­да­не на тре­ти ута­и­тел и дъл­бо­ко­во­д­но за­у­с­т­ва­не на ПСОВ Бал­чик  в Чер­но мо­ре, и раз­ши­ря­ва­не об­х­ва­та на ка­на­ли­за­ци­он­на­та мре­жа на град Бал­чик”, одо­б­рен за фи­нан­си­ра­не по про­це­ду­ра № BG161PO005/10/1.11/03/19 “По­д­го­то­в­ка и из­пъл­не­ние на про­е­к­ти за по­до­б­ря­ва­не и раз­ви­тие на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та за пи­тей­ни и от­па­дъ­ч­ни во­ди в аг­ло­ме­ра­ции над 10 000 е.ж.”, по при­о­ри­те­т­на ос 1 „По­до­б­ря­ва­не и раз­ви­тие на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та за пи­тей­ни и от­па­дъ­ч­ни во­ди” на опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Окол­на сре­да 2007 – 2013 г.”, упъл­но­мо­ща­ва кме­та на Об­щи­на Бал­чик да по­д­пи­ше За­пис на за­по­вед по об­ра­зец от До­го­ва­ря­щия ор­ган, не­от­ме­ни­мо и бе­зу­с­ло­в­но да се за­дъл­жи, без про­тест и раз­но­с­ки, без ни­ка­к­ви въз­ра­же­ния и без та­к­си и уд­ръ­ж­ки, сре­щу пре­д­с­та­вя­не­то на на­с­то­я­ща­та за­пис на за­по­вед да за­п­ла­ти на по­е­ма­те­ля – Ми­ни­с­тер­с­т­во на окол­на­та сре­да и во­ди­те, су­ма­та в раз­мер на 170 475.90  (сто и се­дем­де­сет хи­ля­ди че­ти­ри­с­то­тин се­дем­де­сет и пет лв. и 90 ст.) ле­ва – пре­д­с­та­в­ля­ва­ща 20 % от раз­ме­ра на без­въз­ме­з­д­на­та фи­нан­со­ва по­мощ за из­пъл­не­ние на пър­вия етап от Про­е­к­та.

Сро­кът за пре­дя­вя­ва­не е до три ме­се­ца след одо­б­ря­ва­не на до­к­ла­да за из­пъл­не­ние на пър­ви етап на про­ект  „Из­г­ра­ж­да­не на тре­ти ута­и­тел и дъл­бо­ко­во­д­но за­у­с­т­ва­не на ПСОВ Бал­чик  в Чер­но мо­ре, и раз­ши­ря­ва­не об­х­ва­та на ка­на­ли­за­ци­он­на­та мре­жа на град Бал­чик”.

2. Въз­ла­гам на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик или упъл­но­мо­ще­но от не­го ли­це да по­д­го­т­ви не­об­хо­ди­ми­те до­ку­мен­ти, във връ­з­ка с по­лу­ча­ва­не на аван­со­во пла­ща­не по  до­го­вор за без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ №  DIR-51011119-C018 от 01.02.2012 г  и склю­че­но­то към не­го Спо­ра­зу­ме­ние за по­д­го­то­в­ка на ин­ве­с­ти­ци­о­нен про­ект.

3. Въз­ла­гам на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик вси­ч­ки по­с­ле­д­ва­щи юри­ди­че­с­ки и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия във връ­з­ка с из­пъл­не­ни­е­то  на го­ре­и­з­ло­же­но­то.

Гла­су­ва­ли по­и­мен­но “За” – 18 гла­са , “Про­тив” – 0 гла­са, “Въз­дър­жал се” – 0 гла­са

Т. 7. Пре­д­ло­же­ние за взе­ма­не на ре­ше­ние за вклю­ч­ва­не на об­щи­на Бал­чик ка­то пар­т­ньор в про­ект “Енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност на гра­д­с­ки­те ло­ги­с­ти­ч­ни ус­лу­ги за мал­ки и сре­д­ни ев­ро­пей­с­ки ис­то­ри­че­с­ки гра­до­ве” – ENCLOSE, по про­г­ра­ма „Ин­те­ли­ген­т­на енер­гия за Ев­ро­па”, при­о­ри­тет „Енер­ги­я­та в тран­с­пор­та”, по­ка­на за кан­ди­да­т­с­т­ва­не: IEE/11/826/SI2.296826, и склю­ч­ва­не на спо­ра­зу­ме­ние с „Memex” Srl, за це­ли­те на про­е­к­та.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕ­ШЕ­НИЕ 86: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 2 във връ­з­ка с чл. 21, ал. 1, т. 12, и т. 23 от ЗМСМА, и във връ­з­ка с по­ка­на­та за уча­с­ти­е­то на Об­щи­на Бал­чик ка­то пар­т­ньор в про­ект “Енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност на гра­д­с­ки­те ло­ги­с­ти­ч­ни ус­лу­ги за мал­ки и сре­д­ни ев­ро­пей­с­ки ис­то­ри­че­с­ки гра­до­ве” – ENCLOSE, Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик:

РЕШИ:

1. Да­ва съ­г­ла­сие Об­щи­на Бал­чик да уча­с­т­ва ка­то пар­т­ньор в про­ект “Енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност на гра­д­с­ки­те ло­ги­с­ти­ч­ни ус­лу­ги за мал­ки и сре­д­ни ев­ро­пей­с­ки ис­то­ри­че­с­ки гра­до­ве” – ENCLOSE в пар­т­ньор­с­т­во с: „Memеx” Slr.; гр. Лу­ка, Ита­лия; Нор­ве­ж­ка По­ща, цен­т­ра­лен ре­ги­он; гр. Шер­то­ген­бош, Хо­лан­дия; гр. Бур­гос, Ис­па­ния; гр. Ал­ма­да, По­р­ту­га­лия; гр. Дън­ди, Ве­ли­ко­б­ри­та­ния; гр. Ал­ба Юлия, Ру­мъ­ния; гр. Сяр, Гър­ция; Ев­ро­пей­с­ка асо­ци­а­ция на ис­то­ри­че­с­ки­те гра­до­ве и ре­ги­о­ни, Асо­ци­а­ция на ев­ро­пей­с­ки­те гра­до­ве с кре­по­с­т­ни сте­ни, „Austriatech – Federal agency for technological measures” Ltd., Ав­с­тия; „Ин­с­ти­тут по ло­ги­с­ти­ка и скла­ди­ра­не”, По­л­ша; „Energy Agency for Southeast Sweden” Ltd., Енер­гий­на аген­ция Ти­пе­ра­ри, Ир­лан­дия; „M&C Marketing, Communication” Ltd.

2. Одо­б­ря­ва про­е­к­та на спо­ра­зу­ме­ние ме­ж­ду Об­щи­на Бал­чик, и ин­же­не­рин­го­ва ком­па­ния „Memex” Srl., ко­ор­ди­на­тор на про­е­к­та, пре­д­с­та­в­ля­ва­на от Ан­то­нио Ли­бе­ра­то/ При­ло­же­ние 1/.

3.Упъл­но­мо­ща­ва Кме­та на Об­щи­на Бал­чик да пре­д­п­ри­е­ме вси­ч­ки не­об­хо­ди­ми фа­к­ти­че­с­ки и пра­в­ни дей­с­т­вия в из­пъл­не­ние на на­с­то­я­що­то ре­ше­ние и по­д­пи­ше одо­б­ре­но­то спо­ра­зу­ме­ние.

Гласували поименно “За” – 18 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

Т. 8. Пре­д­ло­же­ние за взе­ма­не на ре­ше­ние за из­да­ва­не За­пис на за­по­вед, обе­з­пе­ча­ва­ща аван­со­во пла­ща­не, по­лу­че­но от об­щи­на Бал­чик по склю­чен до­го­вор за без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ ме­ж­ду об­щи­на Бал­чик и ДФ “Зе­ме­де­лие”, по Про­ект “Из­г­ра­ж­да­не на ка­на­ли­за­ция и ре­ха­би­ли­та­ция на во­до­п­ро­вод и пъ­т­на на­с­тил­ка на ул. “Чер­но мо­ре”, с. Кра­не­во и ре­ха­би­ли­та­ция и во­до­с­на­б­ди­тел­на ка­на­ли­за­ци­он­на мре­жа и пъ­т­на на­с­тил­ка на ул. “Ду­нав”, с. Кра­не­во.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕ­ШЕ­НИЕ 87: 1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връ­з­ка с чл. 12, ал. 5 на На­ре­д­ба № 25 от 29.07.2008 г., из­да­де­на от ми­ни­с­тъ­ра на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те, чл. 56, па­ра­г­раф 2 на Ре­г­ла­мент (ЕО) №1974/2006 на Ко­ми­си­я­та и до­го­вор за от­пу­с­ка­не на фи­нан­со­ва по­мощ № 08/321/00719 от 23.10.2009 г. по мяр­ка 321 „Ос­но­в­ни ус­лу­ги за на­се­ле­ни­е­то и ико­но­ми­ка­та в сел­с­ки­те ра­йо­ни” от Про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни за пе­ри­о­да 2007 – 2013 г. за Про­ект „Из­г­ра­ж­да­не на ка­на­ли­за­ция и ре­ха­би­ли­та­ция на во­до­п­ро­вод и пъ­т­на на­с­тил­ка на ул. “Чер­но мо­ре”, с. Кра­не­во и ре­ха­би­ли­та­ция на во­до­с­на­б­ди­тел­на ка­на­ли­за­ци­он­на мре­жа и пъ­т­на на­с­тил­ка на ул. “Ду­нав”, с. Кра­не­во”, склю­чен ме­ж­ду Об­щи­на Бал­чик и ДФ „Зе­ме­де­лие” – Раз­п­ла­ща­тел­на аген­ция, съ­з­да­ден със За­ко­на за по­д­по­ма­га­не на зе­ме­дел­с­ки­те про­из­во­ди­те­ли, обн. ДВ, бр. 58 от 1998г., със се­да­ли­ще и ад­рес на уп­ра­в­ле­ние гр. Со­фия, бул. „Цар Бо­рис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛ­С­ТАТ 121100421, иден­ти­фи­ка­ци­о­нен но­мер по ДДС № BG121100421, пре­д­с­та­в­ля­ван от из­пъл­ни­тел­ния ди­ре­к­тор Ру­мен Ан­до­нов По­ро­жа­нов, Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик да­ва съ­г­ла­си­е­то си Кме­та на об­щи­на Бал­чик да из­да­де За­пис на за­по­вед по об­ра­зец от ДФ „Зе­ме­де­лие” – РА, ка­то не­от­ме­ни­мо и бе­зу­с­ло­в­но да се за­дъл­жи, без про­тест и раз­но­с­ки, без ни­ка­к­ви въз­ра­же­ния и без та­к­си и уд­ръ­ж­ки, в ка­че­с­т­во­то си на Кмет на об­щи­на Бал­чик, сре­щу пре­дя­вя­ва­не­то на на­с­то­я­щи­ят за­пис на за­по­вед да за­п­ла­ти на по­е­ма­те­ля ДФ „Зе­ме­де­лие” – Раз­п­ла­ща­тел­на аген­ция, па­ри­ч­на су­ма  в раз­мер на 934 434,60   лв. (де­ве­т­с­то­тин три­де­сет и че­ти­ри хи­ля­ди че­ти­ри­с­то­тин три­де­сет и че­ти­ри ле­ва и 60 ст.), пре­д­с­та­в­ля­ва­щи 110% от стой­но­ст­та на за­я­ве­но­то аван­со­во пла­ща­не, ко­е­то не на­д­х­вър­ля 50% от стой­но­ст­та на одо­б­ре­на­та фи­нан­со­ва по­мощ, в раз­мер на 1 698 972,00  (един ми­ли­он ше­с­т­с­то­тин де­ве­т­де­сет и осем хи­ля­ди де­ве­т­с­то­тин се­дем­де­сет и два.),  ле­ва без ДДС по до­го­вор за № 08/321/00719  от 23.10.2009 г. и ане­к­си към не­го Анекс І от 25.02.2010 г. и Анекс II от 15.04.2011 г.

Сро­кът на пре­дя­вя­ва­не на из­да­де­ния за­пис на за­по­вед е 36 ме­се­ца от 21.04.2011 г. – да­та­та на по­лу­ча­ва­не от Об­щи­на Бал­чик на ре­ше­ни­е­то за съ­г­ла­су­ва­не на по­с­ле­д­на­та по вре­ме про­це­ду­ра за из­бор на из­пъл­ни­тел на стро­и­тел­но – мон­та­ж­ни­те ра­бо­ти  по до­го­во­ра ме­ж­ду по­л­з­ва­те­ля и ДФЗ-РА.

2. Въз­ла­га на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик вси­ч­ки по­с­ле­д­ва­щи юри­ди­че­с­ки и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия във връ­з­ка с из­пъл­не­ни­е­то на на­с­то­я­що­то ре­ше­ние.

Гласували поименно “За” – 18 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 0 гласа

Т. 9. Пре­д­ло­же­ние за раз­г­ле­ж­да­не на До­к­ла­д­на за­пи­с­ка от кме­та на с. Со­ко­ло­во, ка­са­е­ща про­ект за ця­ло­с­т­на ук­ра­са на ико­но­с­тас и цър­ко­вен ме­бе­ли­ар на цър­ко­вен храм “Св.св. Ки­рил и Ме­то­дий” с. Со­ко­ло­во.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕ­ШЕ­НИЕ 88: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. П , във вр. с ал. 1, т. 19   и т. 23 от За­ко­на за ме­с­т­но­то са­мо­у­п­ра­в­ле­ние и ме­с­т­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция и във връ­з­ка с До­к­ла­д­на за­пи­с­ка № РД 04-10/08.03.2012 го­ди­на от кме­та на с. Со­ко­ло­во, об­щи­на Бал­чик, об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик ДА­ВА СЪ­Г­ЛА­СИЕ Цър­ко­в­но на­с­то­я­тел­с­т­во при храм “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий” в с. Со­ко­ло­во да кан­ди­да­т­с­т­ва за фи­нан­си­ра­не на “Про­ект за ця­ло­с­т­на ук­ра­са на ико­но­с­тас и цър­ко­вен ме­бе­ли­ар на цър­ко­вен храм “Св.Св. Ки­рил и Ме­то­дий” в с. Со­ко­ло­во, об­щи­на Бал­чик по мяр­ка 322 от Про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни за пе­ри­о­да от 2007-2013 г., тъй ка­то дей­но­с­ти­те по про­е­к­та от­го­ва­рят на при­о­ри­те­ти­те на Об­щин­с­кия план за раз­ви­тие.

Гласували поименно “За” – 16 гласа , “Против” – 0 гласа, “Въздържал се” – 2 гласа

 

 

 

 

Коментарите са затворени.