Екскурзия в Библиотеката

Feb 15th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ед­на сним­ка „Пред би­б­ли­о­те­ка­та” от уче­ни­че­с­ки­те ми го­ди­ни ме про­во­ки­ра да на­п­ра­вя „мо­я­та мал­ка ек­с­кур­зия” в би­б­ли­о­те­ка­та при НЧ „П.Хи­лен­дар­с­ки” гр.Бал­чик. Ис­ках да уз­ная как през го­ди­ни­те се е раз­ви­ва­ла би­б­ли­о­те­ч­на­та дей­ност. Имам и ли­чен мо­тив да се ин­те­ре­су­вам мно­го по­ве­че, за­що­то би­б­ли­о­те­ка­та е тя­с­но свър­за­на с про­фе­си­о­нал­на­та ми ка­ри­е­ра. За­е­ма­ла е ва­ж­но мя­с­то в по­д­го­то­в­ка­та и обо­га­тя­ва­не на све­то­г­ле­да ми. Ви­на­ги тук съм на­ми­ра­ла до­бър при­ем и по­мощ в осъ­ще­с­т­вя­ва­не на раз­ли­ч­ни ини­ци­а­ти­ви с уче­ни­ци­те. За­то­ва съм бла­го­дар­на на Ру­мя­на Кал­че­ва /гл.би­б­ли­о­те­кар/, Пен­ка Хри­с­то­ва /ДО/, Ве­ли­ч­ка Цве­т­ко­ва, ко­и­то за­вър­ши­ха сво­я­та тру­дов път и за­с­лу­же­но се пен­си­о­ни­ра­ха. Дей­но­ст­та про­дъл­жа­ват Иван­ка То­мо­ва, гл.би­б­ли­о­те­кар  с 24 г. тру­дов стаж, Ата­на­с­ка Сто­е­ва /от­дел „Об­ра­бо­т­ка”/ и но­во­то по­пъл­не­ние спе­ци­а­ли­с­ти в би­б­ли­о­те­ч­но­то де­ло Ма­ри­а­на Ра­де­ва, Ма­г­да­ле­на Вър­ба­но­ва, Бо­ян То­мов /ком­пю­тъ­рен опе­ра­тор/. Раз­хо­д­ка­та ми за­по­ч­на пър­во от За­ем­на­та за въз­ра­с­т­ни.
Иван­ка То­мо­ва спо­де­ли сле­д­но­то: „Ос­но­в­ни­те на­со­ки, по ко­и­то ра­бо­ти би­б­ли­о­те­ка­та е раз­ши­ря­ва­не и обо­га­тя­ва­не на фон­да, спра­во­ч­но- би­б­ли­о­те­ч­но и би­б­ли­о­г­ра­ф­с­ко об­ра­зо­ва­тел­ни и кон­сул­тан­т­с­ки ус­лу­ги, оси­гу­ря­ва­не ра­вен до­с­тъп на вси­ч­ки по­т­ре­би­те­ли. По про­е­к­та „Гло­бал­ни би­б­ли­о­те­ки” бе съ­з­да­ден Ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър, обо­ру­д­ван с мул­ти­ме­ди­ен про­е­к­тор, ек­ран, ла­п­топ. До­с­та­ве­ни са 5 ком­пю­тъ­ра, раз­по­ло­же­ни в два­та от­де­ла. Ос­вен обо­ру­д­ва­не с те­х­ни­ка гла­в­но на­п­ра­в­ле­ние в ра­бо­та­та ще бъ­де обу­че­ни­е­то на би­б­ли­о­те­ка­ри­те в се­ли­щ­на­та си­с­те­ма, ко­е­то ще про­дъл­жи и през 2012 г. Вси­ч­ки кур­си­с­ти по­лу­чи­ха ди­п­лом за про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция. Оце­ня­вам ро­ля­та на ком­пю­т­ри­те ка­то го­ля­ма при­до­би­в­ка, за­що­то се по­л­з­ва без­п­ла­т­но и един­с­т­ве­но­то ус­ло­вие е да си чи­та­тел, ка­то по то­зи на­чин ще се при­в­ле­кат но­ви по­т­ре­би­те­ли. Раз­по­ла­га­ме с над 50 300 би­б­ли­о­те­ч­ни еди­ни­ци. През по­с­ле­д­ни­те 2-3 го­ди­ни бро­ят на чи­та­те­ли­те се е уве­ли­чил. От­чи­та­ме, че през 2011 г. по­се­ще­ни­я­та са 7 120, а за­е­ти­те би­б­ли­о­те­ч­ни ма­те­ри­а­ли са 15 270. И в два­та от­де­ла се пра­вят спра­в­ки по те­ми, за­да­де­ни от по­т­ре­би­те­ли­те. Има­ме ка­лен­дар „Бе­ле­жи­ти го­ди­ш­ни­ни, да­ти, съ­би­тия” и пра­вим не­об­хо­ди­мо­то за ра­зя­с­ня­ва­не­то и по­пу­ля­ри­зи­ра­не­то им. Вклю­чи­х­ме се в на­ци­о­нал­на­та кам­па­ния за въз­ра­ж­да­не на бъл­гар­с­ки­те би­б­ли­о­те­ки и ма­ра­тон на че­те­не­то. Па­зят се и се съ­х­ра­ня­ват ар­хи­в­ни кра­е­ве­д­с­ки до­ку­мен­ти, по­д­вър­з­ва се и ме­с­т­ни­ят пе­чат – в.”Бал­чик” и в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”. От 1964 г. се съ­х­ра­ня­ва и Дър­жа­вен ве­с­т­ник. Сво­д­ни­ят ка­та­лог на би­б­ли­о­те­ки­те на об­щи­на­та се по­д­дър­жа в от­дел „Об­ра­бо­т­ка”. От 3 го­ди­ни съ­ще­с­т­ву­ва и еле­к­т­ро­нен ка­та­лог, в кой­то са вклю­че­ни 5 000 то­ма. По­д­по­ма­ге­ме дей­но­ст­та на фи­ли­а­ли­те в се­ла­та Гур­ко­во, Дро­п­ла, Зме­е­во, Кра­не­во, Со­ко­ло­во и Об­ро­чи­ще. Че­ти­ри от се­ла­та и кв.”Ле­в­с­ки” са вклю­че­ни в про­е­к­та „Гло­бал­ни би­б­ли­о­те­ки”. Вза­и­мо­дей­с­т­ва­ме си ак­ти­в­но с ОДК Бал­чик, учи­ли­ща­та, Ли­те­ра­ту­рен клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров”, Клу­бо­ве­те на пен­си­о­не­ри­те и др.”
Съ­бе­се­д­ва­не­то ни тръ­г­на в по­со­ка на спо­ме­ни­те от из­ми­на­ли­те го­ди­ни за раз­ли­ч­ни ини­ци­а­ти­ви: „Влез във все­ки дом”, „Ек­с­кур­зия в би­б­ли­о­те­ка­та”, чи­та­тел­с­ки кон­фе­рен­ции, сре­щи с пи­са­те­ли и мн.др. Спом­ням си, че ко­га­то за­по­ч­нах ра­бо­та ка­то учи­тел, ед­но от изи­с­к­ва­ни­я­та бе­ше при по­се­ще­ние в до­мо­ве­те на уче­ни­ци­те да от­бе­ля­з­ва­ме има ли би­б­ли­о­те­ка в до­ма, ка­к­ви кни­ги че­те уче­ни­кът, ка­к­ва е ро­ля­та на се­мей­с­т­во­то за въз­пи­та­ни­е­то на ху­до­же­с­т­вен вкус. Не­за­б­ра­ви­ми ще ос­та­нат от­к­ри­ти­те уро­ци в би­б­ли­о­те­ка­та при ч-ще „Сво­бо­да” с.Гур­ко­во, ра­ди­о­п­ре­да­ва­ни­я­та, сре­ща­та с пи­са­те­ли и ме­с­т­ни твор­ци, кар­на­вал­ни­те ше­с­т­вия по вре­ме на Се­д­ми­ца­та на де­т­с­ка­та кни­га, ли­те­ра­тур­но-му­зи­кал­ни­те про­г­ра­ми по по­вод бе­ле­жи­ти го­ди­ш­ни­ни и др. с ак­ти­в­но­то уча­с­тие и съ­дей­с­т­вие на би­б­ли­о­те­кар­ка­та Ян­ка Мар­че­ва, ко­я­то за съ­жа­ле­ние не е ве­че ме­ж­ду жи­ви­те.
За мен би­б­ли­о­те­ка­рят не е са­мо те­х­ни­че­с­ко ли­це. Той тря­б­ва да по­з­на­ва ин­ди­ви­ду­ал­ни­те ин­те­ре­си и осо­бе­но­с­ти на мал­ки­те чи­та­те­ли. За­дъл­жен е да се гри­жи за по­пу­ля­ри­зи­ра­не на но­ви­те кни­ги чрез раз­ли­ч­ни, ин­те­ре­с­ни и при­в­ле­ка­тел­ни фор­ми ка­то по­ви­ша­ва де­т­с­ка­та ак­ти­в­ност, на­со­ч­ва и ръ­ко­во­ди де­т­с­ки­те чи­та­тел­с­ки ин­те­ре­си. В то­зи сми­съл Де­т­с­ки­ят от­дел при би­б­ли­о­те­ка­та осъ­ще­с­т­вя­ва ак­ти­в­на дей­ност в по­д­к­ре­па на об­ра­зо­ва­тел­ния про­цес и из­въ­ну­чи­ли­щ­ни ини­ци­а­ти­ви.
В от­че­та за 2011 г., пре­д­с­та­вен от би­б­ли­о­те­кар­ка­та Ма­ри­а­на Ра­де­ва за по-до­с­то­вер­на ин­фор­ма­ция про­чи­там: „ През 2011 г. са ре­ги­с­т­ри­ра­ни 224 чи­та­те­ли, на въз­раст от 6 до 14 г. Об­щи­ят брой на по­се­ще­ни­я­та са 2 145, а на за­е­ти­те би­б­ли­о­те­ч­ни ма­те­ри­а­ли – 4 167, от ко­и­то 3 787 кни­ги, а 380 – пе­ри­о­ди­ч­ни из­да­ния. Из­вър­ше­ни са 65 спра­во­ч­но-ин­фор­ма­ци­он­ни на­чи­на­ния, 43-ма­со­ви ме­ро­п­ри­я­тия за по­о­щ­ря­ва­не на че­те­не­то и спе­ци­ал­но от­но­ше­ние към кни­га­та. По по­вод на раз­ли­ч­ни го­ди­ш­ни­ни от ро­ж­де­ни­е­то на по­пу­ляр­ни де­т­с­ки пи­са­те­ли бя­ха пре­д­с­та­ве­ни 13 ви­т­ри­ни, 5 из­ло­ж­би, 18 ко­ле­к­ти­в­ни че­те­ния.
Ма­ра­тон на че­те­не­то в ОУ „Св.Св.ки­рил и Ме­то­дий”, че­т­вър­та гру­па при ЦДГ „Здра­вец”, вто­ри клас при СОУ „Хр.Бо­тев” и ЦДГ „Чай­ка”. По слу­чай 2 ап­рил – Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден на де­т­с­ка­та кни­га се про­ве­де ини­ци­а­ти­ва­та „Де­ца че­тат на де­ца” в ЦДГ „Чай­ка”. Мла­ди­те ак­тьо­ри от клуб „Ак­тьор­с­ко май­с­тор­с­т­во” при чи­та­ли­ще­то не са­мо че­то­ха с чу­в­с­т­во при­ка­з­ки на че­т­вър­та гру­па, но и пре­д­с­та­ви­ха от­къс от сво­я­та пи­е­са „Чи­ми” по В.Ап­ри­лов. Ин­те­ре­с­ни бя­ха и шоу-про­г­ра­ми­те „Мо­ре от лю­бов” в ЦДГ „Здра­вец” за 8 март, Happy Halowen в ДО, къ­де­то де­ца­та се пре­въ­п­лъ­ти­ха в лю­би­ми де­т­с­ки ге­рои от при­ка­з­ки. Де­ца от раз­ли­ч­ни въз­ра­с­ти из­ра­бо­ти­ха сур­ва­к­ни­ци под зву­ци­те на ко­ле­д­ни пе­с­ни. Клуб „При­я­те­ли на би­б­ли­о­те­ка­та” пре­д­ко­ле­д­но че­то­ха зим­ни при­ка­з­ки и сти­хо­т­во­ре­ния.
„Не ми­на­ва пра­з­ник без уча­с­тие на ОДК Бал­чик – спо­де­ля Ма­ри­а­на Ра­де­ва. Най-ху­ба­ви­те ри­сун­ки на де­ца­та ста­на­ха по­с­то­я­нен ин­те­ри­ор.” Са­ма­та об­с­та­но­в­ка в ДО на би­б­ли­о­те­ка­та е по-раз­д­ви­же­на. Ком­пю­т­ри­те се по­л­з­ват с ин­те­рес от де­ца­та. Обо­со­бен е кът за за­ни­ма­ния, че­те­не, ри­су­ва­не. Вси­ч­ки би­б­ли­о­те­ч­ни слу­жи­те­ли спо­де­ли­ха ста­но­ви­ще­то, че би­б­ли­о­те­ка­та ка­то мя­с­то за съ­х­ра­ня­ва­не и по­пъл­ва­не с кни­ги е изи­г­ра­ла сво­я­та ро­ля. Тя тря­б­ва да се пре­вър­не в ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър. То­ва е бъ­де­ще­то.
От­го­вор на въ­п­ро­са: „Ка­к­ва е ро­ля­та на еле­к­т­рон­ния ка­та­лог” по­лу­чих от Ата­на­с­ка Сто­е­ва от от­дел „Об­ра­бо­т­ка”. Тя спо­де­ли със за­до­вол­с­т­во, че та­зи про­г­ра­ма, ко­я­то е за­ку­пе­на, сле­ди и по­д­по­ма­га про­це­сът на ин­вен­та­ри­за­ция, уле­с­ня­ва тър­се­не­то и ра­бо­та­та на би­б­ли­о­те­ка­ря, да­ва въз­мо­ж­ност да се изи­с­к­ват спра­в­ки за вси­ч­ки нор­ма­ти­в­ни до­ку­мен­ти бър­зо. За 2011 г. има­ме 863 то­ма за ця­ла­та цен­т­ра­ли­зи­ра­на би­б­ли­о­те­ка, раз­пре­де­ле­ни в би­б­ли­о­те­ка­та при ч-ще „В.Ле­в­с­ки” и фи­ли­а­ли­те. На­п­ра­ве­ни са 336 то­ма да­ре­ния. От тях най-мно­го са на фон­да­ция „13 ве­ка Бъл­га­рия”, а из­да­тел­с­т­во „Ри­ва Дай­джест” чрез фон­да­ция „Био­про­г­ра­ма 2000” да­ри де­т­с­ки спра­во­ч­ни­ци и 2 кур­са по ан­г­лий­с­ки език за на­чи­на­е­щи. Из­да­тел­с­ка къ­ща „Сла­ве­на” от гр.Вар­на е съ­що сред да­ри­те­ли­те. Има и мно­го ме­с­т­ни да­ре­ния.
Вси­ч­ки сме убе­де­ни, че про­че­те­на­та кни­га с яр­ко из­ра­зе­ни ху­до­же­с­т­ве­ни об­ра­зи, ос­та­вя дъл­бо­ки сле­ди в съ­з­на­ни­е­то на чи­та­те­ля и го учи да въз­при­е­ма яв­ле­ни­я­та в жи­во­та през при­з­ма­та на ху­до­же­с­т­ве­но­то ви­ж­да­не, но тя тря­б­ва да се па­зи и не­й­на­та мол­ба е „Па­зи ме, ка­к­то па­зиш очи­те си, за­що­то без кни­ги би жи­вял в мрак, ка­к­то без очи!”
За­вър­ш­вай­ки мо­е­то пъ­те­ше­с­т­вие в све­та на кни­га­та ми се ис­ка да ка­жа: Кой­то не е по­се­тил би­б­ли­о­те­ка­та, да го на­п­ра­ви. Не­пре­мен­но!

Стела ДАКОВА

Коментарите са затворени.