Пенсионерите в Балчик с бонус!

Mar 8th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Об­щи­на Бал­чик ни уве­до­мя­ва, че при про­ве­де­но­то на 28 фе­в­ру­а­ри 2012 г. до­го­ва­ря­не за въз­ла­га­не на об­ще­с­т­ве­на по­ръ­ч­ка с пре­д­мет „За­ку­пу­ва­не на або­на­мен­т­ни кар­ти и тран­с­пор­т­но об­с­лу­ж­ва­не по въ­т­ре­ш­ни гра­д­с­ки ли­нии на пен­си­о­не­ри и ин­ва­ли­ди с трай­на не­т­ру­до­с­по­со­б­ност през 2012 г.” за пен­си­о­не­ри до 67 г. та­к­са­та е 3.70 лв. на ме­сец, а за те­зи, ко­и­то са над 67 г. та­к­са­та е 1.70 лв. на ме­сец. В ОбА Бал­чик са по­с­тъ­пи­ли 492 мол­би в ус­та­но­ве­ния срок от пен­си­о­не­ри.  до­ка­то за м.яну­а­ри и фе­в­ру­а­ри са за­ку­пе­ни ед­ва 52 кар­ти от пен­си­о­не­ри.

От 5 март  ПП”Пъ­т­ни­че­с­ки пре­во­зи „ ЕО­ОД  До­б­рич в офи­са си в гр.Бал­чик с от­го­вор­ник г-жа Та­ня Шо­п­с­ка за­по­ч­на раз­про­да­ж­ба на кар­ти за м.март, ап­рил, май и юни, ка­то съ­щи­те не ва­жат за до­пъл­ни­тел­на гра­д­с­ка №3 на фир­ма­та, ръ­ко­во­де­на от Ма­рин Ха­джи­ев.

Срок за по­да­ва­не на за­я­в­ле­ния за по­л­з­ва­не на кар­ти с на­ма­ле­ние за въ­т­ре­шен гра­д­с­ки тран­с­порт за ме­се­ци­те юли, ав­густ , се­п­тем­в­ри е от 1 юни до 15 юни 2012 г.; за ме­се­ци­те ок­том­в­ри, но­ем­в­ри и де­кем­в­ри е от 1 до 14 се­п­тем­в­ри. Мол­би­те, по­да­де­ни след по­со­че­ния кра­ен срок, не се раз­г­ле­ж­дат. А оп­ре­де­ле­на­та от кме­та ко­ми­сия ще раз­г­ле­да и одо­б­ри по­да­де­ни­те мол­би 3 дни след край­ния срок за по­да­ва­не, ще из­го­т­вя про­то­кол със спи­сък на одо­б­ре­ни­те. Из­да­ва­не­то на кар­ти­те ще ста­ва в офи­са на пре­во­з­ва­ча ПП „Пъ­т­ни­че­с­ки пре­во­зи” ЕО­ОД До­б­рич в бал­чи­ш­ка­та ав­то­га­ра и ще за­по­ч­не 6 ра­бо­т­ни дни след ре­ше­ни­е­то на ко­ми­си­я­та: за март, ап­рил, май, юни – от 5 март; за юли, ав­густ, се­п­тем­в­ри – от 22 юни; за ок­том­в­ри, но­ем­в­ри, де­кем­в­ри – от 21 се­п­тем­в­ри.

Дра­ги съ­г­ра­ж­да­ни, ми­ли пен­си­о­не­ри, се­га да бла­го­да­рим на пре­зи­ден­та на ПП „Пъ­т­ни­че­с­ки пре­во­зи” ЕО­ОД До­б­рич г-н Ва­лен­тин Ва­си­лев, кой­то е на­ма­лил ме­се­ч­на­та та­к­са с 2 ле­ва, та­ка че все­ки от по­л­з­ва­щи­те кар­та с на­ма­ле­ние се хра­ни с по­да­рък два хля­ба все­ки ме­сец. Ка­к­во по-бла­го­ро­д­но, ка­к­во по-ху­ба­во! Един бо­нус, да­ден за бал­чи­ш­ки­те пен­си­о­не­ри!

Да­но от своя стра­на пре­ми­е­рът да не раз­бе­ре то­ва и не се на­ло­жи да връ­ща­ме бо­ну­са в дър­жа­в­на­та ха­з­на.

Екип 2 на БТ

 

Коментарите са затворени.