Ротарианците – за пример на политици и дипломати

Feb 29th, 2012 | От | Category: ДРУГИ

Ро­та­ри ор­га­ни­за­ци­я­та в Бал­чик от­бе­ля­за 107-го­ди­ш­ни­на­та на све­то­в­на­та ор­га­ни­за­ция, съ­з­да­де­на на 23 фе­в­ру­а­ри 1905 г. в Ню Джър­си от ад­во­ка­та Пол Ха­рис. Цел­та е ор­га­ни­за­ци­я­та да бъ­де в по­л­за на об­ще­с­т­во­то, без ко­мер­си­ал­на на­г­ла­са, то­ле­ран­т­на към по­ли­ти­че­с­ки­те, ра­со­ви­те, ет­ни­че­с­ки­те, ре­ли­ги­о­з­ни­те и дру­ги раз­ли­чия ме­ж­ду хо­ра­та.

Как оп­ре­де­ля­те Ро­та­ри, Вие ка­то пре­д­се­да­тел на ро­та­ри­ан­с­ка­та стру­к­ту­ра в Бал­чик, г-н Фе­о­до­тов?

Ро­та­ри е най-го­ля­ма­та ча­с­т­на, не­п­ра­ви­тел­с­т­ве­на ор­га­ни­за­ция на ли­де­ри от раз­ли­ч­ни про­фе­сии. През 1942 г. е уч­ре­ди­тел на ЮНЕ­С­КО, а от 1947 г. е в ос­но­ва­та на съ­з­да­ва­не­то и със ста­тут на съ­ве­т­ник в ООН.

Кои са пър­ви­те и най-из­ве­с­т­ни ро­та­ри­ан­ци?

Ро­та­ри­ан­ци са би­ли Нил Арм­с­т­ронг, Уин­с­тън Чър­чил, Тур Хе­йер­дал, Франц Ле­хар, Ед­мънт Хи­ла­ри, Уолт Ди­с­ни, Джон Ке­не­ди и сто­ти­ци все­о­т­дай­ни чле­но­ве, обе­ди­не­ни от ду­ха на при­я­тел­с­т­во­то и без­ко­ри­с­т­на­та слу­ж­ба на чо­ве­че­с­т­во­то.

Из­ве­с­т­но е, че ро­та­ри­ан­ци­те са бо­га­ти хо­ра и да­ря­ват свои сре­д­с­т­ва за зна­чи­ми де­ла.

Да. Ро­та­ри е вло­жил от 1985 г. до­се­га над 1.6 млрд. до­ла­ра, за да уни­що­жи по­ли­о­ми­е­ли­та в све­то­вен ма­щаб, ко­е­то пре­д­с­та­в­ля­ва най-го­ля­ма­та по­д­к­ре­па от стра­на на ча­с­т­ния се­к­тор за гло­бал­на здра­в­на ини­ци­а­ти­ва. Гла­в­ни пар­т­ньо­ри по то­зи про­ект са Све­то­в­на­та здра­в­на ор­га­ни­за­ция, УНИ­ЦЕФ и Аме­ри­кан­с­ки­те цен­т­ро­ве за пре­вен­ция и кон­т­рол на бо­ле­с­ти­те. Над 2 млрд. де­ца са иму­ни­зи­ра­ни про­тив де­т­с­ки па­ра­лич за по­с­ле­д­ни­те 25 го­ди­ни.

По­со­че­те ин­те­ре­с­но да­ре­ние на бо­гат ро­та­ри­а­нец.

На пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во­то на Бил Гейтс – един от най-ус­пе­ли­те хо­ра на зе­мя­та и не­го­во­то да­ре­ние за Про­г­ра­ма­та „По­ли­о­п­люс” от 355 млн. до­ла­ра, ро­та­ри­ан­ци­те съ­би­рат над 200 млн. до­ла­ра и през яну­а­ри т.г. обя­ви­ха по­с­ле­д­ния етап от пъл­но­то уни­що­же­ние на де­т­с­кия па­ра­лич.

Ка­к­ва е бъл­гар­с­ка­та ис­то­рия на Ро­та­ри Клуб?

През 1991 г. Бъл­га­рия се връ­ща към Ро­та­ри, бла­го­да­ре­ние на па­мет­та, ко­я­то ни ос­та­вят на­ши­те пър­во­п­ро­хо­д­ци, на­че­ло с пър­вия бъл­гар­с­ки ро­та­ри­а­нец Съ­бо Ни­ко­лов, па­мет­та за осем­те Ро­та­ри клу­ба от 1933 до 1941 г. и за са­мо­с­то­я­тел­ния ди­с­т­рикт, кой­то сме има­ли през 1940 г. Се­га в Бъл­га­рия има 85 клу­ба във вси­ч­ки го­ле­ми гра­до­ве, а по­ло­ви­на­та от тях са съ­з­да­ли фор­ма­ции на мла­ди ли­де­ри Ро­та­ракт и Ин­те­ракт. С то­зи свой ка­па­ци­тет Бъл­га­рия е най-бър­зо раз­ви­ва­ща­та се на­ция в Ро­та­ри и за­с­лу­же­но по­лу­чи ста­тут на са­мо­с­то­я­те­лен Ди­с­т­рикт 2482. Бъл­гар­с­ки­те ро­та­ри­ан­ци са га­рант за ми­ра на Бал­ка­ни­те. В то­зи сло­жен и ис­то­ри­че­с­ки об­ре­ме­нен с про­б­ле­ми­те си ре­ги­он се ре­а­ли­зи­рат го­ле­ми съ­в­ме­с­т­ни про­е­к­ти, гра­ди се при­я­тел­с­т­во и до­ве­рие ме­ж­ду ро­та­ри­ан­ци­те за при­мер на по­ли­ти­ци и ди­п­ло­ма­ти.

Раз­ка­же­те за Бал­чи­ш­кия Ро­та­ри Клуб.

На­ши­ят клуб има над 10-го­ди­ш­на ис­то­рия. Ние сме за­се­га 22 чле­на, за съ­жа­ле­ние ня­ма же­ни.  Из­б­ра­ни сме спо­ред кла­си­фи­ка­тор, кой­то не до­пу­с­ка по­ве­че от два­ма ду­ши от ед­на про­фе­сия, за да ня­ма кон­ку­рен­ция и изо­с­т­ря­не на вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та. Пре­д­се­да­тел­с­т­ва­ме по две го­ди­ни. Аз съм пре­д­се­да­тел до 30 юни, ко­га­то по­с­тът ми ще се за­е­ме от друг. Клу­бът ни е мно­го де­ен. Из­ве­с­т­ни са на­ши­те ле­ко­а­т­ле­ти­че­с­ки кро­со­ве „Не на дро­га­та”, ко­и­то про­ве­ж­да­ме от пет го­ди­ни и ве­че и в Об­ро­чи­ще. Из­дър­жа­ме от 4 го­ди­ни с фи­нан­со­ви сре­д­с­т­ва един кур­сант във Во­ен­но­то учи­ли­ще във Вар­на. Че­ти­ри де­ца на на­ши ро­та­ри­ан­ци са чле­но­ве на Ро­та­ракт Вар­на. За­дъл­бо­ча­ва­ме съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во­то си с клу­бо­ве в Ру­сия, Тур­ция и Ру­мъ­ния. На 24 фе­в­ру­а­ри сме го­с­ти на 10-го­ди­ш­ни­на­та на Ро­та­ри Ман­га­лия. На­ши­ят чар­тър пре­д­се­да­тел То­дор То­до­ров по­лу­чи по­че­т­на зна­ч­ка „Пол Ха­рис” за осо­бе­ни за­с­лу­ги на ро­та­ри­ан­с­ко­то дви­же­ние.

В за­к­лю­че­ние ис­кам да ка­жа, че ротари­ан­ци­те са го­то­ви да вла­гат сре­д­с­т­ва в зна­чи­ми де­ла, за­що­то цел­та на ор­га­ни­за­ци­я­та е вси­ч­ко да се пра­ви в по­л­за на хо­ра­та.

Ин­тер­вю: Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

 

Коментарите са затворени.