Бюджетът на Общината не е гласуван

Feb 22nd, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 17 фе­в­ру­а­ри 2012 се про­ве­де се­сия на ОбС, ко­я­то ро­ди „мър­т­во де­те” на Об­щи­на­та и го да­ри на кме­та, за да се отър­ве от от­го­вор­ност. Всъ­щ­ност ка­к­во ста­на? По по­с­ле­д­на то­ч­ка от за­се­да­ни­е­то об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци гла­су­ва­ха с 13 „за” и 8 „въз­дър­жа­ли се”  це­лия сбо­рен бю­джет за 2012 г. То­зи бю­джет, оба­че, пре­д­ви­ж­да­ше при­ход от 15 248 000 лв. от про­да­ж­ба на ак­ции от АД „Ал­бе­на”. За то­ва 12 об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци не се съ­г­ла­си­ха, пет се въз­дър­жа­ха, а съ­ве­т­ни­ци­те от БСП С.Фу­ду­ло­ва, Ив.Бър­за­ко­ва, Ата­нас Же­чев и съ­ве­т­ни­кът от ДПС д-р У.Бе­ки­ров по­д­к­ре­пи­ха кме­т­с­ко­то пре­д­ло­же­ние за про­да­ж­ба на ал­бен­с­ки­те ак­ции.

При­хо­д­на­та част на бю­дже­та ос­та­на с пе­т­на­де­сет ми­ли­о­на по-мал­ко, от­кол­ко­то раз­хо­д­на­та. Ина­че за раз­пре­де­ле­ние на раз­хо­ди­те съ­ве­т­ни­ци­те има­ха най-раз­ли­ч­ни мне­ния и ги по­д­к­ре­пи­ха с иде­я­та – на фу­т­бо­ла да се да­дат по-мал­ко па­ри.

Об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци не ха­ре­са­ха и бю­дже­та на Об­щин­с­ко­то пре­д­п­ри­я­тие БКС. Спор се по­ве­де за то­ва кои са са­мо­т­ни май­ки и кол­ко да бъ­де ме­се­ч­на­та та­к­са на де­ца­та в де­т­с­ка­та гра­ди­на. На по­мо­щ­ния пер­со­нал да се по­ла­га ли хра­на и об­ле­к­ло по СБКО.

В край­на сме­т­ка ще се ра­бо­ти по не­г­ла­су­ван бю­джет. До сле­д­ва­ща­та се­сия, ко­га­то съ­ве­т­ни­ци­те ще тря­б­ва да гла­су­ват ра­ци­о­нал­но и да има бю­джет.

Маруся КОСТОВА

 

 

Коментарите са затворени.