Застраховката – необходимост в нашия живот

Mar 8th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

По то­зи по­вод се обър­нах към Ма­рий­ка Ни­ко­ло­ва – ръ­ко­во­ди­тел на ЗАД „Ви­к­то­рия” в на­шия град. По­вод е и, че та­зи за­с­т­ра­хо­ва­тел­на ком­па­ния има от­с­ко­ро нов и мо­де­рен офис, до би­с­т­ро „Си­ния лъв” в на­ча­ло­то на ул.”К.Ки­си­мов”.

Тъй ка­то из­ве­с­т­но вре­ме бя­х­ме ко­ле­ги в скан­дал­на­та фир­ма „Стан­Тех”, не­ка си го­во­рим на „ти”.

Раз­би­ра се. И аз имам трай­ни спо­ме­ни от та­зи фир­ма, ка­к­то на теб, та­ка и на дру­ги слу­жи­те­ли, тру­до­ви­ят стаж не ни бе­ше при­з­нат от НОИ по по­ня­т­ни при­чи­ни.

Не­ка да ос­та­вим спо­ме­ни­те и да ми­с­лим за бъ­де­ще­то. Раз­ка­жи ни за за­с­т­ра­хо­ва­тел­но­то ак­ци­о­нер­но дру­же­с­т­во „Ви­к­то­рия”, ко­е­то ръ­ко­во­диш.

То съ­ще­с­т­ву­ва от 2002 г. И та­зи го­ди­на е юби­ляр, на­че­ло с ди­ре­к­то­ри­те Дан­чо Дан­чев и Жа­не­та Джам­ба­з­ка. Дру­же­с­т­во­то има 64 офи­са в стра­на­та, с ко­и­то ве­че 10 го­ди­ни вър­вим за­е­д­но към ус­пе­ха.

В ка­к­во се крие съ­щи­на­та на Ва­ша­та ра­бо­та?

Пре­д­ла­га­ме раз­но­о­б­ра­з­ни ви­до­ве за­с­т­ра­хо­ва­тел­ни дей­но­с­ти – оси­гу­ря­ва­ме Ва­ше­то спо­кой­с­т­вие по вре­ме на пъ­ту­ва­не по зе­мя, въз­дух и во­да; за­щи­та­ва­ме Ва­шия би­з­нес и си­гур­ност. Все­ки мо­же да се на­с­ла­ди на сво­я­та по­чи­в­ка чрез за­с­т­ра­хо­ва­те­лен па­кет „Ва­кан­ция”. Има дру­ги за­с­т­ра­хо­ва­тел­ни па­ке­ти – за­с­т­ра­хо­в­ки „Зло­по­лу­ки”, къ­де­то сте за­щи­те­ни при вси­ч­ки си­ту­а­ции. Пре­д­ла­га­ме и сел­с­ко­с­то­пан­с­ки за­с­т­ра­хо­в­ки, при ко­и­то са за­щи­те­ни зе­ме­дел­с­ки­те кул­ту­ри и жи­во­т­ни. При за­с­т­ра­хо­ва­не на „Ав­то­мо­бил+”оси­гу­ря­ва­ме Ва­ше­то спо­кой­с­т­вие на пъ­тя в Бъл­га­рия и Ев­ро­па.

Ве­че имаш ну­ж­ния опит. Ка­к­во би ка­за­ла на мла­ди­те за­с­т­ра­хо­ва­те­ли?

Мла­ди­те хо­ра, ко­и­то ис­кат да се за­ни­ма­ват със за­с­т­ра­хо­в­ки, тря­б­ва да са кон­та­к­т­ни, от­зи­в­чи­ви, ком­пе­тен­т­ни, да из­лъ­ч­ват спо­кой­с­т­вие. Ос­вен ну­ж­но­то об­ра­зо­ва­ние, не­об­хо­ди­ма­та те­о­ре­ти­че­с­ка по­д­го­то­в­ка, ко­я­то уме­ло тря­б­ва да из­по­л­з­ват, те тря­б­ва да по­з­на­ват и своя ра­йон на дей­с­т­вие, кли­ма­ти­ч­ни­те и ге­о­г­ра­ф­с­ки­те му осо­бе­но­с­ти, тъй ка­то кон­к­ре­т­но­ст­та не тър­пи ком­п­ро­ми­си.

Ви­ж­дам, че Уп­ра­ви­тел­ни­ят съ­вет на „Ви­к­то­рия” не е без­раз­ли­чен към тво­я­та дей­ност и е на­г­ра­дил тво­и­те уси­лия.

През из­те­к­лия пе­ри­од офи­сът, кой­то ръ­ко­во­дя, има ед­но пър­во мя­с­то в най-ви­сок раз­мер на на­чи­с­ле­ни пре­мии в рей­тин­го­ва гру­па „В”, пър­во мя­с­то за „Сре­ден брой за­с­т­ра­хо­ва­тел­ни до­го­во­ри на слу­жи­тел”, ед­но вто­ро и ед­но тре­то мя­с­то в съ­ща­та рей­тин­го­ва гру­па.

Тай­на ли е как се осъ­ще­с­т­вя­ва спой­ка­та ме­ж­ду за­с­т­ра­хо­ва­тел и кли­ент, за да ня­ма ско­ва­ност в ди­а­ло­га?

Тря­б­ва да си мно­го тър­пе­лив и уч­тив, ра­зя­с­ня­вай­ки ус­ло­ви­я­та от оп­ре­де­ле­ни­те изи­с­к­ва­ния за раз­ли­ч­ни­те ви­до­ве за­с­т­ра­хо­в­ки с раз­ли­ч­ни за­с­т­ра­хо­ва­тел­ни ри­с­ко­ве и по­к­ри­тия, при ка­та­с­т­ро­фи­ч­ни ри­с­ко­ве /на­во­д­не­ния, зе­ме­т­ре­се­ния и дру­ги ка­то по­жар, пъ­т­ни тран­с­пор­т­ни про­из­ше­с­т­вия с дру­го мо­тор­но пре­во­з­но сре­д­с­т­во, гра­беж и др./. Пре­д­ла­га­ме и пъл­но „ка­с­ко” за­с­т­ра­хо­ва­не, ко­е­то е за пре­д­по­чи­та­не.

Не тря­б­ва да за­б­ра­вя­ме, че и вър­ху нас се осъ­ще­с­т­вя­ва кон­т­рол от Ко­ми­си­я­та за фи­нан­сов кон­т­рол и на­д­зор, с пре­д­се­да­тел Сте­фан Ма­в­ро­ди­ев, а и ние има­ме сро­ко­ве за из­пъл­не­ние и те са в рам­ки­те на 15 дни. За та­зи цел раз­по­ла­гам и със слу­же­бен ав­то­мо­бил, кой­то ми по­ма­га да осъ­ще­с­т­вя­вам не­пре­къ­с­на­та ко­му­ни­ка­ция с ве­щи­те ли­ца и про­б­ле­ми­те да се ре­ша­ват сво­е­в­ре­мен­но.

Ка­к­во ще по­же­ла­еш на на­с­то­я­щи­те и бъ­де­щи­те си кли­ен­ти?

Здра­ве и ку­раж на­в­ся­къ­де. Да се до­ве­рят на ЗАД „Ви­к­то­рия”, за­що­то сме во­де­щи и са­мо ще спе­че­лят чрез нас.

Ин­тер­вю: Ге­ор­ги ЙО­В­ЧЕВ

 

Коментарите са затворени.