Нови стари новини

Feb 15th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини

Сесията за приемане на бюджета се отложи за 17 февруари

Ме­с­т­ни­ят пар­ла­мент не за­се­да­ва на 8 фе­в­ру­а­ри, ка­к­то оча­к­ва­ше бал­чи­ш­ка­та об­ще­с­т­ве­ност. Вси­ч­ки об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци бя­ха на­ли­це, но те­зи от БСП, ВМРО, ДПС /1 ре­ги­с­т­ри­ран д-р Бе­ки­ров/,  и три­ма от ГЕРБ не вля­зо­ха в за­ла­та и по то­зи на­чин про­ва­ли­ха об­съ­ж­да­не­то и гла­су­ва­не­то на Об­щин­с­кия бю­джет. Пи­та­ме: ще по­лу­чат ли въз­на­г­ра­ж­де­ние и ува­же­ние след по­до­б­ни изя­ви на ли­ч­на, а не на об­ще­с­т­ве­на за­ин­те­ре­со­ва­ност. По­с­та­вя­ме и въ­п­ро­са – за­що да не се гла­су­ва про­да­ж­ба на 304 000 ал­бен­с­ки ак­ции се­га, ко­га­то ед­на ак­ция стру­ва 57 лв. и Об­щи­на­та ще взе­ме над 12 млн. от тях, вме­с­то 120 000 лв. ди­ви­ден­ти. Или не сте съ­г­ла­с­ни да се по­к­ри­ят за­е­ми­те за ре­монт на об­щин­с­ки­те пъ­ти­ща, за при­до­би­ва­не­то на „СПА цен­тър Кра­не­во”, дъл­га към фонд „Енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност” и дру­ги ев­ро­пей­с­ки про­е­к­ти? За­що из­ку­с­т­ве­но ба­ви­те при­е­ма­не­то на бю­дже­та? Ка­к­ва е ли­ч­на­та Ви по­л­за от то­ва? Не е тру­д­но да се до­се­тим.
Не би­ва да за­б­ра­вя­те, об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци, че сте из­б­ра­ни да ра­бо­ти­те, а не да са­бо­ти­ра­те дей­но­ст­та на ОбС.

Проект “Пъстрото лице на Добруджа”

До 15 март е край­ни­ят срок за кан­ди­да­т­с­т­ва­не по про­е­к­та за ре­к­ла­ми­ра­не на кул­тур­ни­те обе­к­ти в Бал­чик на фо­на на „Пъ­с­т­ро­то ли­це на До­б­ру­джа”. Об­съ­ж­да­не­то на то­зи про­ект по­в­то­ри ве­че ка­з­ва­ни мно­го­к­ра­т­но не­ща: да има ре­к­лам­ни та­бе­ли на все­ки вход на гра­да, да има до­б­ро­вол­ци за ин­фор­ма­ция на чу­ж­ди ези­ци, да има най-то­ч­но и мно­го­к­ра­т­но ука­за­ние къ­де е ин­фор­ма­ци­он­ни­ят цен­тър на гра­да, от­къ­де­то да се по­лу­чи пъл­на ин­фор­ма­ция за кул­тур­ни­те ту­ри­с­ти­че­с­ки обе­к­ти в гра­да, Об­щи­на­та и Об­ла­ст­та.
Вси­ч­ки пре­д­ло­же­ния от пар­т­ньо­ри­те по то­зи про­ект от об­щи­ни­те Бал­чик, До­б­рич, До­б­ри­ч­ка и Ка­вар­на се об­съ­ди­ха на 9 фе­в­ру­а­ри в До­б­рич, за да се ре­ши кол­ко и кои да бъ­дат ре­к­ла­ми­ра­ни­те обе­к­ти ка­то общ ту­ри­с­ти­че­с­ки па­кет – съ­о­б­щи Ма­ри­я­на Пе­т­ко­ва, нач.от­дел „Ту­ри­зъм и еко­ло­гия” в Об­щи­на Бал­чик.
Мно­го съ­дър­жа­тел­но Ра­до­с­ти­на Ен­че­ва, ди­ре­к­тор на ИМ Бал­чик пре­д­ло­жи ту­ри­с­ти­че­с­ки мар­ш­ру­ти, ко­и­то до­се­га не са би­ли мно­го по­пу­ляр­ни – хра­мът на Ки­бе­ла, Вза­им­но­то учи­ли­ще, Те­ке­то край об­ро­чи­ще, ка­то те бъ­дат свър­за­ни с обе­к­ти от съ­се­д­ни­те об­щи­ни и с ор­га­ни­зи­ра­не­то на Ди­о­ни­си­е­ви пра­з­ни­ци, къ­де­то хо­ра­та да тво­рят на мя­с­то пред ту­ри­с­ти­те.
Яв­но про­е­к­тът „Пъ­с­т­ро­то ли­це на До­б­ру­джа” има бъ­де­ще, щом за не­го имат идеи мно­го хо­ра и се пре­до­с­та­вя су­ма­та от 500 000 лв.

Новата структура на ОбА е неминуема

Кол­ко­то и да не се ха­ре­с­ва иде­я­та за съ­к­ра­ще­ние в Об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция, та­ко­ва ще има. Спо­ред пра­ви­тел­с­т­ве­но­то раз­по­ре­ж­да­не ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та тря­б­ва да бъ­де на­ма­ле­на с 15 %. Кме­тът спо­де­ли, че ико­но­ми­я­та от то­ва съ­к­ра­ще­ние не е зна­чи­тел­на, но че ще тря­б­ва да из­пъл­ни пра­ви­тел­с­т­ве­на­та мяр­ка до на­ча­ло­то на ме­сец март да има но­ва об­щин­с­ка стру­к­ту­ра.

Ограбен дом

Не­из­ве­с­т­ни ли­ца са ог­ра­би­ли вси­ч­ки ме­тал­ни пре­д­ме­ти и са ко­щун­с­т­ва­ли в до­ма на бал­чи­к­лий­ка­та Ж.Д. в края на ми­на­ла­та се­д­ми­ца. Те са вле­з­ли през про­зо­рец в за­д­на­та част на къ­ща­та и та­ка ни­кой не е раз­б­рал за ог­ра­б­ва­не­то, тъй ка­то со­б­с­т­ве­ни­ч­ка­та от 2 ме­се­ца не е би­ла в къ­ща­та си, а е зи­му­ва­ла при дъ­ще­ря си. Во­ди се сле­д­с­т­вие.

Коментарите са затворени.