Помощ за пострадалите от наводнението в с. Бисер

Feb 15th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, обяви

Дю­ше­ци, оде­ала, въз­г­ла­в­ни­ци и до­ма­кин­с­ки съ­до­ве са част от по­мо­щ­та, ко­я­то Об­щи­на Бал­чик из­п­ра­ти  към бе­д­с­т­ва­щи­те в Об­щи­на Хар­ман­ли. “Ак­ци­я­та е ко­ор­ди­ни­ра­на с ко­ле­ги­те от за­се­г­на­тия ра­йон”, за­я­ви гла­в­ни­ят се­к­ре­тар Ма­ри­я­на Ан­ге­ло­ва и до­пъл­ни, че се из­п­ра­щат са­мо  ма­те­ри­а­ли, за ко­и­то е за­я­ве­на не­об­хо­ди­мост. Пра­т­ка­та вклю­ч­ва съ­що пей­ки и ма­си. Оча­к­ва се два­та то­вар­ни ав­то­мо­би­ла да при­с­ти­г­нат в определените ча­со­ве-съобщиха от Пресслужбата на ОбА.

Дарителски SMS на номер 17 777 с текст DMS BEDSTVIE. Банкова сметка за дарения: Уникредит Булбанк IBAN BG 54 UNCR 7630 10 07 11 02 07, BIC UNCR BG SF
Одеала и дрехи се събират в дирекция “Социално подпомагане” – Балчик.

/Б.Т./

Оставете коментар