Ех, демокрация…

Feb 29th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ако днес не се бе слу­чил ве­ли­ча­ви­ят  пре­ход  към де­мо­к­ра­ция, къ­де мо­же­ше да се изя­ви де­пу­та­тът Е.Ва­си­лев и да ре­ди в Пар­ла­мен­та към опо­нен­та си “ Ня­ка­къв къ­со­пи­ш­ко­вец ще ме пла­ши. Сни­май си оная ра­бо­та, глу­пак та­къв!” Ами да­а­а­аа, най съ­к­ро­ве­ни­те ми­с­ли из­ли­зат на­я­ве без за­д­ръ­ж­ки, на­ли за­то­ва се бо­ри­х­ме- де­мо­к­ра­ция.

Къ­де ще­ше да гние то­зи со­чен плод на транс­се­к­су­ал­на­та лю­бов Азис, ако без­чу­в­с­т­ве­ни­ят мрак на то­та­ли­та­ри­з­ма още те­г­не­ше над на­ша­та ми­ла Ро­ди­на. Пре­д­с­та­ве­те  си го в ня­ка­к­ва кръ­ч­ма в Бо­бо­в­дол, за­о­би­ко­лен от ми­нъ­о­ри, за­вар­чи­ци, пи­я­ни­ци и не­го­ви­ят глас на ет­но­чу­чу­ли­га се из­ди­га сред гру­би­ян­с­ки ше­ги на здра­ве­ня­ци от­но­с­но ха­ра­к­те­ра му, оп­ре­де­лян ка­то”раз­ли­ч­ност”. И как в къ­с­ния час на­ши­ят ге­рой, об­ла­дан от въ­т­ре­ш­ни тре­пе­ти, по­д­п­рян на дъ­с­че­ния ке­неф зад кръ­ч­ма­та про­с­тен­ва” Ооо, как бо­ли!”  Хва­ла на де­мо­к­ра­ци­я­та, че на­п­ра­ви не­въз­мо­жен то­зи ко­ш­мар! Бра­во на оне­зи не­за­бе­ле­жи­ми си­ви лю­де, ко­и­то из­пъл­зя­ха от бър­ло­ги­те и уда­ри­ха пра­во в сър­це­то си­с­те­ма­та, ка­то пре­ма­х­на­ха ра­бо­т­ни­че­с­ка­та кла­са , се­лян­ду­ри­те с те­х­ни­те ов­це, из­к­ла­ха кра­ви­те, ма­х­на­ха га­д­ни­те спе­ци­а­ли­с­ти и днес , Ех , днес се ди­ша та­ка сво­бо­д­но.

Пра­во­то на из­бор бе из­с­т­ра­да­но. Де­ца­та се­га гле­дат по те­ле­ви­зи­я­та как две ка­ки   уду­ши­ли сво­я­та при­я­тел­ка и оти­ш­ли на ди­с­ко­те­ка! Се­га из­бо­рът е мно­го ши­рок. Мла­ди­те тря­б­ва от се­га да се за­ми­с­лят да­ли ще пре­ка­рат дни­те си в ску­чен мо­но­то­нен труд  или ще ми­нат на ек­с­та­зи, су­ти­ен­че­та и жар­ти­ер­ки. С въ­ве­ж­да­не­то на еле­к­т­рон­но­то пра­ви­тел­с­т­во жи­во­тът ще ста­ва все по-вир­ту­а­лен и бо­ну­си, от­с­тъ­п­ки, спе­ци­ал­ни ус­лу­ги и ка­пи­та­ло­ви по­то­ци ще пре­об­ра­зят скъ­па­та ни Та­т­ко­ви­на. Ние ня­ма за­що да за­ви­ж­да­ме на Гер­ма­ния, че оли­о­то стру­ва 0,80 лв.за ли­тър, си­ре­не­то 5лв., а кар­то­фи­те 0,68лв при сре­д­на за­п­ла­та 3600лв. А М. Ку­не­ва ре­ши­тел­но се за­ка­ни, че ще по­с­та­ви въ­п­ро­са за це­ни­те и кар­тел­но­то спо­ра­зу­ме­ние, и… ни­що. Е, дру­го е ка­то по­лу­ча­ваш 22,000 лв. гле­даш по ро­зо­во на не­ща­та.

При­я­те­ли, бал­чи­к­лии, не вяр­вай­те на лъ­жи­те на кар­те­ли­те, че го­ри­ва­та по­с­къ­п­на­ли, за­що­то по­с­къ­п­нал не­ф­тът. Аз не раз­би­рам от пра­ве­не на хляб, но раз­би­рам от го­ри­ва.  И , та­ка  ЗА­ПО­М­НЕ­ТЕ, це­на­та на го­ри­ва­та за­ви­си ма­к­си­мум до 40% от це­на­та на не­ф­та.  А кой ла­па по-на­та­тък по ве­ри­га­та?- си­гур­но се пи­та­те  Вие.! В САЩ  един га­лон (4,55л.) стру­ва 2,60 до­ла­ра, или око­ло ли­тър за лев. Ех,со­ци­а­ли­зъм, ами те са си го по­с­т­ро­и­ли. Във Фран­ция це­ни­те са съ­щи­те, но те па­за­ру­ват още по-ев­ти­но през уи­кен­да в Ис­па­ния. Ин­тер­нет и дом.те­ле­фо­ни са 30 Ев­ро мес.та­к­са, ка­то  раз­го­во­ри­те (гра­д­с­ки, из­вън­г­ра­д­с­ки,вкл. 54 дър­жа­ви ) са БЕЗ­П­ЛА­Т­НИ. Ка­то се або­ни­раш за моб. опе­ра­тор най- скъ­пи­ят те­ле­фон е 1( ЕД­НО ЕВ­РО),а по- ев­ти­ни­те са по­да­рък, а гра­д­с­ки­ят тран­с­порт е без­п­ла­тен и.т.н. и т.н. На­к­рая ще Ви  ка­жа още, че по­мо­щ­та за Гър­ци­те не ид­ва от МВФ ця­ла­та, ка­к­то на­ша­та по­д­ку­п­на пре­са ис­ка­ше да ни по­д­шу­ш­не ти­хо. От не­го са 20%, а  дру­ги­те па­ри  са от ЕС, то­ест и от на­шия гръб. Да са жи­ви и здра­ви хи­т­ри­те да­най­ци!

П.С. Има  мно­го още не­ща, ко­и­то ще спо­де­ля с Вас, но за­се­га  спи­рам.

  Г.Йорданов- Гого           

Коментарите са затворени.