Протокол № 8 от заседание на ОбС, проведено на 17.02.2012г.

Feb 29th, 2012 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Т.1. Предложение за предприемане на фактически и правни действия за промяна на Управителния орган на СПА “ЦЕНТЪР КРАНЕВО” АД, промяна адрес на управление на дружеството, промяна състава на съвета на директорите, избор на изпълнителен директор, промяна на наименованието  търговската фирма на дружеството.

Вносител: Христо Николов Христов  общински съветник

Оттеглена от вносителя.

Т. 2. Предложение за отпускане на финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова   председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 57: На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет  Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Живка Жекова Стоянова от град Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 300.00 (триста) лева.

2. Галя Стойчева Костадинова от град Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 300.00 (триста) лева.

3. Елинка Гошева Мишкова от с. Гурково, за лечение на Бисер Юлиев Мишков, в размер на 200.00 (двеста) лева.

4. Никола Диков Симеонов от град Балчик, за лечение, в размер на 1000.00 (хиляда) лева.

5. Димо Кръстев Господинов от с. Сенокос, за лечение, в размер на 1000.00 (хиляда) лева. Помощта да се получи от кмета на с. Сенокос.

6. Ерол Аби Керим от град Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Юнал Хасанов Черкезов, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Станислава Стоянова Станева от с. Бобовец за лечение на внучката й Юлкер Сашева Михайлова, в размер на 500.00 (петстотин) лева.

Гласували поименно “За” – 20 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

Т.3. Предложение за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 58: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 11, ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 12 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, Общински съвет  Балчик

Р Е Ш И :

1. Променя чл. 29, чл. 31 и чл. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, както следва:

Чл. 29 (1) За ползването на детски градини и Обединено детско заведение родителите или настойниците заплащат месечни такси в размер на 35.00 лева.

(2)        Размерът на таксата за деца на студенти – редовно обучение и деца на самотни майки, чийто баща е неизвестен е 15,00 лева.

(3)        Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения в общината се заплаща такса по 15,00 лева за всяко от децата.

Чл. 31 (1) Отменя се. Ал. 2 става ал. 1 и се изменя така:

(1)        За ползване на намаленията по чл. 29, ал. 2 и ал. 3 и освобождаването по чл. 30, т. 1, 2 и 3, родителите или настойниците представят заявление с приложени съответните документи, доказващи обстоятелствата за право на ползване.

Ал. 3 става ал. 2 и се изменя така:

(2)        Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец  след месеца от подаване на заявлението.

Чл. 36 Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет, както следва:

1. По чл. 29 – 32 – до 10-то число на следващия месец;

2. По чл. 33 – 34 – до 25-то число на следващия месец;

3. По чл. 35 – в тридневен срок от приключване на всяка смяна.

1.Направените промени в НОАМТЦУОБ да се публикуват в местния печат.

3. Измененията влизат в сила от датата на обнародване.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно “За”   18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  2 гласа

Т.4. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Мария Ангелова Хайнригс, по отношение на ПИ 02508.1.269.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 59:    1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-1072-1/16.01.2012 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Мария Ангелова Хайнригс от гр. София, по отношение на ПИ № 02508.1.269 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХV, кв.27 по ПУП на в.з. “Изгрев”/, целият с площ от  737 м2, като Мария Хайнригс изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 37.00 м2 /тридесет и седем квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4184/2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1295.00 лв.  /хиляда двеста деветдесет и пет лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно “За” – 19 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

Т.5. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и ЕТ “СПЕКТЪР  ЕКСПРЕС  ГЕОРГИ РУСЕВ”, по отношение на ПИ 02508.86.46.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 60:    1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Д-1013-1/18.01.2012 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и ЕТ “СПЕКТЪР  ЕКСПРЕС  ГЕОРГИ РУСЕВ” с ЕИК 834016916 със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. “Димитър Ковачев” № 1, представлявано от Георги Митев Русев чрез пълномощника си Димитрин Георгиев Русев, по отношение на ПИ № 02508.86.46 по кадастралната карта на гр. Балчик, целият с площ от 1006 м2, като ЕТ “Спектър  Експрес  Георги Русев” ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 81.00 м2 /осемдесет и един квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4185/2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 7938.00 лв. /седем хиляди деветстотин тридесет и осем лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. Гласували поименно “За” – 18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

Т.6. Предложение за одобряване на ПУП   Парцеларен план “Подземен електропровод 33кV/110кV, оптична кабелна линия, свързващи 14 бр. ветрогенератори, разположени в землището на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 61:    I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет  – Балчик одобрява:

І.1 ПУП-Парцеларен план “Подземен електропровод 33кV/110кV, оптична кабелна линия, свързващи 14 бр. ветрогенератори, разположени в землището на с. Тригорци, община Балчик с Възлова станция “Тригорци” с. Тригорци, Община Балчик.

І.2 Транспортно – комуникационен план за подобряване на съществуващи пътища, публична общинска собственост: ПИ №№ 73095.25.51; 73095.27.40; 73095.31.25; 73095.31.26; 73095.27.39; 73095.22.10; 73095.22.13; 73095.37.17; 73095.23.54; 73095.29.26 и 73095.18.29  полски пътища в землището на село Тригорци, Община Балчик; ПИ № 67951.19.2  полски път в землището на село Соколово, Община Балчик и ПИ № 24387.28.36  полски път в землището на село Дъбрава, Община Балчик, за достъп до 14 бр. ветрогенератори, разположени в землището на с. Тригорци, Община Балчик, за срока на тяхното изграждане и експлоатация.

ІІ. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет допуска предварително изпълнение на решението с оглед защитата на важни икономически интереси на Дружеството и предотвратяването на трудно поправими вреди, които биха могли да настъпят от закъснението на изпълнението на акта.

Гласували т. ІІ “За” – 16 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  3 гласа

ІІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

Гласували цялото предложение “За” – 16 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  3 гласа

Т.7. Предложение за одобряване на ПУП  Парцеларен план “Подземен електропровод 33кV, оптична кабелна линия, свързващи 16 бр. ветрогенератори, разположени в землището на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 62:    I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява:                

І.1 ПУП-Парцеларен план “Подземен електропровод 33 кV, оптична кабелна линия, свързващи 16 бр. ветрогенератори, разположени в землището на с. Соколово, община Балчик с Възлова станция “Тригорци” с. Тригорци, Община Балчик.

І.2 Транспортно комуникационен план за подобряване на съществуващи пътища, публична общинска собственост: ПИ №№ 67951.54.63, 67951.55.49, 67951.25.58, 67951.25.59, 67951.37.59, 67951.34.50, 67951.24.36, 67951.13.42, 67951.24.36, 67951.24.37, 67951.37.58, 67951.36.61, 67951.44.52, 67951.15.44, 67951.22.60, 67951.22.58, 67951.15.42, 67951.16.42, 67951.11.24 с начин на трайно ползване „полски пътища“ и ПИ № 67951.48.28 с начин на трайно ползване „ведомствен път“ по КК на село Соколово, община Балчик, за достъп до 16 бр. ветрогенератори, разположени в землището на с. Соколово, Община Балчик, за срока на тяхното изграждане и експлоатация.

ІІ. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет допуска предварително изпълнение на решението с оглед защитата на важни икономически интереси на Дружеството и предотвратяването на трудно поправими вреди, които биха могли да настъпят от закъснението на изпълнението на акта.

Гласували т. ІІ “За” – 16 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  3 гласа

ІІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

Гласували цялото предложение “За” – 16 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  3 гласа

Т.8. Предложение за одобряване на ПУП  План за застрояване на ПИ № 62788.26.65 по кадастралната карта на с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 63:    I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за  ПИ № 62788.26.65 по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за “Пп” /производство на риба и зеленчуци/.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

Гласували “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

Т.9. Отдаване под наем на части от имоти –  публична общинска собственост

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 64:    1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 14, ал. 2 от НОРПСУРОИ Общински съвет  Балчик дава съгласието си да бъдат отдавани под наем за поставяне на преместваеми обекти /съгласно одобрени схеми/ части от следните имоти – публична общинска собственост:

1.1. Тротоарна площ на ул. “Приморска” гр. Балчик, представляваща част от ПИ № 02508.86.49 по кадастралната карта на гр. Балчик, за поставяне на пункт на Български спортен тотализатор и автобусна спирка;

1.2. Терен до бивша “Автошкола” на ул. “Д-р Желязко Бончев” в ж.к. “Балик” гр. Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.4 по кадастралната карта на гр. Балчик, за поставяне на пункт на Български спортен тотализатор; три броя търговски обекти и офис.

2. Частите от имоти   публична общинска собственост да бъдат отдавани под наем за срок до 5 /години/ и след провеждане на публичен търг.

Гласували поименно “За” – 18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

Т.10. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на РУ “Полиция” Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 65:    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, Общински съвет – Балчик:

1. Дава съгласие да бъде закупено 3 250 литра бензин А- 95 Н, който да бъде използван за нуждите на РУ на МВР Балчик, предвид необходимостта от защита интересите и собствеността на гражданите, за борба с престъпността и обезпечаване на обществения ред, преди, по време и след приключване на активния туристически сезон и селскостопанска кампания през 2012 г.

Гласували поименно “За”  19 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  1 глас

2. Определя месечен лимит на автомобилите собственост на община Балчик и предоставени за ползване на РУ на МВР-Балчик, както следва:

-за бензинови – 100 литра;

-за снабдени с газова уредба – 150 литра.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия свързани със закупуване на необходимото количество гориво, както и прехвърлянето на веща с фактическото й предаване, чрез дарствен акт.

Гласували цялото предложение поименно “За” – 20 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

Т.11. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на РУ “Полиция” Албена.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 66:    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, Общински съвет – Балчик:

1. Дава съгласие да бъде закупено 2 000 литра бензин А- 95 Н, който да бъде използван за нуждите на РУ на “Полиция” – Албена, предвид необходимостта от защита интересите и собствеността на гражданите, за борба с престъпността и обезпечаване на обществения ред, преди, по време и след приключване на активния туристически сезон през 2012 г.

2. Определя месечен лимит на автомобилите собственост на община Балчик и предоставени за ползване на РУ на “Полиция” – Албена, както следва:

-за бензинови – 100 литра;

-за снабдени с газова уредба – 150 литра.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия свързани със закупуване на необходимото количество гориво, както и прехвърлянето на веща с фактическото й предаване, чрез дарствен акт.

Гласували поименно “За” – 19 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  1 глас

Т.12. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 67:    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие да бъде закупено 1 250 литра бензин А- 95 Н, който да бъде използван за нуждите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Балчик за осъществяване на противопожарен контрол и превантивна дейност, преди, по време и след приключване на активния туристически сезон и селскостопанската кампания за 2012 г.

Гласували поименно “За”  15 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  4 гласа

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия свързани със закупуване на необходимото количество гориво, както и прехвърлянето на веща с фактическото й предаване, чрез дарствен акт.

Гласували поименно “За” – 20 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

Т.13. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на Граничен полицейски участък  Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 68:    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС , Общински съвет – Балчик:

1. Дава съгласие да бъде закупено 500 литра дизелово гориво, което да бъде използвано за нуждите на Граничен полицейски участък – Балчик към Гранична Дирекция „Гранична полиция”, за опазване на държавната граница и обществения ред в крайбрежната зона на територията на община Балчик, през активния летен сезон на 2012 г.

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия свързани със закупуване на необходимото количество гориво, както и прехвърлянето на веща с фактическото й предаване, чрез дарствен акт.

Гласували поименно “За” – 20 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

Т.14. Предложение за отпускане на гориво на сектор “Пробация”, звено Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 69:    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, Общински съвет – Балчик:

1. Дава съгласие да бъде закупено 600 литра бензин А- 95 Н, който да бъде използван за нуждите на сектор „Пробация”, звено Балчик, за постигане на целите на наказанието „Пробация” за 2012 г.

2.Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия свързани със закупуване на необходимото количество гориво, както и прехвърлянето на веща с фактическото й предаване, чрез дарствен акт.

Гласували поименно “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  2 гласа

/Продължава от стр. 3/

Т.15. Предложение за одобряване средства за покриване на разходите за ДДС по проект на ОУ “Антим І” град Балчик за безвъзмездна финансова помощ от Японското правителство.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 70:    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА; чл. 4 и чл. 8, ал. 4 от Закона за общинския бюджет /ЗОБ/, Общински съвет – Балчик:

1. Дава съгласието си да бъдат предоставени на ОУ” Антим I” допълнителни бюджетни кредити под формата на трансфери в размер до 26 100 лв., за покриване на разходите за ДДС по проекта „Подобряване на материалната база и училищния двор при ОУ “Антим I” гр. Балчик. Стойността на предоставените трансфери между бюджетните сметки на разпоредителите да бъде за сметка на предложеният резерв по бюджет 2012 г. в местни дейности.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.

Гласували поименно “За” – 20 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

Т.16. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план “Подземен електропровод Ср.НкV и оптичен кабел за захранване на вятърни генератори”.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 71:    I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява:

1.1 ПУП-Парцеларен план “Подземен електропровод Ср.Н кV и оптичен кабел за захранване на вятърни генератори, намиращи се в ПИ №№ 18160.106.77, 18160.108.53, 18160.24.72, 18160.21.40, 18160.56.83, 18160.56.85, 18160.61.50, 18160.28.37, 18160.28.39, 18160.107.51, 18160.105.67, 18160.105.69, 18160.42.35, 18160.107.46, 18160.30.59, 18160.30.60 в землището на с. Гурково Община Балчик.

ІІ. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет допуска предварително изпълнение на решението с оглед защитата на важни икономически интереси на Дружеството и предотвратяването на трудно поправими вреди, които биха могли да настъпят от закъснението на изпълнението на акта.

ІІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

Гласували “За” – 17 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  3 гласа

 

Т.17. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план “Подземен електропровод 110 кV и оптичен кабел между подстанция 110/СрН, намираща се в част от ПИ № 18160.106.82 с. Гурково, община Балчик, и подстанция ВС 110 кV “Тригорци”, намираща се в ПИ № 73095.501.514 по плана на с. Тригорци, община Балчик”.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 72:    I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява:                                

1.1 ПУП-Парцеларен план “Подземен електропровод 110 кV и оптичен кабел между подстанция 110/СрН, намираща се в част от ПИ № 18160.106.82 с. Гурково, Община Балчик, и подстанция ВС 110 кV “Тригорци”, намираща се в ПИ  №  73095.501.514 по плана на с. Тригорци, Община Балчик” за захранване на вятърни генератори, намиращи се в ПИ №№ 18160.106.77, 18160.108.53, 18160.24.72, 18160.21.40, 18160.56.83, 18160.56.85, 18160.61.50, 18160.28.37, 18160.28.39, 18160.107.51, 18160.105.67, 18160.105.69, 18160.42.35, 18160.107.46, 18160.30.59, 18160.30.60 в землището на с. Гурково, Община Балчик.

ІІ. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет допуска предварително изпълнение на решението с оглед защитата на важни икономически интереси на Дружеството и предотвратяването на трудно поправими вреди, които биха могли да настъпят от закъснението на изпълнението на акта.

ІІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

Гласували “За” – 17 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  3 гласа

 

Т.18. Предложение за погасяване на заем от централен бюджет отпуснат по проект САПАРД.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 73: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик утвърждава погасителен план на отпуснатият от централен бюджет временен безлихвен заем по проект САПАРД, както следва:

1. Размер на заема       242 073,47 лева

2. Срок на погасяване                 5 години / от 2012 г до 2016 г, вкл./

3. Източник на погасяване       обща изравнителна субсидия

4. Годишен размер на погасяване       48 415 лева

ІІ. Задължава кмета на общината в срок до 29.02.2012 година да представи в Министерството на финансите погасителния план за одобряване.

Гласували поименно “За” – 20 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

Т.19. Предложение за обявяване на имот   публична общинска собственост: полски път с отпаднало предназначение, ПИ № 48982.4.10 по кадастралната карта на с. Царичино, за частна общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 74: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 6, ал. 1 от ЗОС; чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със Заявление вх. № 94Д-579-1/20.01.2012 г. от Дамян Монев Дамянов, Общински съвет Балчик:

1. Обявява имот – публична общинска собственост № 48982.4.10 по кадастралната карта на с. Царичино, с площ от 788 м2, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване – полски път, за частна общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно “За” – 20 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

Т.20. Предложение за вземане на решение за създаване и процедиране на ПУП-ПУР за в.з. “Белите скали”, в.з. “Сборно място” и селищно образование “Поляните”.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 75: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА , чл. 5, ал. 1, чл. 124 , ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7 от ЗУТ, общински съвет   Балчик

РЕШИ:

1. Дава съгласие да бъде създаден ПУП- ПУР /план за регулация на улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ/ за в.з. “Белите скали”, находяща се на територията на община Балчик. Същият да бъде процедиран по чл. 16, ал. 7 от ЗУТ.

2. Дава съгласие да бъде създаден ПУП- ПУР /план за регулация на улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ/ за в.з. “Сборно място”, находяща се на територията на община Балчик. Същият да бъде процедиран по чл. 16, ал. 7 от ЗУТ

З. Дава съгласие да бъде създаден ПУП- ПУР /план за регулация на улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ /за селищно образувание “Поляните”, находяща се на територията на община Балчик. Същият да бъде процедиран по чл. 16, ал. 7 от ЗУТ

Възлага на кмета на Община Балчик да стартира процедура за изработване на “Изготвяне на ПУП – ПУР за в.з. “Белите скали”, в.з. “Сборно място” и селищно образувание “Поляните”, находящи се на територията на община Балчик., чрез обявяване на обществена поръчка по предвидения ред, съобразно предвидения финансов ресурс.

Гласували “За” – 20 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

Т.21. Предложение за кандидатстване за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 «Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 76: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Балчик:

1. Одобрява представения проект на Договор за партньорство между община Балчик, община  гр. Добрич, община Добричка и община Каварна за кандидатстване по Проект „Пъстрото лице на Добруджа” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011.

2. Декларира, че след подписване на договора за партньорство ще бъде осигурен собствен принос в размер съответстващ на  процентното разпределение между партньорите по подписания Договор за партньорство и поетото задължение за съфинансиране на 5 % на общо допустимите разходи по бюджета на проекта, но не повече от 4 165.00 лева.

3. Дава съгласие за подготовка и депозиране на проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011.

4. Декларира, че при приемане на проектното предложение за кандидатстване по проекта, задължителните дейности по същия (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности) ще бъдат изпълнени в период до 1 г. след приключване на дейностите по проекта.

5. Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение, в т.ч. да подпише договор за партньорство в одобрения вид.

Гласували “За” – 21 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

Т.22. Предложение за даване съгласие за възмездно придобиване на идеални части от право на строеж върху недвижим имот  частна общинска собственост

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 77: 1. Общински съвет Балчик на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС дава съгласие за възмездно придобиване от страна на община Балчик на 21743/217862 ид. части от правото на строеж за срок от 30 години върху ПИ №000056, целия с площ 217, 862 дка по КВС на землището на с. Стожер, община Добричка, с начин на трайно ползване  сметище (Регионално депо за отпадъци Стожер) за сумата от 37 132 лв. (тридесет и седем хиляди сто тридесет и два лева) без ДДС.

2. Разходите за заплащане на правото на строеж да бъдат за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи от бюджета на община Балчик.

3. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши  последващите съгласно закона действия.

Гласували “За” – 21 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

 

Т.23. Предложение за приемане отчета за касовото изпълнение бюджета на община Балчик за периода от 01 януари 2011 г. до 31 декември 2011 година.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 78: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общинския съвет  Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за 2011 година, както следва:

1. Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета към 31.12.2011 г. в  приходната си част  в размер на 24 608 176 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч.

за делегирани от държавата дейности  в размер на  6 966 687 лева

– за местни дейности 17 641 489 лева

2.  Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета в разходната си част по функции и разпоредители  в размер на 24 608 176 лева,  съгласно  Приложения  № 2 и  2 А  в т.ч.

за делегирани от държавата дейности  в размер на  6 966 687 лева

за дофинансиране на държавни дейности                 1 696 183 лева

– за местни дейности      15 945 306 лева

3. Утвърждава отчета за приходите и разходите на извън бюджетните сметки и фондове в т.ч. Кохезионни Структурни Фондове и Разплащателна Агенция, съгласно  Приложение № 3 и 3а.

4. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет  Балчик за 2011 г. в размер на 226 099 лв. , както и средствата за представителни разходи в размер на 40 210 лв. на Председателя на Общински съвет, Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и Сдружението на кметовете, съгласно Приложение №4.

5.  Утвърждава отчета  за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2011г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 9 016 883 лв.,  съгласно Приложение № 5

6. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 31.12.2011г. в размер на 523 422 лв., съгласно Приложение № 6.

7. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта  към 31.12.2011г. в размер на 1 349 804 лв. съгласно Приложение №: 7 и извършените разходи за същия период по Календарния план за празници и чествания с местно, национално и международно значение съгласно Приложение №: 8 общо за 570 838 лв.

8.  Утвърждава разходите за командировка на кмета на общината и председателя на ОбС извършени през 2011 г, както следва:

Кмет – служебни командировки в страната  498,06 лв.

– служебни командировки в чужбина                               908,41 лв.

Председател на ОбС    – служебни командировки в страната      706,50 лв.

– служебни командировки в чужбина               0 лв.

Гласували “За” – 19 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  2 гласа

Т. 24. Предложение за приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 79: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и чл. 12, ал. 1 от ЗОБ; чл. 24, ал. 1 и чл. 25 от НСОИОБ, Общински съвет – Балчик утвърждава сборния бюджет на Община Балчик за 2012 г., както следва:

1.            Утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетни средства, съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗДБРБ за 2012 г.:

-плащания по обслужване на общинския дълг

-плащания по проекти с европейско съфинансиране под формата на временни заеми

-заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии

-храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения

2. Утвърждава сборен първоначален бюджет на приходите за 2012 година в размер на  23 788 178 лв., съгласно приложение №: 1, в т.ч.

– приходи  държавна отговорност       7 034 968 лева

   В т. ч. преходен остатък от 2011г            46 443 лева

приходи от местни  дейности         16 753 210 лева

3. Утвърждава сборен бюджет на разходите за 2012 г. по отговорности, дейности, функции, разпоредители, съгласно приложение №: 3 в общ размер на  23 788 178 лева,

 в т .ч. по отговорности както следва:

– разходи за дейности държавна отговорност              7 034 968 лева

разходи за дейности държавна  отговорност финансирани с местни приходи  / дофинансиране/                        1 299 518 лева

– разходи за местни дейности                              15 453 692 лева

както и бюджетите за 2012 г. на всеки един разпоредител с бюджетни кредити, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗОБ и чл. 32 от НСОИОБ, по дейности, отговорности и параграфи от ЕБК, съгласно приложенията,  както следва:

РАЗПОРЕДИТЕЛИ                  ОБЩ БЮДЖЕТ                         в т.ч. ДЪРЖАВНА отговорност

————————————————————————————————————————————

– Общинска  администрация           6 137 100 лв.                             3 085 426 лв

– Кметство  Гурково                                296 719 лв                                     35 558 лв

– Кметство  Кранево                               377 188 лв                                      57 923 лв

– Кметство  Соколово                            249 029 лв                                     76 249 лв

– Кметство  Сенокос                               228 528 лв                                     50 120 лв

– Кметство  Оброчище                           675 662 лв                                  200 653 лв

– Кметство  Стражица                           206 800 лв                                    59 067 лв

– Общ.П „БКС”                                     1 688 400 лв                                          нула

Исторически музей                              115 590 лв                                    83 590 лв

– СОУ „Хр.Смирненски „ Оброчище 696 256 лв                                  570 756 лв

– СОУ „Хр.Ботев„                                    676 271 лв                                  619 633 лв

– ОУ „Антим I „                                       614 592 лв                                  547 592 лв

– ОУ „Кирил и Методий „                      89 269 лв                                  424 129 лв

– ОУ „В.Левски „ Соколово                  203 181 лв                                   165 051 лв

– ОУ „Г.С.Раковски „ Сенокос              256 167 лв                                   211 795 лв

– ПГ за КОС „Ал.Константинов „       207 414 лв                                   177 414 лв

– Помощно училище с. Кранево        670 012 лв                                 670 012 лв

4.  Утвърждава увеличението на разходната част на бюджета за делегираните от държавата дейности над стандарти 2012 г. с допълнително финансиране на база неусвоен бюджет през 2011 г., останал като преходен остатък в размер на 946 443 лева,  по функции, дейности и разпоредители, съгласно приложение №: 2, както следва:

– функция „Общо държавни служби”                                          6 137 лв

– функция „Отбрана”                                                                    333 621 лв

В т.ч. по решение СБ 6/2010г за ПСОВ Албена                  246 244 лв

– функция „Образование”                              41 634 лв

В т.ч.     дейност  ЦДГ                                                                     26 631 лв

– дейност  Училища                                                                     190 483 лв

– стипендии                                                                                          5 711 лв

– извън училищни дейности                                                         6 567 лв

– проект ”Коменски” ЦДГ Оброчище                                      12 242 лв

– функция „Здравеопазване”                                              367 лв

– функция „Социални грижи и подпомагане                    345 054 лв

В т.ч.  ДСХИ  сезонен дом

функция „Култура”                                         19 630 лв

В т.ч.     Читалища                                                                         16 161 лв

Музей                                                                                 1 838 лв

Ученическа спортна дейност                                      1 631 лв

5. На основание § 28 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г и чл. 5 от ПМС №: 367/29.12.2011 г., Общински съвет утвърждава план сметките на приходите и разходите на всяка действаща извънбюджетна сметка за 2012г в т.ч. за ИБСФ  Кохезионен и Структурен Фонд/КСФ/ и  ИБСФ  Разплащателна Агенция /РА/, съгласно приложения №: 4 и 4а.

                6. Утвърждава разчета за капиталови разходи, съгласно приложения №: 5 и №:10 по обекти, дейности и източници за финансиране, в т.ч.

–              целева субсидия за капиталови разходи  общо 318 200 лв, от тях :

за обект: Изграждане на  спортна площадка ж.к.”Балик”      106 200 лв

за обект: Основен ремонт четвъртокласна пътна мрежа        212 000 лв

7. Утвърждава бюджета на  общински съвет за 2012 г. в размер на 336 790 лв. и разходите за представителни цели общо в размер на 46 000 лева, на председателя на общински съвет, кмета на общината, кметове и кметски наместници и на сдружението на кметовете, на основание чл. 13, т. 3 от ПМС №: 367/2011 г., съгласно приложение №: 6.

                8. Утвърждава субсидиите за читалищна дейност, съгласно приложение №: 7 в общ размер на 505 909 лв., в т.ч.

– за делегирани от държавата дейности                                                          221 209 лв.

– до финансиране от местни приходи                                                              284 700 лв.

                 9.  Утвърждава разходи по програмата за развитие на спортната дейност на територията на общината през 2012 г., в размер на 2 449 158 лв., в т.ч. за капиталови разходи на стойност  2 092 000 лв., съгласно приложение №: 8.

                10. Утвърждава разходи за финансиране на празници и чествания по календарния план на общината за 2012 г. в размер на  600 000 лв., съгласно приложение №: 9.

                11. Утвърждава програмата за развитие на туризма на територията на община Балчик през 2012 г. в размер на 950 000 лв.

                12. На  основание чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг /ЗОД/, Общински съвет – Балчик приема годишният отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2011 г., съгласно приложеният отчет и справка към него.

13. На основание чл. 11 от Закона за общинския дълг, Общински съвет определя:

– максимален размер на поет общински дълг през 2012 г.    700 000 лева

общински гаранции, които могат да бъдат издадени

през 2012 година                                          618 780 лева

максимален размер на общинския дълг и общинските

гаранции към 31.12.2012 г. общо в размер на                                      1 318 780 лева

– максимален размер на плащанията през 2012 г. 1 856 342 лева по поети общински дългове.

                14.  Утвърждава норматив за разходи за СБКО на заетия персонал по трудови правоотношения в бюджетните дейности на финансиране от общината /без персонала в поделенията на делегиран бюджет/, в размер на 3% от плановите средства за работна заплата, в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от ПМС №: 367/2011г за изпълнение на ЗДБРБ за 2012 г.

15.          Определя размера на признатите разходи за пътуващи учители и служители от общината, които ще се покриват от общинския бюджет в съответствие с разпоредбите на  чл. 29, ал. 1 и ал. 2 и чл. 67, ал. 3 от ПМС №: 367/29.12.2011 г., както следва:

а/ на служители, изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при няколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик  100 %

б/ на учители и служители, пътуващи от едно населено място до друго в рамките на  общината 90 %

в/ на учители и служители, приходящи от други общини, когато в община Балчик  няма регистрирани безработни граждани от същата специалност и квалификация  85 %

г/ утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи през 2012 г., съгласно приложение №: 11.

16.          На основание чл. 14, т. 2 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет определя резерв в местни дейности в размер на 600 000 лева, за неотложни и непредвидени разходи.

17.          Утвърждава финансиране на МБАЛ Балчик ЕООД в размер на 824 000 лева, в т.ч. разходи за капиталови трансфери  24 000 лева.

18.          При възникване на временен недостиг на средства по оперативни програми, финансирани от Кохезионните и структурни фондове на ЕС в т.ч. и по ОП ”Човешки ресурси”, поради забавяне от страна на финансиращия орган на преводи по утвърдени искания за междинни плащания, Общински съвет дава своето съгласие временно от собствени приходи на общината в местни дейности да бъдат отпускани временни безлихвени заеми  за ИБСФ КСФ, като същите се погасяват от получените средства по проектите.

19.          Общински съвет – Балчик утвърждава заложените по бюджет 2012 г. средства за фонд „Работна заплата” на заетия персонал в държавни и местни дейности /без персонала в звената на делегиран бюджет/, съгласно приложение №: 13 и в изпълнение на приетото изменение на ПМС №: 67 / 2010 г. от 20.01.2012 г.

20.          Утвърждава план график за погасяване на задълженията на Община Балчик към 31.12.2011 г.  и график на постъпленията от вземания от минали години, съгласно приложение №: 14.

21.          В съответствие с разпоредбите на чл. 27 от ЗОБ Общински съвет оправомощава Кмета на Общината,  при възникване на неотложни  и доказани потребности през бюджетната година, да преценява и при спазване общия размер на бюджета за 2012 г. :

Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, по искания на ръководителите на съответните бюджетни поделения и разпоредители с бюджетни кредити, след 30.06.2012 г, с изключение на средствата за заплати, осигурителни плащания и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности от функция „Образование”.

Да прехвърля бюджетни кредити след 30.06.2012 г. за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта на местни дейности.

Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит в местни дейности.

22.          Общински съвет задължава Кмета на Общината:

Със своя заповед да определи конкретните права и отговорности на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена, разпоредители и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила за финансово управление и контрол.

Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на допълнително постъпилите средства от Министерство на финансите, трансферите от Министерства и ведомства, от дарения и застрахователни обезщетения.

В изпълнение на чл. 25, ал. 1 от ЗОБ да внася в общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета.

В изпълнение на § 47 ал. 3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г., в срок до 28.02.2012 г. да утвърди, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, формула за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция „Образование”.

23.          Да предприеме последващи мерки за изготвянето на бюджета по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение и представянето му в Министерство на финансите и поделението на Сметна палата, както и действия по изпълнение на приетият от Общински съвет бюджет на Община Балчик за 2012 г.

Нова точка 24. По предложение на общински съветници и Постоянни комисии:

Силвия Атанасова Тодорова

Увеличаване разходната част на бюджета на читалище с. Стражица с 2000 (две хиляди) лева, за сметка на други разходи за културата.

Гласували поименно “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  3 гласа

 

Никола Марков Аркалиев

1. Финансиране на “Спортен клуб по бокс и кик бокс ФУРИОЗО” с 5000 (пет хиляди) лева, за сметка на футбола.

Гласували поименно “За”  13 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  8 гласа

2. Финансиране провеждането на Световна купа Гранд При “Дионисополис” с 20 000 (двадесет хиляди) лева, за сметка на футбола.

Гласували поименно “За”  17 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  4 гласа

 

Атанас Жечев Георгиев

Допълнително финансиране бюджета на читалище с. Сенокос с 2000 (две хиляди) лева, за сметка на други разходи за културата.

Гласували поименно “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  3 гласа

 

Иванка Георгиева Бързакова

Да отпадне абзаца: /Заетият персонал в Целодневни Детски Градини с право на безплатна храна,  нямат право на средства за СБКО/ в           т. 14 на проекто-бюджета.

Гласували поименно “За”  16 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  5 гласа

 

Д-р Маргарита Калинова  председател на ПКЗССД, по предложение на комисията:

– В Приложение № 8, раздел ІІІ, т. 6 – Баскетболен клуб “Черноморец” от           5 000 да стане 10 000 лева, за сметка на футбола;

Гласували поименно “За”   15 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  6 гласа

 

– В Приложение № 8, раздел ІІІ, да се допише т. 7 – Клуб по тенис на маса  Балчик  5 000 лева, за сметка на футбола;

Гласували поименно “За”  17 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  4 гласа

 

– В Приложение № 8, раздел ІІІ, да се допише т. 8  Радиоклуб Балчик            5 000 лева, за сметка на футбола;

Гласували поименно “За”  16 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  4 гласа

 

– Гласуваните средства да не се използват за изплащане на хонорари, заплати, премии.

Гласували поименно “За”  15 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  6 гласа

 

Инж. Веселин Николов  председател на ПКУТСЕ, по предложение на комисията:

Да отпаднат заложените за продажба акции на община Балчик от Албена АД.

Гласували поименно “За”  12 гласа , “Против”  4 гласа, “Въздържал се”  5 гласа

Прегласуване поименно “За”  14 гласа , “Против”  4 гласа, “Въздържал се”  3 гласа

 

Гласували поименно предложения бюджет “За”  13 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  8 гласа

Виктор Лучиянов,

Председател на

ОбС – Балчик

 

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.