Нашите любими съюзници – за нас!

Mar 8th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Рай за чу­ж­де­с­т­ран­ния би­з­нес?. Част от аме­ри­кан­с­ка­та фир­ма “ STRATFOR”, име­ну­ва­на ка­то” сен­че­с­то ЦРУ”, из­го­т­вя про­у­ч­ва­ния за кор­по­ра­ти­в­ни кли­ен­ти. Тя да­ва оцен­ка на стра­ни­те, обект на ин­ве­с­ти­ци­о­нен ин­те­рес. Дан­ни­те са обо­б­ще­ни с цве­т­на ска­ла (чер­ве­на- не­га­ти­в­на си­ту­а­ция, зе­ле­на  по­зи­ти­в­на). Най- шо­ки­ра­щи­те дан­ни за Бъл­га­рия са в гра­фа­та- пре­с­тъ­п­ност. От нея по­тен­ци­ал­ни­ят  ин­ве­с­ти­тор на­у­ча­ва сле­д­но­то:

-ор­га­ни­зи­ра­на­та пре­с­тъ­п­ност иг­рае го­ля­ма ро­ля в пра­ви­тел­с­т­во­то и би­з­нес опе­ра­ци­и­те.

-си­гур­но­ст­та в при­с­та­ни­ща­та е ну­ле­ва, ма­фи­я­та вла­дее по­р­то­ве­те, по­с­то­ян­на кон­т­ра­бан­да.

– си­гур­но­ст­та по пъ­ти­ща и же­ле­з­ни­ци е от­чай­ва­ща- кон­т­ра­бан­да­та и пре­с­тъ­п­ле­ни­я­та не се до­к­ла­д­ват.

– ко­ру­п­ци­я­та в пра­ви­тел­с­т­во­то и  по­ли­ци­я­та е  все­о­б­х­ва­т­на и без­на­ка­за­на.

– ор­га­ни­зи­ра­на­та пре­с­тъ­п­ност кон­т­ро­ли­ра ве­ри­га­та за до­с­та­в­ки.

– чу­ж­ди­те ком­па­нии са жер­т­ва на ре­кет.

– по­в­се­ме­с­т­на бю­ро­к­ра­ция и про­из­вол от стра­на на ме­с­т­на­та власт

До­б­ро­то е, че Бъл­га­рия не е обект на те­ро­ри­с­ти­ч­ни на­па­де­ния, уме­рен е ри­с­кът от при­ро­д­ни бе­д­с­т­вия. Вли­я­ни­е­то на син­ди­ка­ти­те е сла­бо Пре­д­по­чи­тат да ло­би­рат и да се до­го­ва­рят. Про­б­лем са ло­ши­те ко­му­ни­ка­ции- по мо­ре, ре­ки, пъ­ти­ща и же­ле­зо­пъ­тен тран­с­порт. Ця­ло­с­т­но­то впе­ча­т­ле­ние е : ста­ва ду­ма за ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра за стра­на от Тре­тия свят. Дър­жа­в­но­то ус­т­рой­с­т­во е в по­л­за на бю­ро­к­ра­ти и ко­рум­пи­ра­ни по­ли­ти­ци, без гра­ж­дан­с­ко об­ще­с­т­во, за­в­ла­дя­на от ма­фи­я­та, но и с ня­кои до­с­тойн­с­т­ва: не е в съ­с­то­я­ние на гра­ж­дан­с­ка вой­на, не вра­ж­ду­ва със съ­се­ди­те си, не е ог­ни­ще на те­ро­ри­зъм и зе­ме­т­ре­се­ние!

No comment !

Г.Йор­да­нов-Го­го 

П.С.  Те­зи дни уз­на­х­ме, че ло­го­то на аме­ри­кан­с­ка­та кор­по­ра­ция “ Ше­в­рон” стои на по­ка­на­та  на при­е­ма на бъл­гар­с­ко­то по­сол­с­т­во в САЩ  по по­вод на­ци­о­нал­ния пра­з­ник Тре­ти март. По­не­же  не  пра­ви раз­ли­ка ме­ж­ду по­зор и сла­ва г-жа По­п­то­до­ро­ва чи­с­то­сър­де­ч­но при­з­на, че и ми­на­ла­та го­ди­на ком­па­ни­я­та е би­ла спон­сор на по­сол­с­т­во­то. Да  Ви при­по­м­ня: “Ше­в­рон  е та­зи  ко­я­то ис­ка ши­с­то­вия газ  у нас! Ее­е­е­е­е­е­ех, де­мо­к­ра­ция!

 

Коментарите са затворени.