Поздравление

Feb 29th, 2012 | От | Category: ДРУГИ

Скъпи самодейци,

Ме­сец март е жен­с­ки ме­сец, но той за­по­ч­ва с най-пре­к­ра­с­ния ден – 1 март, ден на са­мо­де­е­ца и Ба­ба Мар­та. По то­зи по­вод ис­кам да по­з­д­ра­вя хор „До­б­ру­джан­ки” с ръ­ко­во­ди­тел Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва, ка­то на вси­ч­ки же­лая мно­го здра­ве, твор­че­с­ки ус­пе­хи и къ­с­мет през 2012 г. По­з­д­ра­вя­вам и би­в­шия оби­чан и ува­жа­ван ди­ри­гент Са­ва Ти­хо­лов, кой­то да­де мно­го от се­бе си, по­ла­гай­ки уси­лен труд за хор „До­б­ру­джан­ки”. Бла­го­да­ре­ние на не­го­во­то ста­ра­ние уча­с­т­ва­х­ме в ин­тер­на­ци­о­на­лен фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал в Ита­лия и про­с­ла­ви­х­ме на­ши­те бъл­гар­с­ки на­ро­д­ни пе­с­ни.

По по­вод пра­з­ни­ка сър­де­ч­ни по­з­д­ра­ви и за пе­в­че­с­ки­те гру­пи „Бя­ло цве­те” и „Не­с­по­кой­ни въл­ни” към клуб „Хи­нап”с ръ­ко­во­ди­тел Не­ве­ли­на Ни­ко­ло­ва.

Стойка Георгиева

Пре­д­се­да­тел на Д-во­то на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те

 

Коментарите са затворени.