Назрява ли опасност да останем без градски транспорт?

Feb 15th, 2012 | От | Category: ВАЖНА

От­го­во­рът ня­ма да е ра­до­с­тен, осо­бе­но за нас, пъ­т­ни­ци­те. За­що? Той е скрит в дей­но­ст­та на не­ле­гал­ни­те, не­ли­цен­зи­ра­ни, ча­с­т­ни ле­ки ко­ли, ве­че на по­че­т­на въз­раст, а ние тря­б­ва да се пре­до­ве­ря­ва­ме, хра­б­ро да се ка­ч­ва­ме в тях еже­д­не­в­но. Пъ­ту­ва­ме без би­лет, кой­то е за­с­т­ра­хо­ва­те­лен до­ку­мент сре­щу зло­по­лу­ка. А в на­шия град ше­с­т­ват над 10 ка­у­боя на та­ки­ва во­зи­ла, из­по­л­з­вай­ки най-на­г­ли­те, бе­зо­ч­ли­ви, не­ко­ле­ги­ал­ни на­чи­ни в ори­ги­на­лен  ко­ко­ш­кар­с­ки стил.

Ко­га­то тръ­г­ват не­ле­гал­ни­те та­к­си­та, пък и ле­гал­ни­те, ми­ну­та пре­ди да стар­ти­рат ре­до­в­ни­те та­к­си­та, оби­рай­ки ча­ка­щи­те пъ­т­ни­ци пред по­г­ле­ди­те на шо­фьо­ри­те на ли­цен­зи­ра­ни­те ав­то­бу­си на „Пъ­т­ни­че­с­ки пре­во­зи” ЕО­ОД До­б­рич с пре­зи­дент Ва­лен­тин Ва­си­лев, кой­то е оси­гу­рил за на­ша­та об­щи­на и за на­шия град чи­с­то нов ав­то­бус и два но­ви ми­к­ро­бу­са, за­що­то раз­по­ла­га с не­об­хо­ди­ма­та ре­мон­т­на ба­за и ре­зер­в­ни ча­с­ти. Той има и ли­ценз за ме­ж­ду­на­ро­д­ни пре­во­зи и два ре­зер­в­ни ав­то­бу­са. Чо­век, кой­то е бил мно­го ко­ре­к­тен и ло­я­лен към ня­кои се­к­то­ри в Об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция.
Фир­ма­та „Пъ­т­ни­че­с­ки пре­во­зи” оси­гу­ря­ва ре­до­в­на ра­бо­та на де­сет бал­чи­ш­ки жи­те­ли. По дви­же­ни­е­то на гра­д­с­кия тран­с­порт мо­жем да си све­рим ча­со­в­ни­ци­те. Су­пер­ла­ти­ви­те се от­на­сят и за дру­га­та ли­цен­зи­ра­на фир­ма – ЕТ „Ма­рин Ха­джи­ев”, ко­я­то е по­е­ла „До­пъл­ни­тел­на гра­д­с­ка ли­ния № 3” ка­то ни оси­гу­ря­ва си­гу­рен тран­с­порт на все­ки три­де­сет ми­ну­ти. На­дя­вам се, че то­ва ще е та­ка до 30 се­п­тем­в­ри, ко­га­то из­ти­ча до­го­во­рът на две­те фир­ми с Об­щи­на Бал­чик. Ка­то по­же­ла­вам: на „До­пъл­ни­тел­на гра­д­с­ка ли­ния № 3” да е ре­до­в­на в съ­бо­та и не­де­ля след 17.00 ч.
Ре­ше­ни­е­то на въ­п­ро­са е в по­с­то­ян­ния кон­т­рол от Об­ла­с­т­ния ДАИ, ме­с­т­ния КАТ, По­с­то­ян­на­та ко­ми­сия на ОбС по об­ще­с­т­вен ред, си­гур­ност и тран­с­порт, с пре­д­се­да­тел Ни­ко­лай Ар­ка­ли­ев/об­щин­с­ки съ­ве­т­ник/, Се­к­ция „Тран­с­порт”към ОбА , на­че­ло с инж.Ст.Йор­да­но­ва. Вси­ч­ки те раз­по­ла­гат с не­об­хо­ди­ми­те ло­с­то­ве да спрат не­за­кон­на­та и не­ре­г­ла­мен­ти­ра­на та­к­си­ме­т­ро­ва ус­лу­га в на­шия град.
Въ­п­ре­ки жал­би­те, по­да­де­ни в съ­о­т­ве­т­ни­те ин­с­тан­ции, на­ру­ше­ни­я­та са тру­д­ни до­ка­зу­е­ми. За­то­ва и ние, пъ­т­ни­ци­те, сме ви­но­в­ни. От­ка­з­ва­ме да бъ­дем сви­де­те­ли, ка­то се оп­ра­в­да­ва­ме, че сме ро­д­ни­ни, при­я­те­ли на те­зи на­ру­ша­ва­щи за­ко­на за кон­ку­рен­ци­я­та шо­фьо­ри. Про­дъл­жа­ва­ме да се ка­ч­ва­ме на те­зи та­к­си­та, пла­ща­ме по 70 ст., ка­к­то в ав­то­бу­са, не по­лу­ча­ва­ме би­ле­ти и та­ка сти­му­ли­ра­ме „си­ва­та ико­но­ми­ка”. Не се из­пъл­ня­ва За­ко­нът за ав­то­мо­бил­ни­те пре­во­зи /чл.106 и 106 А/, тъй ка­то те­зи та­к­си­та не пла­щат да­нъ­ци, ли­цен­зи, за­с­т­ра­хо­в­ки. За­що те­х­ни­те ко­ле­ги с раз­ре­ши­тел­ни /96 на брой/ си мъл­чат и не ре­а­ги­рат на оче­ви­д­но­то на­ру­ше­ние?! Та­к­си­та­та – фан­то­ми спи­рат на гра­д­с­ки­те спир­ки, ко­е­то е за­б­ра­не­но. Има тол­ко­ва съ­в­ре­мен­на те­х­ни­че­с­ка апа­ра­ту­ра за кон­с­та­ти­ра­не на на­ру­ше­ни­я­та. За­що ото­ри­зи­ра­ни­те ор­га­ни не я из­по­л­з­ват, ка­к­то се по­ла­га?
А се­га – не­що по-ра­до­с­т­но. На 26 яну­а­ри 2012 г. на­ши­те об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци гла­су­ва­ха ре­ше­ние за по­л­з­ва­не на кар­ти за об­ще­с­т­вен тран­с­порт от вси­ч­ки пен­си­о­не­ри и хо­ра с ув­ре­ж­да­ния, ка­то за­п­ла­щат са­мо 30 % от стой­но­ст­та на кар­ти­те. То­ва ре­ше­ние е по­с­тъ­пи­ло на 2 фе­в­ру­а­ри в Об­ла­с­т­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция До­б­рич, чий­то екип тря­б­ва в срок от 14 дни да одо­б­ри ре­ше­ни­е­то на на­ши­те съ­ве­т­ни­ци. Та­ка, че след 16 фе­в­ру­а­ри мо­же да се на­дя­ва­ме да по­пъл­ва­ме мол­би до кме­та на Об­щи­на­та за кар­ти, ко­е­то е не­го­во пре­ди­з­бор­но обе­ща­ние. Са­мо не знам да­ли след из­да­ва­не­то им да­ли ще ва­жат и за ЕТ „Ма­рин Ха­джи­ев”, но то­зи път да има пи­с­ме­на съ­г­ла­су­ва­ност на две­те упъл­но­мо­ще­ни от Об­щи­на­та фир­ми ка­то на все­ки по­ло­вин час има тран­с­порт и той е до края на кв.”Ле­в­с­ки”, а не до цен­тъ­ра му във вси­ч­ки дни от се­д­ми­ца­та.
Тук съ­ще­с­т­ву­ва един инер­ци­о­нен мо­мент – по­да­ва­не на мол­би, ут­вър­ж­да­ва­не от ОбА, пре­п­ра­ща­не до „Пъ­т­ни­че­с­ки пре­во­зи” и ЕТ”Ма­рин Ха­джи­ев”, за­я­в­ка и из­го­т­вя­не на кар­ти, а то­ва изи­с­к­ва вре­ме. От 1 март е ве­ро­я­т­но кар­ти­те да ста­нат факт.
Дра­ги пен­си­о­не­ри, още мал­ко тър­пе­ние, ко­е­то ви­на­ги про­я­вя­ва­ме. Мъл­чим хра­б­ро, че пен­си­и­те сто­ят на ед­но мя­с­то, а та­ка, ко­га­то из­по­л­з­ва­ме кар­ти­те, ся­каш ми­на­ва по-бър­зо вре­ме­то, за­що­то са­мо в ав­то­бу­са и ко­га­то ча­ка­ме тър­пе­ли­во по спир­ки­те, раз­би­ра­ме кои сме оце­ле­ли в то­ва тру­д­но не са­мо за нас вре­ме.

Екип 2 на „Б.Т.”

Коментарите са затворени.