“Там било село Бисерча…”

Feb 15th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

По­т­ре­се­ни сме от то­ва, ко­е­то спо­ле­тя жи­те­ли­те на с.Би­сер, об­щи­на Хар­ман­ли. Един миг и жи­во­тът им се пре­о­бър­на. За­що тря­б­ва­ше да из­жи­ве­ят то­зи стрес и да ста­нат ге­рои от филм на ужа­си­те? За­що не си взе­х­ме по­у­ка от слу­чи­ло­то се в град Цар Ка­ло­ян? За­що все ня­кой не си свър­ш­ва ра­бо­та­та, ка­к­то тря­б­ва и ко­га­то тря­б­ва? За­що, за­що…има мно­го пъ­ти за­що!
Ху­ба­во­то е, че на­ро­дът ни е до­бър, ми­ло­с­тив и от­зи­в­чив, бла­го­ро­ден и ве­д­на­га от­к­ли­к­на на то­зи зов за по­мощ. Та­ка на­п­ра­ви­х­ме и то­зи път, пен­си­о­не­ри­те от клуб „Здра­ве”. Ор­га­ни­зи­ра­х­ме да­ри­тел­с­ка ак­ция и съ­б­ра­х­ме мно­го па­ке­ти с то­п­ли дре­хи, оде­я­ла, чар­ша­фи, ха­в­лии и дру­ги не­ща от пър­ва не­об­хо­ди­мост. Из­п­ра­ти­х­ме и на­ше­то по­с­ла­ние до се­ло­то:
„Ми­ли хо­ра, скъ­пи на­ши съ­на­ро­д­ни­ци и по­том­ци на Сла­вей­ко­ва­та Бе­ло­но­га, дъл­бо­ко скър­бим за тра­ги­ч­на­та участ, ко­я­то Ви спо­ле­тя. За мър­т­ви­те, на­ши­те най-ис­к­ре­ни съ­бо­ле­з­но­ва­ния – Ве­ч­на им па­мет! Не­ка не се за­б­ра­вят! На оце­ле­ли­те ис­ка­ме да вдъ­х­нем си­ли, ку­раж и из­д­ръ­ж­ли­вост. Вя­ра­та и на­де­ж­да­та да бъ­дат с Вас, цял един на­род Ви оби­ча, жа­ли и по­ма­га. Не се от­чай­вай­те, жи­во­тът про­дъл­жа­ва и е пре­к­ра­с­но да се жи­вее!
С най-до­б­ри чу­в­с­т­ва от жи­те­ли­те на Бе­лия град Бал­чик.

Тодорка ХАРИЗАНОВА
Пре­д­се­да­тел на Ме­ди­цин­с­ки пен­си­о­нер­с­ки клуб „Здра­ве”

Коментарите са затворени.