41-годишен задържан по Европейска заповед за арест

Mar 8th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

По ис­ка­не на гер­ман­с­ки­те съ­де­б­ни вла­с­ти Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, за­дър­жа под стра­жа 41-го­ди­ш­ния Же­ко П. З. от До­б­рич. Той е обя­вен за из­дир­ва­не по си­ла­та на Ев­ро­пей­с­ка за­по­вед за арест, из­да­де­на от Ра­йо­нен съд гр. Дре­з­ден, ФР Гер­ма­ния.   Ев­ро­пей­с­ка­та за­по­вед за арест е из­да­де­на по ис­ка­не на Про­ку­ра­ту­ра­та на гр. Дре­з­ден във връ­з­ка с во­де­но сре­щу Же­ко З. на­ка­за­тел­но про­из­во­д­с­т­во. Той е об­ви­ня­ем по три об­ви­не­ния – за уча­с­тие в ор­га­ни­зи­ра­на пре­с­тъ­п­на гру­па с ко­ри­с­т­на цел за из­го­т­вя­не, мон­ти­ра­не и из­по­л­з­ва­не на те­х­ни­че­с­ки сре­д­с­т­ва, за да се при­до­бие ин­фор­ма­ция за съ­дър­жа­ни­е­то на пла­те­жен ин­с­т­ру­мент, за фал­ши­фи­ци­ра­не на раз­п­ла­ща­тел­ни кар­ти и за ком­пю­тър­на из­ма­ма. Спо­ред гер­ман­с­ка­та про­ку­ра­ту­ра до­б­ри­ч­ли­я­та и дру­го ли­це са се при­съ­е­ди­ни­ли към дей­с­т­ва­ща в ме­ж­ду­на­ро­ден ма­щаб бан­да, ко­я­то се е обе­ди­ни­ла с цел из­по­л­з­ва­не на раз­п­ла­ща­тел­ни кар­ти, за да си на­ба­вят зна­чи­те­лен из­то­ч­ник на до­хо­ди. На 14.02.2009 г. и пре­ди 06.04.2009 г. в Бер­лин и на Гла­в­на же­ле­зо­пъ­т­на га­ра Бер­лин Же­ко З. и дру­го ли­це са пре­да­ли на тре­ти член на бан­да­та 3 при­с­та­в­ки за за­па­ме­тя­ва­не на дан­ни­те на раз­п­ла­ща­тел­ни кар­ти. На 16.03.2009 и на 14.05.2009 г. той и не­го­ви съ­у­ча­с­т­ни­ци по­с­та­ви­ли по ед­но ма­ни­пу­ла­ци­он­но ус­т­рой­с­т­во на два бан­ко­ма­та на „Из­то­ч­но­са­к­сон­с­ка спе­с­то­в­на ка­са Дре­з­ден” в гр. Дре­з­ден. С по­мо­щ­та на кар­ти-ду­б­ле­ти е тря­б­ва­ло да се да­де въз­мо­ж­ност на дру­ги чле­но­ве на бан­да­та да из­вър­шат не­п­ра­во­мер­ни те­г­ле­ния на па­ри­ч­ни су­ми в брой от бан­ко­ма­ти. До то­ва не сти­г­на­ло, за­що­то ма­ни­пу­ла­ци­я­та би­ла раз­к­ри­та и сме­т­ки­те би­ли бло­ки­ра­ни, по­со­ч­ват гер­ман­с­ки­те вла­с­ти.

Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, ус­та­но­ви, че Ев­ро­пей­с­ка­та за­по­вед за арест сре­щу Же­ко З. удо­с­то­ве­ря­ва, че сре­щу не­го се во­ди уг­ла­в­но де­ло за те­ж­ки уми­ш­ле­ни пре­с­тъ­п­ле­ния. Най-те­ж­ко­то от тях се на­ка­з­ва с ли­ша­ва­не от сво­бо­да за срок от 5 до 15 го­ди­ни. Съ­дът взе пре­д­вид, че той има чи­с­то съ­де­б­но ми­на­ло след на­с­тъ­пи­ла ре­а­би­ли­та­ция. Съ­дът на­ми­ра, че връ­щай­ки се в Бъл­га­рия, до­б­ри­ч­ли­я­та е ус­пял да из­бе­г­не на­ка­за­тел­но пре­с­ле­д­ва­не във ФР Гер­ма­ния, без да упъл­но­мо­щи свой пре­д­с­та­ви­тел или да ос­та­ви га­ран­ция за не­го­во­то ус­та­но­вя­ва­не и при­зо­ва­ва­не. Съ­дът при­е, че съ­ще­с­т­ву­ва ре­ал­на опа­с­ност Же­ко З. да из­вър­ши дру­го пре­с­тъ­п­ле­ние или да про­дъл­жи да се ук­ри­ва. При то­ва по­ло­же­ние и пре­д­вид изи­с­к­ва­ни­я­та на За­ко­на за ек­с­т­ра­ди­ци­я­та и ев­ро­пей­с­ка­та за­по­вед за арест, Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, на­ме­ри, че един­с­т­ве­на­та аде­к­ва­т­на мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние сре­щу 41-го­ди­ш­ния е за­дър­жа­не под стра­жа.

Же­ко З. ра­бо­ти, се­ме­ен е.

Определението на Окръжен съд  Добрич, подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок пред Апелативен съд  Варна.

Кремена Капралова

 

 

Коментарите са затворени.