Язовирите “Ляхово” и “Македонка” са добре

Feb 15th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Язо­вир “Ля­хо­во” е в до­б­ро съ­с­то­я­ние и ня­ма ви­ди­ми пу­к­на­ти­ни, се ка­з­ва в до­к­ла­д­на за­пи­с­ка на кме­та на се­ло Об­ро­чи­ще Да­на­ил Ка­ра­джов. По-ра­но та­зи се­д­ми­ца кме­тът на Об­щи­на­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов раз­по­ре­ди про­вер­ка на язо­ви­ра с цел да се пре­до­т­в­ра­тят евен­ту­ал­ни на­во­д­не­ния след ин­тен­зи­в­но­то сне­го­то­пе­не. По ду­ми­те на Да­на­ил Ка­ра­джов сдру­же­ни­е­то, ко­е­то сто­па­ни­с­ва язо­ви­ра, е оси­гу­ри­ло на­б­лю­де­ние на ни­во­то и то не се е про­ме­ня­ло от го­ди­ни. Из­пу­с­ка­тел­ни­те съ­о­ръ­же­ния са в из­п­ра­в­ност и при не­об­хо­ди­мост мо­же да се по­ни­жи ни­во­то на во­да­та. Ко­га­то то­ва се на­ло­жи, сто­па­ни­те са длъ­ж­ни да го на­п­ра­вят при по­д­хо­дя­щи ме­те­о­ро­ло­ги­ч­ни ус­ло­вия, съ­о­т­ве­т­с­т­ва­щи на нор­ма­ти­в­на­та ба­за, и да се ин­фор­ми­ра Ба­сей­но­ва ди­ре­к­ция. Язо­вир „Ма­ке­дон­ка” е вто­ри­ят на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на­та. Той е ре­тен­зи­о­нен и съ­с­то­я­ни­е­то му е за­до­во­ли­тел­но. Из­вър­ше­но е по­чи­с­т­ва­не на ра­с­ти­тел­но­ст­та в об­х­ва­та на ос­но­в­ния из­пу­с­ка­тел на съ­о­ръ­же­ни­е­то. Със За­по­вед №151/06.02.2012 го­ди­на на кме­та на Об­щи­на Бал­чик на слу­жи­те­ли­те от по­м­пе­на стан­ция “Ма­ке­дон­ка” са вме­не­ни за­дъл­же­ния по опо­ве­с­тя­ва­не при дви­же­ние на ви­со­ки во­ди към с.Вра­ни­но, Об­щи­на Ка­вар­на.

Сава ТИХОЛОВ

Коментарите са затворени.