Номинации за “Общественик на годината – 2011 г.”

Feb 29th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини

На 24 фе­в­ру­а­ри 2012 г. се про­ве­де тре­то­то по ред тър­же­с­т­во на бал­чи­ш­кия об­ще­с­т­ве­ни­че­с­ки дух. На по­д­чер­та­на­та изя­ва на об­ще­с­т­ве­ни­че­с­ка­та на­ту­ра, на не­за­ти­х­ва­щия ен­ту­си­а­зъм на хо­ра­та да тво­рят до­б­ро за се­бе си и най-ве­че за дру­ги­те.

С кул­ту­рен анонс за­по­ч­на ак­тьо­рът Ни­ко­лай Уру­мов от с.Бъл­га­ре­во, за­вър­шил на­ша­та гим­на­зия. Той раз­въл­ну­ва стра­с­ти­те с „да” и „не” чрез мо­но­с­пе­к­та­къ­ла: „ За се­к­са, по­ли­ти­ка­та и дру­ги про­с­та­ш­ки не­ща”.

Во­до­с­вет за здра­ве из­пъл­ни­ха про­то­йе­рей Стра­тия Але­к­сан­д­ров и про­то­йе­рей Ге­ор­ги Пе­т­ков.

За тре­ти по­ре­ден път Об­щи­на Бал­чик, Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик и ре­да­к­ци­я­та на ве­с­т­ник „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” ор­га­ни­зи­рат тър­же­с­т­ве­но съ­б­ра­ние на об­ще­с­т­ве­ни­ци­те в Об­щи­на Бал­чик, ра­бо­ти­ли през из­ми­на­ла­та го­ди­на с ен­ту­си­а­зъм за своя град и за сво­я­та Об­щи­на, без да тър­сят въз­ме­з­дие или на­г­ра­да.

През 2009 го­ди­на на Иг­на­ж­ден на­ше­то ме­ро­п­ри­я­тие на­п­ра­ви своя про­щъ­пул­ник.  Ху­ба­ви хо­ра по­с­ре­щ­на­х­ме тук и най-изя­ве­ни­те бя­ха на­г­ра­де­ни. Ето име­на­та на но­ми­ни­ра­ни­те: Ан­д­ри­ян Ан­д­ре­ев, Ата­нас Ва­си­лев, Бо­рис Чер­вен­ков, Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва, Ва­лен­тин Шал­тев, Ге­ор­ги Гор­чев, Де­ньо По­пов, Дим­ка Ма­ле­ва, Иван Апо­с­то­лов, Иван До­б­рев, Иван­ка Па­не­ва, Иван Чер­нев, Йор­дан Ко­лев, Ке­ран­ка Ген­че­ва, Ки­на Ли­по­ван­с­ка, Кра­си­мир Кир­чев, Ми­льо Йо­чев, Мин­ко По­пов, Ни­ко­лай Ста­нев, Ни­ко­лай и Еле­на Са­во­ви, д-р Све­то­мир Ми­хай­лов, Со­ф­ка Де­не­ва, Сте­ф­ка Кер­че­ва, Стой­ка Вла­до­ва, Тин­ка Си­в­ри­е­ва, То­дор Ана­с­та­сов и Да­ри­на Ва­си­ле­ва, То­дор­ка Ха­ри­за­но­ва, Хри­с­ти­на Си­в­ко­ва, Цон­ка Си­в­ко­ва и Юли­та Хри­с­то­ва.

В слън­че­вия 29 яну­а­ри 2011 г. но­ми­ни­ра­х­ме об­ще­с­т­ве­ни­ци­те на 2010 г. Ето те­х­ни­те име­на: Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва, То­дор­ка Ха­ри­за­но­ва, Са­ва Ти­хо­лов, Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва, Пе­ньо Пе­нев, Иван­ка Ата­на­со­ва, Иван­ка Ива­но­ва, Дим­ка Ма­ле­ва, Пен­ка Вел­че­ва, Да­на­ил Ка­ра­джов, Ал­бе­на Ива­но­ва, Юли­ян Па­чев, Де­си­с­ла­ва Ан­д­ре­е­ва, Ста­ни­с­лав Ни­ко­лов, Га­ли­на Га­в­ра­и­ло­ва, Тин­ка Си­в­ри­е­ва, Цон­ка Си­в­ко­ва, Рай­ко То­нев.

Пред съ­б­ра­ния по­ли­ти­че­с­ки, ме­ди­ен и ин­те­ле­к­ту­а­лен елит на Об­щи­на­та Ма­ру­ся Ко­с­то­ва, гл.ре­да­к­тор на в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”обя­ви но­ми­ни­ра­ни­те за 2011 г.

Хри­с­ти­на Си­в­ко­ва – дъл­го­го­ди­шен на­ча­лен учи­тел, пре­д­се­да­тел на клуб на пен­си­о­не­ри­те № 1 ве­че над 20 го­ди­ни. Но­ми­ни­ра­на за вто­ри път.

То­дор То­до­ров – ди­ри­гент на Об­щин­с­кия пен­си­о­нер­с­ки хор. Дъл­го­го­ди­шен учи­тел по му­зи­ка.

То­дор Ге­ор­ги­ев – кмет на с.Гур­ко­во. Най-ак­ти­вен в раз­д­ви­ж­ва­не со­ци­ал­ния жи­вот на се­ло Гур­ко­во.

Ру­мя­на Пе­т­ро­ва – ди­ре­к­тор на 70-го­ди­ш­но­то ОУ „Ан­тим І” Бал­чик. Изя­ве­на в ра­бо­та­та с уче­ни­ци­те и ро­ди­тел­с­ка­та об­ще­с­т­ве­ност.

Ге­ор­ги Йо­в­чев – по­ет, ав­тор на две кни­ги. Дъл­го­го­ди­шен жур­на­лист във в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”.Ак­ти­вен член на Ли­те­ра­тур­ния клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров”.

Иван Ста­тев – по­ет и ша­х­ма­тист. Ав­тор на кни­га­та „Са­ти­ри”. Ак­ти­вен ор­га­ни­за­тор на Ша­х­ма­тен клуб Бал­чик. Член на Ли­те­ра­тур­ния клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров”.

Сте­ла Да­ко­ва – дъл­го­го­ди­шен учи­тел по ли­те­ра­ту­ра, ди­ре­к­тор и въз­пи­та­тел. Ак­ти­вен жур­на­лист във в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”.

Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва – ак­ти­вен член на два клу­ба и пее в два хо­ра. Пре­д­се­да­тел на Съ­ю­за на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те в Об­щи­на Бал­чик.

Пла­мен Бан­чев – се­к­ре­тар на чи­та­ли­ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” по­ве­че от 20 го­ди­ни и те­а­т­ра­лен са­мо­де­ец над 30 го­ди­ни.

На­к­рая не на по­с­ле­д­но мя­с­то по зна­чи­мост гор­до бя­ха  по­з­д­ра­ве­ни со­ли­с­ти­те от Съ­с­та­ва за по­пу­ляр­ни пе­с­ни за те­х­ния 20-го­ди­шен юби­лей. Че­с­ти­то на те­х­ни­те вдъ­х­но­ве­ни ръ­ко­во­ди­те­ли ко­ре­пе­ти­тор­ка­та Ма­ри­я­на Ти­хо­ло­ва и ди­ри­ген­та ма­е­с­т­ро Рай­ко То­нев.

Вси­ч­ки но­ми­ни­ра­ни по­лу­чи­ха гра­мо­ти, ка­лен­да­ри, и по­да­ръ­ци от Ви­к­тор Лу­чи­я­нов /пре­д­се­да­тел на ОбС Бал­чик/, инж.Сте­ли­ян Же­ле­зов /зам.-кмет на Об­щи­на Бал­чик/ и Ма­ру­ся Ко­с­то­ва /гл.ре­да­к­тор на в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” и гл.ор­га­ни­за­тор на но­ми­на­ци­и­те/.

Кра­ят на тър­же­с­т­во­то бе за­к­рит с бо­гат ко­к­тейл.

Инж. Ст. Железов (зам.- кмет), В. Лучиянов (председател на ОбС), М. Костова (гл. редактор на в-к “Балчишки Телеграф” и А. Костова (редактор в в-к “Балчишки телеграф) награждават една от номинираните –  Стела Дакова.   Фото. Ц. Сивкова

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.