Публичен търг за имот в с. Бобовец

Mar 8th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На ос­но­ва­ние чл.68 от НОР­ПУ­РОИ на Об­щин­с­ки съ­вет-Бал­чик и За­по­вед № 193/23.02.2012г. на Кме­та на об­щи­на Бал­чик.

Об­щи­на Бал­чик обя­вя­ва пу­б­ли­чен търг с тай­но на­д­да­ва­не за про­да­ж­ба на по­зем­лен имот с иден­ти­фи­ка­тор 04515.11.22 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та и ка­да­с­т­рал­ни­те ре­ги­с­т­ри на с.Бо­бо­вец, одо­б­ре­на със За­по­вед №300-5-7/09.02.2004год. на Из­пъл­ни­тел­ния ди­ре­к­тор на АГКК, пре­д­с­та­в­ля­ващ зе­ме­дел­с­ка зе­мя с на­чин на трай­но по­л­з­ва­не: друг вид по­зем­лен имот без оп­ре­де­ле­но сто­пан­с­ко пре­д­на­з­на­че­ние, с площ от 47663 кв.м., ак­ту­ван с Акт за ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност №3363/27.10.2008год., на це­на не по-ни­с­ка от 28369лв. /два­де­сет и осем хи­ля­ди три­с­та ше­с­т­де­сет и де­вет ле­ва/ за це­лия.

Тър­гът ще се про­ве­де на 20.03.2012год. /втор­ник/ от 10 ча­са в за­ла­та на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция -Бал­чик на ад­рес: пло­щад “21-ви Се­п­тем­в­ри” №6.

За­ку­пу­ва­не на тръ­ж­ни кни­жа: все­ки ра­бо­тен ден от 05.03.2012г. до 14 ча­са на 16.03.2012г. на ка­са­та на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция – Бал­чик, ет.І.

Де­по­зи­тът за уча­с­тие в тър­га се вна­ся на ка­са­та на об­щи­на Бал­чик, или по бан­ков път в срок до 15.00 ча­са на 16.03.2012г.

Мол­би за уча­с­тие, ком­п­ле­к­то­ва­ни с изи­с­ку­е­ми­те до­ку­мен­ти, се по­да­ват в срок до 15.00 ча­са на 16.03.2012г. в ин­фор­ма­ци­он­ня цен­тър на об­щи­на Бал­чик.

Ог­лед на обе­к­та мо­же да бъ­де из­вър­шен все­ки ра­бо­тен ден от 10 до 14 ча­са, в пе­ри­о­да от 12.03.2012год. до 16.03.2012год.

Те­ле­фон за спра­в­ки: 0579/ 7 10 63 – М.Ми­цев – гла­вен ек­с­перт ОПФ

 

Коментарите са затворени.