Благородство има не само в идеята

Mar 8th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

 

А и в не­й­но­то из­пъл­не­ние. Бли­зо го­ди­на в на­ша­та об­щи­на съ­ще­с­т­ву­ва ба­с­ке­т­бо­лен клуб „Чер­но­мо­рец” и е най-мла­ди­ят ка­то спор­тен екип, съ­з­да­ден с уси­ли­я­та на Да­ни­ел Ди­ми­т­ров, бивш ба­с­ке­т­бо­лист, с бо­гат пра­к­ти­че­с­ки опит, кой­то жи­вее в с.Ро­га­че­во. Гру­пи­те, ко­и­то е ор­га­ни­зи­рал за по­д­го­то­в­ка са уме­ло раз­пре­де­ле­ни в се­к­ции за 10,12,14,16,18-го­ди­ш­ни, ко­и­то са над 60 де­ца. Ка­то тре­ньор не­пре­къ­с­на­то по­се­ща­ва учи­ли­ща­та в гра­да и с.Об­ро­чи­ще. Как е на­ме­рил и вре­ме и осъ­ще­с­т­вил иде­я­та си в те­зи тру­д­ни вре­ме­на, не са­мо в Бал­чик, но и в Об­ро­чи­ще, мо­же би е не­гов па­тент.

 

До края на 2012 г. пла­ни­ра 5 мла­де­ж­ки от­бо­ра в раз­ли­ч­ни въз­ра­с­то­ви гру­пи и един от­бор мо­ми­че­та. Ос­вен ре­до­в­ни­те тре­ни­ро­въ­ч­ни за­ни­ма­ния ве­че са уча­с­т­ва­ли в два сил­ни тур­ни­ра – еди­ни­ят в гр.Г.То­ше­во, къ­де­то се иг­рае от 6 до 10 мя­с­то, а дру­ги­ят е бил в гр.Шу­мен. На 23 март пре­д­с­то­ят ре­ши­тел­ни и от­го­вор­ни сре­щи в гр.Ру­се, къ­де­то тря­б­ва да се увен­чае тре­ньор­с­ки­ят и от­бор­ни­ят труд с ре­зул­та­ти.

 

Тре­ньо­рът спо­де­ли, че е мно­го бла­го­да­рен на вси­ч­ки ди­ре­к­то­ри на учи­ли­ща, пре­до­с­та­вяй­ки му фи­з­кул­тур­ни­те са­ло­ни в за­я­ве­но­то от не­го вре­ме. А той от своя стра­на, със со­б­с­т­ве­на­та си ко­ла, на­то­ва­ре­на с не­об­хо­ди­ма­та ма­те­ри­ал­на ба­за, е мо­бил­ни­ят спор­тен апо­с­тол в на­ша­та об­щи­на. Ну­ж­ни са още фи­нан­со­ви сре­д­с­т­ва, за да про­дъл­жи ус­пе­ш­но­то им пре­д­с­та­вя­не в Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия. По­тен­ци­а­лът е ве­че на­ли­це, ка­то тря­б­ва да спо­ме­нем усър­ди­е­то, ко­е­то про­я­вя­ват не са­мо в тре­ни­ро­в­ки­те: Ерик То­ро­сян, Ми­ха­ил Йор­да­нов, Ста­ни­с­лав Ди­ков, Лъ­че­зар Ка­са­бов, Ки­рил Въл­чев, Кра­си­мир То­до­ров, Кри­с­ти­ян На­чал­ни­ков, Иве­лин Ива­нов и Иг­нат Иг­на­тов.

 

На мла­дия ба­с­ке­т­бо­лен от­бор „Чер­но­мо­рец” не му тря­б­ва са­мо мо­рал­на  по­д­к­ре­па, а и ма­те­ри­ал­на, за да бъ­дат уве­ре­ни и мо­ти­ви­ра­ни в пре­д­с­та­вя­не­то си в очер­та­ва­щи­те се тур­ни­ри, вклю­ч­вай­ки се ве­че и в ос­но­в­ни­те схе­ми на ба­с­ке­т­бол­но­то пър­вен­с­т­во. Вси­ч­ко то­ва е пла­ни­ра­но и раз­ра­бо­те­но от тре­ньо­ра Да­ни­ел Ди­ми­т­ров, за­що­то ви­дях, че раз­по­ла­га с не­об­хо­ди­ма­та енер­гия и ам­би­ция не са­мо да се по­пу­ля­ри­зи­ра, но и ут­вър­ди ба­с­ке­т­бо­лът в на­ша­та об­щи­на.

 

Георги ЙОВЧЕВ

 

 

Коментарите са затворени.