Голям интерес към Албена на туристическата борса в София

Feb 22nd, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

При ог­ро­мен ин­те­рес към Ал­бе­на пре­ми­на ту­ри­с­ти­че­с­ка­та бор­са в Со­фия „Ва­кан­ция и СПА Eкспо“. Ку­рор­т­ни­ят ком­п­лекс уча­с­т­ва със са­мо­с­то­я­те­лен щанд, кой­то ли­ч­но бе по­се­тен от ми­ни­с­тъ­ра на ико­но­ми­ка­та, енер­ге­ти­ка­та и ту­ри­з­ма Трай­чо Трай­ков и от Же­льо Стай­ков, кой­то 11 го­ди­ни е ръ­ко­во­дил КК „Ал­бе­на”. По­се­ти­те­ли­те на най-го­ля­мо­то в Бъл­га­рия из­ло­же­ние има­ха въз­мо­ж­ност да се сдо­би­ят с над 20 ви­да ре­к­лам­ни ма­те­ри­а­ли. На мя­с­то го­с­ти­те мо­же­ха да пра­вят он­лайн ре­зер­ва­ции за се­зон 2012, а сре­щу то­ва бъ­де­щи­те ле­то­в­ни­ци по­лу­ча­ва­ха по­да­рък – кни­га­та с из­б­ра­ни раз­ка­зи на Йор­дан Йо­в­ков – „Ал­бе­на”, ко­я­то бе от­пе­ча­та­на от ак­ци­о­нер­но­то дру­же­с­т­во и из­да­тел­с­т­во „За­ха­ри Сто­я­нов”.

Бли­зо 150 ду­ши при­съ­с­т­ва­ха на пре­зен­та­ци­я­та на Ал­бе­на АД, на ко­я­то ту­ро­пе­ра­то­ри и по­се­ти­те­ли бя­ха ин­фор­ми­ра­ни с но­во­с­ти­те в ком­п­ле­к­са за то­ва ля­то. В нея бе ак­цен­ти­ра­но на три­те Б-та – бе­зо­па­с­ност, без­п­ла­т­ни ус­лу­ги и си­с­те­ма­та b2b

Уча­с­ти­е­то на Ал­бе­на на­ме­ри от­з­вук и в на­ци­о­нал­ни­те ме­дии, ка­то още в пър­вия ден щан­дът на най-го­ля­ма­та ту­ри­с­ти­че­с­ка ком­па­ния у нас бе пре­вър­нат в им­п­ро­ви­зи­ра­но сту­дио на Ка­нал 3. Жу­ли­е­та Хри­с­то­ва – ди­с­т­рикт ме­ни­джър, и Де­си­с­ла­ва Ка­лен­джи­е­ва за­по­з­на­ха зри­те­ли­те на ме­ди­я­та с ак­цен­ти­те през та­зи го­ди­на.

Из­ло­же­ни­е­то се про­ве­де под па­т­ро­на­жа на МИ­ЕТ. В бор­са­та та­зи го­ди­на се вклю­чи­ха над 280 ком­па­нии от 16 стра­ни.

Три­д­не­в­на­та про­я­ва бе 29-а по ред и с ак­цент вър­ху кул­тур­ния ту­ри­зъм. За пър­ви път тя бе ор­га­ни­зи­ра­на в сто­ли­ч­ния „Ин­тер ек­с­по цен­тър“ Со­фия (бул. „Ца­ри­г­ра­д­с­ко шо­се“ 147).

Руслан Йорданов

 

Коментарите са затворени.