Събрание – празник

Feb 22nd, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

За хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния – вси­ч­ко най-до­б­ро – на­вяр­но от та­зи ма­к­си­ма се вли­яе ръ­ко­во­д­с­т­во­то на клуб „Хи­нап” в на­шия град, с пре­д­се­да­тел Дим­ка Ма­ле­ва. Мал­ци­на са хо­ра­та, ко­и­то не по­з­на­ват не­й­ния стил – да пре­вър­не ску­ч­но­то в ин­те­ре­с­но, ед­но­о­б­ра­з­но­то в раз­но­о­б­ра­з­но, де­ло­ва­та ра­бо­та да бъ­де на­си­те­на с емо­ции, а вся­ко тър­же­с­т­во, юби­лей или про­с­то съ­б­ра­ние да ста­не за­по­м­нящ се пра­з­ник.

Та­ка се слу­чи и на го­ди­ш­но­то от­че­т­но съ­б­ра­ние на клуб „Хи­нап”, ко­е­то се съ­с­тоя от 10.30 ч. на 18 фе­в­ру­а­ри, съ­бо­та, в ре­с­то­рант „Мор­с­ко око”. При­съ­с­т­ва­ха по­ве­че от 70 чле­на, го­с­ти бя­ха Ста­ни­с­ла­ва Ми­те­ва и Ви­ли Ча­лъ­ко­ва от слу­ж­ба „Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не” Бал­чик, ка­к­то и гла­в­ни­те ре­да­к­то­ри на два­та бал­чи­ш­ки ве­с­т­ни­ка – в.”Бал­чик” и в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”. След кра­т­ко­то съ­дър­жа­тел­но сло­во на Д. Ма­ле­ва ду­ма­та бе да­де­на на В.Ча­лъ­ко­ва, ко­я­то ра­зя­с­ни но­ви мо­мен­ти в ра­бо­та­та на слу­ж­ба­та, от ко­и­то мо­гат и тря­б­ва да се въз­по­л­з­ват хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния. По­лу­чи се ожи­ве­на бе­се­да с въ­п­ро­си за пар­ко­ме­с­та­та в гра­да, за тран­с­пор­т­ни­те кар­ти, за ото­п­ли­тел­ни­те ма­те­ри­а­ли, за от­с­тъ­п­ки­те за те­ле­ко­му­ни­ка­ци­он­ни ус­лу­ги, ди­е­ти­ч­но­то хра­не­не, за на­е­ми­те на об­щин­с­ки­те жи­ли­ща, за пъ­ту­ва­не­то по БДЖ, за по­лу­ча­ва­не­то на ви­не­т­ки от ин­ва­ли­ди­те, за па­ке­т­ни­те по­мо­щи от БЧК и мно­го дру­ги, все ка­са­е­щи чле­но­ве­те на клуб „Хи­нап”.

Де­ло­ви­ят ха­ра­к­тер на съ­б­ра­ни­е­то бе спо­лу­ч­ли­во раз­но­о­б­ра­зен със сти­хо­ве и сло­ва по слу­чай 19 фе­в­ру­а­ри и 3 март. Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва про­че­те своя твор­ба за Ле­в­с­ки, а Ан­на До­не­ва ре­ци­ти­ра вдъ­х­но­ве­но „Опъл­чен­ци­те на Ши­п­ка”. Ак­цент в ат­мо­с­фе­ра­та бе то­ку-що пре­ми­на­ли­ят ден на ус­ми­в­ка­та и до­б­ро­та­та, свър­зан с вза­и­мо­по­мо­щ­та и при­я­тел­с­т­во­то ме­ж­ду хо­ра­та. Все­ки при­съ­с­т­ващ по­да­ри на чо­ве­ка сре­щу се­бе си „Ча­ша­та на при­я­тел­с­т­во­то”. В ед­на от ча­ши­те на по­з­д­ра­ви­тел­на кар­ти­ч­ка сто­е­ше на­д­пис „Не ти е при­я­тел то­зи, кой­то ти трие съл­зи­те, а то­зи, кой­то не те ка­ра да пла­чеш.”

Съ­б­ра­ни­е­то про­дъл­жи с от­че­т­на ин­фор­ма­ция за 2011 г., про­че­те­на от Д.Ма­ле­ва, а съ­що и от­чет от пре­д­се­да­те­ля на ре­ви­зи­он­на­та ко­ми­сия П.Пе­нев за съ­щия пе­ри­од.

На­п­ра­ви впе­ча­т­ле­ние бо­га­та­та дей­ност на чле­но­ве­те на клуб „Хи­нап”, ак­ти­в­но­то им уча­с­тие в об­ще­с­т­ве­ния жи­вот на гра­да, в спор­т­ни­те и кул­тур­ни про­я­ви на Об­щи­на­та. Пе­в­че­с­ки­те гру­пи „Бя­ло цве­те” и „Не­с­по­кой­ни въл­ни” по­ка­з­ват сво­е­то из­ку­с­т­во във фе­с­ти­ва­ли и на­д­пя­ва­ния, не са­мо в гра­да и ра­йо­на, но и на на­ци­о­нал­но ни­во. А сре­щи­те със съ­о­т­ве­т­ни­те клу­бо­ве от До­б­рич, Вар­на, Раз­г­рад, Га­б­ро­во, Ру­се, Пер­ник и мн.др. гра­до­ве и се­ла вна­сят раз­но­о­б­ра­зие и ра­дост в жи­во­та на хо­ра­та с дъл­го­т­рай­ни здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми.

Най-мъ­д­ри­ят 82-го­ди­шен член на „Хи­нап” Илия Или­ев по­лу­чи „Ба­с­ту­на на дъл­го­ле­ти­е­то”.

Съ­б­ра­ни­е­то про­дъл­жи с на­з­д­ра­ви­ци и обяд, гри­ж­ли­во по­д­го­т­вен от ре­с­то­рант „Мор­с­ко око”. Ве­се­ли­е­то, та­зи не­от­мен­на част от изя­ви­те на клуб „Хи­нап”, про­дъл­жи с му­зи­ка и тан­ци, с та­лан­т­ли­ви из­пъл­не­ния – Сте­ф­ка Бон­че­ва ре­ци­ти­ра ”И вси­ч­ко пак е ве­ч­но” от Е.Ев­ти­мов; Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва из­пя ху­ба­ва на­ро­д­на пе­сен, вси­ч­ки бя­ха за­ки­че­ни с ми­ни­а­тюр­ни чер­ве­ни сър­чи­ца и по­чер­пе­ни с до­ма­ш­ни сла­д­ки от Иван­ка Ру­се­ва, раз­би­ра се не ли­п­с­ва­ха и пи­пер­ли­ви­те ви­цо­ве и пе­с­ни на Ге­ор­ги Хри­с­тов и До­ч­ка Ще­ре­ва. А  пе­ви­ци­те Ади­вие Ах­ме­до­ва и До­н­ка Йор­да­но­ва из­пя­ха кра­си­ва пе­сен за Бал­чик, по сти­хо­ве на Цон­ка Си­в­ко­ва. До­ри гим­на­с­ти­ч­ки­те ве­те­ран­ки им­п­ро­ви­зи­ра­ха с част от но­во­то си гим­на­с­ти­че­с­ко съ­че­та­ние, гар­ни­ра­но с кра­си­вия шпа­гат  на Пен­ка Вел­че­ва.

Бу­д­но­то въ­о­б­ра­же­ние, не­с­тан­дар­т­ни­те про­я­ви, ум­но­то съ­че­та­ва­не на се­ри­о­з­но­то, де­ло­во­то и по­ле­з­но­то с на­с­т­ро­е­ние и ве­се­лие пре­вър­на­ха съ­б­ра­ни­е­то в ед­но не­по­в­то­ри­мо пре­жи­вя­ва­не.

Мария  Андреева

 

Коментарите са затворени.