Докъде с Европейския съюз ?

Feb 22nd, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Вся­ко не­що има сво­я­та це­на, ка­к­то все­ки на­род има сво­я­та съ­д­ба. Гле­да­ме тъ­ъ­ъ­ъ­ж­но гър­ци­те . Ако се опи­та­ме да ана­ли­зи­ра­ме обе­к­ти­в­но и на­ша­та не­да­ле­ч­на ис­то­рия, ще от­к­ри­ем до­с­та смра­д­ли­ви ис­ти­ни, ко­и­то ще да­дат, мо­же би от­го­вор на въ­п­ро­са за­що  по­ве­че от по­ло­ви­на­та от на­ци­я­та ни жи­вее под пра­га на бе­д­но­ст­та. Пра­ва­та ни сма­ч­ка­ни, а ко­га за по­с­ле­ден път про­те­с­ти­ра­х­ме( псу­ва­не­то под юр­га­на не се брои)? На­ти­с­ка­х­ме се за Ев­ро­па и ка­к­во?  Се­га ви­ж­да­ме как гър­ци, ита­ли­ан­ци, ис­пан­ци , по­р­ту­гал­ци ръм­жат, за­що­то це­ни­те им се вди­г­на­ха 3-4 пъ­ти, фир­ми­те фа­ли­рат, а обе­ща­ни­ят рай е ми­раж! А ние, ние с на­ши­те кра­д­ли­ви ге­рои съ­в­сем я за­ба­та­чи­х­ме! Ми­на­ла­та го­ди­на сме уве­ли­чи­ли БВП с 1.6%. Ка­к­ва ра­дост, ка­к­во ве­се­лие! А ни­кой не ка­з­ва, че то­ва не е ре­зул­тат на про­из­во­д­с­т­во, а при­о­ри­те­т­но от из­нос, ка­то 43% от не­го са су­ро­ви­ни! Ех, Ан­го­ла, Ех Тан­за­ния, къ­де сме НИЕ! От ця­ла­та ра­бо­та из­в­ля­ко­ха по­л­за ико­но­ми­ки­те на Фран­ция и Гер­ма­ния. По­ра­ди раз­ме­ра и вли­я­ни­е­то си те мно­го­к­ра­т­но уве­ли­чи­ха  бла­го­съ­с­то­я­ни­е­то си на гър­ба на вси­ч­ки ос­та­на­ли по- мал­ки дър­жа­ви в ЕС. По­л­з­ва­ха най- го­ле­ми­те су­б­си­дии и при­ви­ле­гии за со­б­с­т­ве­ни­те си би­з­нес ком­па­нии и аг­ре­си­в­но пре­в­зе­ха да­же па­за­ра в це­лия ЕС. Вси­ч­ки ос­та­на­ли за­д­лъ­ж­ня­ха и мо­же би вре­ме­то на Ев­ро­то из­те­че. Ня­ма кон­т­рол, ня­ма на­д­на­ци­о­нал­на по­ли­ти­ка, и не дай Бо­же, то да се обе­з­це­ни, за­що­то ико­но­ми­че­с­ки­те за­ко­ни имат своя не­у­мо­ли­ма ло­ги­ка! За­що на­ши­те по­ли­ти­ци-”ге­нии”ис­кат да ни на­бу­тат да при­е­мем  та­зи ва­лу­та?

При­я­те­ли, скъ­пи бал­чи­к­лии, аз пи­ша  те­зи не­ща не за па­ри, а за­що­то ви­ж­дам, че хо­ра­та бе­зо­ч­ли­во се ма­мят от про­да­ж­ни ме­дии и ни­кой не ис­ка еха­ле­то да знае гор­чи­ва­та ис­ти­на. Ко­га­то си в борд към да­де­на ва­лу­та и ре­ал­но по­л­з­ваш  вси­ч­ки по­л­зи и при­ви­ле­гии, все ед­но, че то­ва е тво­я­та ва­лу­та. Имаш въз­мо­ж­ност по вся­ко вре­ме да я изо­с­та­виш и вър­жеш борд към дру­га ва­лу­та, ка­то по­л­зи­те ти от обе­ди­не­ния па­зар ед­ва ли ще из­че­з­нат. Ка­к­во ре­ал­но за­гу­би­х­ме? Па­за­ри­те в Иран, Бли­з­кия из­ток, Ру­сия , Ирак, Ку­вейт  и Йе­мен ве­че са да­леч от нас. От вой­на­та в Ирак (ко­я­то не бе­ше на­ша) ние за­гу­би­х­ме 1,5 млрд до­ла­ра. Се­га САЩ ла­па ев­ти­ния  нефт, а ние си  бър­ка­ме гу­з­но в но­са, за­що­то ня­ма кой да обя­с­ни жер­т­ви­те за ин­те­ре­си­те на ян­ки­те. На­к­рая да ка­жа, че не съ­жа­ля­вам, че два пъ­ти сме се про­ва­ля­ли ка­то съ­ю­з­ни­ци на Гер­ма­ния. Мо­же би ако се про­ве­де ре­фе­рен­дум и се при­съ­е­ди­ним под ня­ка­к­ва фор­ма на ико­но­ми­че­с­ки съ­юз за тре­ти път към тях, най-се­т­не ще от­ле­пим от дъ­но­то. А мо­же и да ни пра­тят ек­с­перт, кой­то да на­д­зи­ра­ва на­ши­те кра­д­ци!

Г. Йорданов- Гого

 

 

Коментарите са затворени.