Да си майка в България не е престижно занимание.

Feb 29th, 2012 | От | Category: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

По­ня­ко­га да си ба­ща пък въ­о­б­ще не е за­ни­ма­ние , но но­си из­ве­с­тен об­ще­с­т­вен ав­то­ри­тет ка­то на­при­мер зна­ч­ка за член­с­т­во във фу­т­бо­лен от­бор. Иг­рал и вка­рал гол във вра­та­та на ве­ч­но­ст­та. По­з­д­ра­в­ле­ния!!!

По­з­д­ра­в­ле­ния по­лу­ча­ва и май­ка­та це­ли две го­ди­ни. Скром­ни по­з­д­ра­ви­тел­ни кар­ти­ч­ки. Дъ­в­че кра­и­ща­та им и се уте­ша­ва, че има и дру­ги  по-сла­бо пла­те­ни за­ни­ма­ния. По­с­ле дър­жа­ва­та по­хо­т­ли­во и съ­б­ли­ча ро­дил­на­та ро­ба, за да я упо­т­ре­би за об­ще­с­т­ве­ни це­ли, а дре­ха­та на­ки­с­ва в ки­се­ли­нен раз­т­вор от 35лв. де­т­с­ки на­д­ба­в­ки. С ог­ро­мен шанс за без­ра­бо­ти­ца, с де­те при­к­ре­пе­но към CV-то, плюс две го­ди­ни изо­с­та­ва­не от фан­фар­на­та му­зи­ка  на обе­ща­ни­я­та .

За пър­ви път  от съ­ще­с­т­ву­ва­не­то на на­ци­о­нал­на­та ста­ти­с­ти­ка, най- раз­про­с­т­ра­не­но­то до­ма­кин­с­т­во у нас е от един чо­век. В по­ве­че­то се­мей­с­т­ва- 75% ня­ма де­ца под 16 год. То­ва са ци­ф­ри­те,чрез ко­и­то  На­ци­о­нал­ни­ят ста­ти­с­ти­че­с­ки ин­с­ти­тут / НСИ/ опи­са още един ас­пект от де­мо­г­ра­ф­с­ка­та ка­та­с­т­ро­фа на Бъл­га­рия. Дан­ни­те са от на­ци­о­нал­но­то пре­б­ро­я­ва­не , ко­е­то се про­ве­де през 2011г. и са фо­ку­си­ра­ни вър­ху ви­да на до­ма­кин­с­т­ва­та у нас.

През по­с­ле­д­ни­те ме­се­ци след края на пре­б­ро­я­ва­не­то, пе­ри­о­ди­ч­но се пу­б­ли­ку­ват дан­ни, ко­и­то по­т­вър­ж­да­ват  от­но­во и от­но­во по­зи­ци­я­та,че  Бъл­га­рия из­че­з­ва! Има спад в ра­ж­да­е­мо­ст­та спря­мо 2010г. , а все по­ве­че май­ки ра­ж­дат след 30-та си го­ди­на, раз­би­ра се тук не ста­ва въ­п­рос за те­зи ,на ко­и­то то­ва да ра­ж­дат е про­фе­сия. В на­ча­ло­то на фе­в­ру­а­ри НСИ обя­ви,че без­ра­бо­ти­ца­та на­ра­с­т­ва, а ико­но­ми­че­с­ки ак­ти­в­ни­те бъл­га­ри се то­пят. И на фо­на на та­зи пре­к­ра­с­на кар­тин­ка  за­по­ч­ва да се об­съ­ж­да въ­п­рос за по­е­ма­не на та­к­си­те на мал­цин­с­т­во­то в де­т­с­ки­те гра­ди­ни, с цел по­се­ща­ва­не, или не­що си там….. за­що­то не ви­ди­те ли та­к­са­та от  5 лв. ако бъ­де пла­те­на, де­те­то ще по­се­ща­ва ре­до­в­но  де­т­с­ко­то за­ве­де­ние. Ду­ми ня­мам да опи­ша вси­ч­ко , ко­е­то ми­на­ва през ума ми. Не ис­кам ни­кой да ме раз­би­ра по­г­ре­ш­но, но в Бъл­га­рия жи­ве­ят и бъл­га­ри. А то­ва да съ­з­да­деш се­мей­с­т­во с по­д­пи­са си , ос­вен че ти да­ва пра­во да пла­щаш най-ви­со­ка­та та­к­са в де­т­с­ка­та гра­ди­на и куп дру­ги при­ви­ле­гии, свър­за­ни с то­ва, че не си са­мо­тен ро­ди­тел, дру­го ни­що не пра­ви.

Ге­ор­ги Зла­тев Ге­ор­ги­ев

 

Коментарите са затворени.