Проект “И аз имам семейство” в община Балчик

Mar 8th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

През ме­сец март за­по­ч­ва при­е­ма­не­то на за­я­в­ле­ния от кан­ди­да­ти­те за при­ем­ни ро­ди­те­ли по про­ект „И аз имам се­мей­с­т­во”, по кой­то об­щи­на Бал­чик е пар­т­ньор. При­о­ри­те­т­но ще се тър­сят се­мей­с­т­ва за де­ца­та от 0 до 3 го­ди­ни. Ус­лу­га­та при­ем­на гри­жа е до­б­ро­вол­на, про­фе­си­о­нал­на и за­ме­с­т­ва­ща. При­ем­ни­те ро­ди­те­ли ще по­лу­ча­ват въз­на­г­ра­ж­де­ние за от­г­ле­ж­да­не на де­те, а про­фе­си­о­нал­ни­те при­ем­ни ро­ди­те­ли ще по­лу­ча­ват и тру­до­во въз­на­г­ра­ж­де­ние, оп­ре­де­ле­но в про­цент от ми­ни­мал­на­та ра­бо­т­на за­п­ла­та за стра­на­та, съ­о­б­ра­з­но броя на де­ца­та. При­е­мен ро­ди­тел с ед­но де­те ще по­лу­ча­ва 130% от ми­ни­мал­на­та ра­бо­т­на за­п­ла­та, за две де­ца  140% и за три де­ца съ­о­т­ве­т­но 150%. Ос­вен те­зи сре­д­с­т­ва при­ем­ни­ят ро­ди­тел ще по­лу­ча­ва ме­се­ч­на из­д­ръ­ж­ка за вся­ко де­те, ка­то за де­те от 0 до 3 г. е 260 лв.; от 3 до 14 г. е 227.50лв; от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г.  260лв..

При по­да­ва­не на за­я­в­ле­ни­е­то кан­ди­да­ти­те за при­ем­но се­мей­с­т­во при­ла­гат към не­го сле­д­ни­те до­ку­мен­ти, опи­са­ни в чл. 8, ал.1, т.1-7 от НУР­К­ПУПС:

1. Ко­пие от до­ку­мент за са­мо­ли­ч­ност; 2. до­ку­мент от ЕС­Г­РА­ОН, че не са по­с­та­ве­ни под за­пре­ще­ние, не са ли­ше­ни от ро­ди­тел­с­ки пра­ва или не са с ог­ра­ни­че­ни ро­ди­тел­с­ки пра­ва; 3. де­к­ла­ра­ция, че не са на­ли­це об­с­то­я­тел­с­т­ва­та по чл.32, т.4-7 от ЗЗД; 4. ме­ди­цин­с­ко удо­с­то­ве­ре­ние, че не стра­дат от бо­ле­с­ти по чл.32, т.8 от ЗЗД; 5. до­ку­мент, удо­с­то­ве­ря­ващ, че кан­ди­да­ти­те не по­лу­ча­ват ме­се­ч­ни со­ци­ал­ни по­мо­щи по ре­да на ЗСП, ос­вен в слу­ча­и­те на кан­ди­да­ти за про­фе­си­о­нал­но при­ем­но се­мей­с­т­во; 6. сви­де­тел­с­т­во за съ­ди­мост; 7. до­ку­мент, удо­с­то­ве­ря­ващ, че сре­щу кан­ди­да­ти­те за при­ем­но се­мей­с­т­во не е об­ра­зу­ва­но на­ка­за­тел­но про­из­во­д­с­т­во за уми­ш­ле­но пре­с­тъ­п­ле­ние от общ ха­ра­к­тер.

Со­ци­ал­ни­те ра­бо­т­ни­ци от еки­път по при­ем­на гри­жа ще пре­ми­нат пе­т­д­не­в­но въ­ве­ж­да­що обу­че­ние. В обу­че­ни­е­то ще се вклю­чат 15 об­щи­ни, ко­е­то ще се про­ве­де с цел при­до­би­ва­не на ком­пе­тен­т­ност за пре­до­с­та­вя­не на ус­лу­га­та. Обу­че­ни­е­то вклю­ч­ва за­по­з­на­ва­не съ­щ­но­ст­та на при­ем­на­та гри­жа, про­це­са и спе­ци­фи­ка­та на ор­га­ни­за­ция на ус­лу­га­та, на­чи­ни на мо­ти­ви­ра­не на кан­ди­да­ти­те, из­го­т­вя­не на оце­ни­те­лен до­к­лад за пре­д­с­та­вя­не пред ко­ми­си­я­та по при­ем­на гри­жа. Про­е­к­тът „И аз имам се­мей­с­т­во” се ре­а­ли­зи­ра от Аген­ци­я­та за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не в пар­т­ньор­с­т­во с об­щи­на Бал­чик. Кме­тът на град Бал­чик –  Ни­ко­лай Ан­ге­лов по­д­пи­са пар­т­ньор­с­ко спо­ра­зу­ме­ние с Аген­ци­я­та за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не за из­пъл­не­ние на про­ект „И аз имам се­мей­с­т­во”, фи­нан­си­ран по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си”, съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пей­с­кия со­ци­а­лен фонд на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз.

ЕПГ об­щи­на Бал­чик: Да­рия  Ма­ле­ва и Ири­на Пе­т­ро­ва, ул. Ди­о­ни­со­по­лис 2, тел. 7 22 09, balchik_priemna_grija@mail.bg

 

 

Коментарите са затворени.