За собствеността на имот на Дамбата в Балчик

Mar 8th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, обя­ви за ре­ша­ва­не гра­ж­дан­с­ко­то де­ло, об­ра­зу­ва­но по иск на дър­жа­ва­та чрез Ми­ни­с­тъ­ра на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие и бла­го­у­с­т­рой­с­т­во­то, чрез пъл­но­мо­щ­ни­ка си Об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел на об­ласт До­б­рич сре­щу „ЗА­РИ СС” ООД  гр. Бал­чик. Дър­жа­ва­та пре­тен­ди­ра да бъ­де про­г­ла­сен ка­то ни­що­жен до­го­вор от 09.07.2009 г., склю­чен от би­в­шия Об­ла­с­тен уп­ра­ви­тел Ер­динч Ха­джи­ев ка­то про­да­вач и дру­же­с­т­во­то ка­то ку­пу­вач на не­д­ви­жим имот с площ от 4 813 кв. м., ак­ту­ван ка­то ча­с­т­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност, на от­ве­т­ни­ка е про­да­ден имот със ста­тут на из­к­лю­чи­тел­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност в на­ру­ше­ние на Кон­с­ти­ту­ци­я­та на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия и на За­ко­на за дър­жа­в­на­та со­б­с­т­ве­ност. Ис­ка се да бъ­де при­з­на­то за ус­та­но­ве­но, че имо­тът е со­б­с­т­ве­ност на дър­жа­ва­та, дру­же­с­т­во­то да бъ­де осъ­де­но да пре­да­де вла­де­ни­е­то му на ище­ца. Пре­тен­ци­я­та на дър­жа­ва­та е оце­не­на на 113 707,12 лв.

В ис­ко­ва­та мол­ба на МРРБ се твър­ди, че имо­тът е из­к­лю­чи­тел­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност и не­п­ра­вил­но е бил ак­ту­ван ка­то ча­с­т­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност. Имо­ти от не­го­вия вид не мо­же да бъ­дат про­да­ва­ни, тъй ка­то са част от хи­д­ро­те­х­ни­че­с­ко, бре­го­у­к­ре­п­ва­що съ­о­ръ­же­ние  – Дам­ба в гр. Бал­чик, из­г­ра­де­но в ак­ва­то­ри­я­та на Чер­но мо­ре. Стро­и­тел­с­т­во­то му е осъ­ще­с­т­ве­но по про­ект с ев­ро­пей­с­ки сре­д­с­т­ва в рам­ки­те на Про­ект „Бъл­га­рия  за­щи­та на ре­ч­ни­те и мор­с­ки­те бре­го­ве от еро­зи­я­та и аб­ра­зи­я­та на во­да­та и свър­за­ни­те с тях свла­чи­щ­ни про­це­си” и е фи­нан­си­ран чрез дър­жа­вен за­ем от ЕИБ. На­ру­ше­ни са раз­по­ре­д­би­те на За­ко­на за уп­ра­в­ле­ние на Чер­но­мор­с­ко­то край­б­ре­жие, в кой­то е пре­д­ви­де­но, че не мо­гат да бъ­дат обя­ве­ни за ча­с­т­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност и да бъ­дат пре­д­мет на раз­по­ре­ди­тел­ни сдел­ки бре­го­у­к­ре­пи­тел­ни­те и бре­го­за­щи­т­ни­те си­с­те­ми. Пре­д­вид то­ва до­го­во­рът за про­да­ж­ба на имо­та е с не­въз­мо­жен пре­д­мет.

От­ве­т­ни­кът по де­ло­то ос­пор­ва ос­но­ва­тел­но­ст­та на пре­дя­ве­ни­те ис­ко­ве. Той пре­тен­ди­ра, че За­ко­нът за за­дъл­же­ни­я­та и до­го­во­ри­те му да­ва ос­но­ва­ние за за­дър­жи имо­та, до­ка­то по­лу­чи пла­те­на­та за не­го це­на на ище­ца.

Съ­дът при­е по де­ло­то съ­де­б­но-те­х­ни­че­с­ка ек­с­пер­ти­за, чи­е­то за­к­лю­че­ние по­ка­з­ва, че имо­тът е бил за­пи­сан в ка­да­с­т­рал­на­та кар­та с на­чин на трай­но по­л­з­ва­не  мор­с­ки пла­жо­ве, трай­но пре­д­на­з­на­че­ние  во­д­ни пло­щи, со­б­с­т­ве­ност на дър­жа­ва­та и ка­то пу­б­ли­ч­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност.

Ре­ше­ни­е­то на Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, ще бъ­де про­из­не­се­но в 1-ме­се­ч­ния за­ко­нов срок.

Кре­ме­на

КА­П­РА­ЛО­ВА

 

 

Коментарите са затворени.