Публичен търг

Mar 8th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

“Пу­б­ли­чен търг с тай­но на­д­да­ва­не за про­да­ж­ба на не­д­ви­жи­ми имо­ти, пре­д­с­та­в­ля­ва­щи   ПИ 02508.72.98 и ПИ 02508.69.111.

На ос­но­ва­ние чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС-Бал­чик, при­е­та с Ре­ше­ние № 238/27.02.2009 г. и изм. и доп. с Ре­ше­ние 748/17.02.2011 год.на ОбС – Бал­чик; Ре­ше­ния № 47 и 46 по Про­то­кол № 6 от 26.01.2012 г. на Об­щин­с­ки Съ­вет – Бал­чик и във връ­з­ка със За­по­вед № 217/02.03.2012 г. на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик.

1. ОБЯ­ВЯ­ВА пу­б­ли­чен търг с тай­но на­д­да­ва­не за про­да­ж­ба на не­д­ви­жи­ми имо­ти, ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, пре­д­с­та­в­ля­ва­щи :

1.1. Уре­гу­ли­ран по­зем­лен имот с площ от 1 250.00 м2, пре­д­с­та­в­ля­ващ УПИ ХХІ, кв. 29 по ПУП на гр. Бал­чик, /ПИ 02508.72.98 по кад. кар­та на гр. Бал­чик/, ак­ту­ван с АОС 4166/05.01.2012 г., при на­чал­на це­на 27 500.00 лв. /два­де­сет и се­дем хи­ля­ди и пе­т­с­то­тин ле­ва/, без ДДС.

1.2. Уре­гу­ли­ран по­зем­лен имот с площ от 1 499.00 м2, пре­д­с­та­в­ля­ващ УПИ ХХІІ, кв. 29 по ПУП на гр. Бал­чик, /ПИ 02508.69.111 по кад. кар­та на гр. Бал­чик/, ак­ту­ван с АОС 4167/05.01.2012 г., при на­чал­на це­на 32 978.00 лв. /три­де­сет и две хи­ля­ди де­ве­т­с­то­тин се­дем­де­сет и осем ле­ва/, без ДДС.

Тър­гът ще се про­ве­де на 23.03.2012 г. от 10.00 ч. в за­ла­та на ОбА – Бал­чик в сгра­да­та на пл.”21 се­п­тем­в­ри” № 6.

За­ку­пу­ва­не­то на тръ­ж­ни кни­жа – все­ки ра­бо­тен ден от 07.03.2012 до  21.03.2012 г. на ка­са­та на ОбА – Бал­чик.

Де­по­зи­тът за уча­с­тие в тър­га се вна­ся по по­со­че­на­та в тръ­ж­ни­те кни­жа бан­ко­ва сме­т­ка или на ка­са­та на Об­щи­на Бал­чик в срок до 15.30 ч. на 22.03.2012  г.

За­я­в­ле­ние за уча­с­тие, ком­п­ле­к­то­ва­но с изи­с­ку­е­ми­те до­ку­мен­ти се по­да­ва в срок до 16.00 ч. на 22.03.2012 г. в Ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър на Об­щи­на Бал­чик.

За спра­в­ки: тел. 7-10-41  Ка­ра­и­ва­но­ва,  Пе­т­ко­ва

 

 

Коментарите са затворени.