Криминална хроника – Кремена Капралова

Feb 15th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЛИТИКА

Иск на 52-годишен срещу Прокуратурата

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, обя­ви за ре­ша­ва­не гра­ж­дан­с­ко­то де­ло, об­ра­зу­ва­но по ис­ко­ва мол­ба на 52-го­ди­ш­ния Спи­ри­дон Ив. Сп. От с. Се­но­кос, об­ласт До­б­рич, сре­щу Про­ку­ра­ту­ра­та на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия. Той мо­ли Про­ку­ра­ту­ра да бъ­де осъ­де­на по За­ко­на за от­го­вор­но­ст­та на дър­жа­ва­та и об­щи­ни­те да му за­п­ла­ти 30 000 лв. обе­з­ще­те­ние за при­чи­не­ни му не­и­му­ще­с­т­ве­ни вре­ди. Спи­ри­дон Сп. твър­ди, че те са пре­тър­пе­ни в ре­зул­та­та на во­де­но сре­щу не­го на­ка­за­тел­но про­из­во­д­с­т­во, ко­е­то е при­к­лю­чи­ло с вля­з­ла в си­ла  на 13.03.2008 г. оп­ра­в­да­тел­на при­съ­да. Ище­цът пре­тен­ди­ра съ­що за за­кон­на ли­х­ва вър­ху су­ма­та и съ­де­б­ни раз­но­с­ки.
С при­съ­да­та Ра­йо­нен съд – До­б­рич, е при­з­нал Спи­ри­дон Сп. за не­ви­нен и го е оп­ра­в­дал за то­ва, че на 18.02.1998 г. в съ­у­ча­с­тие с  дру­го ли­це, ка­то из­вър­ши­тел с цел да на­ба­ви за се­бе си имо­т­на об­ла­га, е въз­бу­дил и по­д­дър­жал у до­б­ри­ч­лия, в ка­че­с­т­во­то му на уп­ра­ви­тел на Дру­же­с­т­во с ог­ра­ни­че­на от­го­вор­ност за­б­лу­ж­де­ние – склю­чил до­го­вор за по­ку­п­ко-про­да­ж­ба на два броя зър­но­ком­бай­ни „Фор­ш­рит” – 517, и с то­ва при­чи­нил на дру­же­с­т­во­то имо­т­на вре­да в раз­мер на 25 ми­ли­о­на не­де­но­ми­ни­ра­ни ле­ва, пре­д­с­та­в­ля­ва­ща го­ле­ми раз­ме­ри. Ище­цът е бил при­в­ле­чен ка­то об­ви­ня­ем  по сле­д­с­т­ве­но де­ло на Ок­ръ­ж­на сле­д­с­т­ве­на слу­ж­ба и му би­ла на­ло­же­на мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние за­дър­жа­не под стра­жа за вре­ме­то от 12.10.1999г. до 07.02.2000 г. На­ка­за­тел­но­то про­из­во­д­с­т­во сре­щу не­го про­дъл­жи­ло об­що 9 го­ди­ни и 5 ме­се­ца и при­к­лю­чи­ло с вля­з­ла в си­ла оп­ра­в­да­тел­на при­съ­да на Ра­йо­нен съд – До­б­рич. Спи­ри­дон Сп. пре­тен­ди­ра, че е пре­тър­пял не­и­му­ще­с­т­ве­ни вре­ди – опо­зо­ре­но е до­б­ро­то му име на чо­век и тър­го­вец, бил зле­по­с­та­вен в об­ще­с­т­во­то, имал фи­зи­че­с­ки и пси­хи­че­с­ки бол­ки, вло­ши­ло се здра­во­с­ло­в­но­то му съ­с­то­я­ние.    Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, при­е ка­то до­ка­за­тел­с­т­ва по гра­ж­дан­с­кия про­цес сле­д­с­т­ве­но­то и на­ка­за­тел­но­то де­ло сре­щу Спи­ри­дон Сп. и из­с­лу­ша сви­де­тел за пре­жи­вя­но­то от не­го и се­мей­с­т­во­то му. Ад­во­ка­тът на ище­ца пле­ди­ра пред съ­да, че по­в­ди­г­на­то­то об­ви­не­ние и аре­с­тът на по­д­за­щи­т­ния му са вло­ши­ли не­го­ви­те от­но­ше­ния с бли­з­ки и при­я­те­ли, ста­на­ли  са при­чи­на да спа­д­нат до­хо­ди­те му и са пре­ди­з­ви­ка­ли про­б­ле­ми във фи­зи­че­с­ко­то и пси­хи­че­с­ко­то му здра­ве. Ад­во­ка­тът обя­с­ни, че пре­ди об­ра­зу­ва­не­то през 2005 г. на на­ка­за­тел­но­то де­ло, за­вър­ши­ло с оп­ра­в­да­тел­на­та при­съ­да, об­ви­ни­тел­ни­ят акт сре­щу Спи­ри­дон Сп. е бил вна­сян в съ­да и връ­щан за до­раз­с­ле­д­ва­не.
Съ­де­б­ни­те за­се­да­ния в Ра­йон­ния съд не са би­ли от­ла­га­ни по не­го­ва или на за­щи­т­ни­ка му ви­на. Ад­во­ка­тът по­мо­ли съ­да да ува­жи ис­ка на Спи­ри­дон Сп. ка­то до­ка­зан и обо­с­но­ван. Пре­д­с­та­ви­те­лят на Ок­ръ­ж­на про­ку­ра­ту­ра – До­б­рич, за­я­ви, че ис­кът не е до­ка­зан по раз­мер.
Спо­ред про­ку­ро­ра по де­ло­то не са съ­б­ра­ни до­ка­за­тел­с­т­ва, че во­де­но­то сре­щу Спи­ри­дон Сп. на­ка­за­тел­но про­из­во­д­с­т­во е до­ве­ло до вло­ша­ва­не на фи­зи­че­с­ко­то и пси­хи­че­с­ко­то му здра­ве и е ув­ре­ди­ло до­б­ро­то му име.
От­ве­т­ни­кът на­ми­ра съ­що  пре­тен­ци­я­та за сил­но за­ви­ше­на, тъй ка­то от зна­че­ние би­ло не са­мо про­дъл­жи­тел­но­ст­та на на­ка­за­тел­но­то про­из­во­д­с­т­во, но и вре­ме­то, през ко­е­то е про­дъл­жи­ло до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во сре­щу ище­ца – 6 го­ди­ни. След 06.10.2005 г. де­ло­то е би­ло в съ­де­б­на фа­за и Про­ку­ра­ту­ра­та не би мо­г­ла да но­си от­го­вор­ност, смя­та дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние.
Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, ще обя­ви ре­ше­ни­е­то си на 08.03.2012 г. 08.02.2012 г.

Добрич, наказа с 2 години условно лишаване от свобода 61-годишен, причинил смърт на пътя

На­ка­за­ние 2 го­ди­ни ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да при 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок, по­лу­чи 61-го­ди­ш­ни­ят до­б­ри­ч­лия Апо­с­тол Анг. Огн. Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, го при­з­на за ви­но­вен в то­ва, че на 08.10.2010 г. по гла­вен път гр. До­б­рич – гр. Бал­чик, на око­ло 1,5 км след раз­к­ло­на за с. Пла­чи дол, об­щи­на До­б­ри­ч­ка, око­ло 19,45 ч., при уп­ра­в­ле­ние на лек ав­то­мо­бил „Фол­к­с­ва­ген Па­сат”, со­б­с­т­ве­ност на си­на му, е на­ру­шил пра­ви­ла­та за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та, пра­ви­ла­та за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та, ви­зи­ра­ни в чл.20, ал.2 от За­ко­на за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та, а имен­но: „Во­да­чът на пъ­т­ни­те пре­во­з­ни сре­д­с­т­ва са длъ­ж­ни при из­би­ра­не ско­ро­ст­та на дви­же­ние да се съ­о­б­ра­зя­ват с … ха­ра­к­те­ра и ин­тен­зи­в­но­ст­та на дви­же­ни­е­то и с вси­ч­ки дру­ги об­с­то­я­тел­с­т­ва, ко­и­то имат зна­че­ние за бе­зо­па­с­но­ст­та на дви­же­ни­е­то. Во­да­чи­те са длъ­ж­ни да на­п­ра­вят вси­ч­ко въз­мо­ж­но, за да на­ма­лят ско­ро­ст­та или да спрат пре­во­з­но­то сре­д­с­т­во във вси­ч­ки слу­чаи, ко­га­то въз­ни­к­не опа­с­ност за дви­же­ни­е­то”; чл.16, ал.1 от За­ко­на за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та – „На пъ­т­но пла­т­но с дву­по­со­ч­но дви­же­ние на во­да­ча на пъ­т­но пре­во­з­но сре­д­с­т­во е за­б­ра­не­но: 1. ко­га­то пла­т­но­то за дви­же­ние има две пъ­т­ни лен­ти – да на­в­ли­за и да се дви­жи в лен­та­та за на­с­ре­щ­но дви­же­ние ос­вен при из­пре­вар­ва­не или за­о­би­ка­ля­не ”; Чл.63 ал.2 от Пра­вил­ни­ка за при­ла­га­не на ЗДвП – „на­д­лъ­ж­на­та пъ­т­на мар­ки­ро­в­ка има сле­д­ни­те изо­б­ра­же­ния, на­и­ме­но­ва­ния и зна­че­ния: 1. „Еди­ни­ч­на не­пре­къ­с­на­та ли­ния” – М1. На пъ­т­ни­те пре­во­з­ни сре­д­с­т­ва е за­б­ра­не­но да я  за­с­тъ­п­ват и пре­си­чат”, и по не­пре­д­па­з­ли­вост е при­чи­нил смърт­та на 52-го­ди­шен жи­тел на с. Ал. Стам­бо­лий­с­ки, об­щи­на Ген. То­ше­во.
Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, ли­ши Апо­с­тол Огн. от пра­во да уп­ра­в­ля­ва мо­тор­но-пре­во­з­но сре­д­с­т­во за срок от 3 го­ди­ни.
Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, го оп­ра­в­да по по­в­ди­г­на­то­то об­ви­не­ние по чл.63, ал.1 от Пра­вил­ни­ка за при­ла­га­не на ЗДвП – „На­д­лъ­ж­на­та пъ­т­на мар­ки­ро­в­ка се из­по­л­з­ва за очер­та­ва­не на пъ­т­ни­те лен­ти, на ко­и­то е раз­де­ле­но пла­т­но­то за дви­же­ние, и за очер­та­ва­не на не­го­ва­та гра­ни­ца”.
Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, раз­г­ле­да де­ло­то и по­с­та­но­ви при­съ­да­та по ре­да на съ­к­ра­те­но­то съ­де­б­но сле­д­с­т­вие. В про­це­са бя­ха раз­пи­та­ни част от сви­де­те­ли­те на ин­ци­ден­та за изя­с­ня­ва­не на про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду об­с­то­я­тел­с­т­ве­на­та част на об­ви­ни­тел­ния акт и диапозитива му.
По де­ло­то е ус­та­но­ве­но, че на 08.10.2010 г. око­ло 19,45 ч. през тъм­на­та част на де­но­но­щи­е­то Апо­с­тол Огн. е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „Фол­к­с­ва­ген Па­сат” по пъ­тя от гр. До­б­рич към гр. Бал­чик. На за­д­на­та се­дал­ка с не­го пъ­ту­ва­ли съ­п­ру­га­та и си­нът му, кой­то е со­б­с­т­ве­ник на ко­ла­та.
По съ­що­то вре­ме по съ­щия път на око­ло 1,5 км след кръ­с­то­ви­ще­то за с. Пла­чи дол, вър­ху пла­т­но­то за дви­же­ние е има­ло спре­ни ле­ки ав­то­мо­би­ли. При­чи­на за то­ва бил па­д­нал вър­ху ас­фал­та ве­ло­си­пед и ле­жащ чо­век. Той бил за­бе­ля­зан от шо­фьо­ра на пър­ва­та спря­на ко­ла, кой­то съ­о­б­щил за ин­ци­ден­та на тел. 112.
Апо­с­тол Огн. на­б­ли­жил то­зи уча­с­тък от пъ­тя и за­бе­ля­зал спре­ни­те ав­то­мо­би­ли, но не въз­при­ел ле­жа­щия на пла­т­но­то за дви­же­ние по­с­т­ра­дал. По­д­съ­ди­ми­ят от­к­ло­нил „Фол­к­с­ва­ге­на” ле­ко в ля­во, за да за­о­би­ко­ли спре­ни­те МПС-та и по то­зи на­чин пре­ми­нал с ле­ви­те си ко­ле­ла в лен­та­та за на­с­ре­щ­но дви­же­ние. С  ле­ви­те си ко­ле­ла той пре­ми­нал и през тя­ло­то на 52-го­ди­ш­ния ле­жащ мъж в об­ла­ст­та на гръ­д­ния му кош.
Во­да­чът усе­тил, че ав­то­мо­би­лът е пре­ми­нал през пре­пя­т­с­т­вие и спрял на око­ло 50 м, за да ог­ле­да гу­ми­те за по­в­ре­ди. Ни­кой в ко­ла­та не за­бе­ля­зал, че са пре­га­зи­ли чо­век. На вли­за­не в гр. Бал­чик „Фол­к­с­ва­ге­нът” бил спрян от по­ли­цей­с­ки­те ор­га­ни и вси­ч­ки пъ­ту­ва­щи с не­го са би­ли вър­на­ти в гр. До­б­рич, къ­де­то уз­на­ли за слу­чи­ло­то се.
На­з­на­че­на­та в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во съ­де­б­но-ме­ди­цин­с­ка ек­с­пер­ти­за е ус­та­но­ви­ла, че при­чи­на за смърт­та на по­с­т­ра­да­лия е не­съ­в­ме­с­ти­ма с жи­во­та те­ж­ка гръ­б­на­ч­но­мо­зъ­ч­на и гръ­д­на тра­в­ма. Не са ус­та­но­ве­ни дан­ни, той да е бил пре­га­зен от по­ве­че от ед­но мо­тор­но-пре­во­з­но сре­д­с­т­во.
Ав­то­те­х­ни­че­с­ка­та ек­с­пер­ти­за ус­та­но­вя­ва, че пъ­т­на­та на­с­тил­ка е би­ла су­ха, за­па­зе­на, а про­из­ше­с­т­ви­е­то е на­с­тъ­пи­ло по прав уча­с­тък от пъ­тя, през тъм­на­та част на де­но­но­щи­е­то, но при яс­но вре­ме и нор­мал­на ви­ди­мост. Вклю­че­ни­те фа­ро­ве на къ­си све­т­ли­ни на спре­ни­те от две­те стра­ни на пла­т­но­то ав­то­мо­би­ли са ос­ве­тя­ва­ли тя­ло­то на по­с­т­ра­да­лия и ве­ло­си­пе­да.
Хи­ми­че­с­ка­та ек­с­пер­ти­за на по­д­съ­ди­мия не до­ка­з­ва на­ли­чие на ал­ко­хол в кръ­в­та му. Кръ­в­на­та про­ба на по­с­т­ра­да­лия е по­ка­за­ла кон­цен­т­ра­ция 1,92% ал­ко­хол.
Апо­с­тол Огн. при­з­на ви­на­та си и из­ра­зи съ­жа­ле­ние за слу­чи­ло­то се и за по­с­т­ра­да­лия чо­век. Той има чи­с­то съ­де­б­но ми­на­ло и до­б­ри ха­ра­к­те­ри­с­ти­ч­ни дан­ни. По­д­съ­ди­ми­ят има ос­но­в­но об­ра­зо­ва­ние, се­ме­ен е, пен­си­о­нер.
При­съ­да­та на Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест пред Апе­ла­ти­вен съд – Вар­на.

Добрич, разглежда иск на добричлия за 2 милиона лева срещу Прокуратурата

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, да­де ход на гра­ж­дан­с­ко­то де­ло, об­ра­зу­ва­но по ис­ко­ва мол­ба на 60-го­ди­ш­ния Сла­ви Д. Сл. от До­б­рич в ка­че­с­т­во­то му на фи­зи­че­с­ко ли­це сре­щу Про­ку­ра­ту­ра­та на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия. Той пре­тен­ди­ра Про­ку­ра­ту­ра­та да бъ­де осъ­де­на по За­ко­на за от­го­вор­но­ст­та на дър­жа­ва­та и об­щи­ни­те да му за­п­ла­ти 2 000 000 лв., пре­д­с­та­в­ля­ва­щи обе­з­ще­те­ние за при­чи­не­ни му ка­то фи­зи­че­с­ко ли­це иму­ще­с­т­ве­ни вре­ди за вре­ме­то от 2000 г. до пре­дя­вя­ва­не на ис­ка на 31.10.2011 г. Ос­но­ва­ние му да­ва во­де­но сре­щу не­го на­ка­за­тел­но про­из­во­д­с­т­во на Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, по-то­ч­но не­за­кон­но по­в­ди­г­на­то об­ви­не­ние.
Сла­ви Сл. твър­ди в ис­ко­ва­та мол­ба, че в пе­ри­о­да 1999 – 2000 г. е об­ра­бо­т­вал 1600 дка зе­мя в зем­ли­ще­то на с. Дъ­б­ра­ва. В ре­зул­тат на при­в­ли­ча­не­то му ка­то об­ви­ня­ем и на про­дъл­жи­тел­но­то на­ка­за­тел­но про­из­во­д­с­т­во, тър­го­в­с­ки­те му пар­т­ньо­ри и со­б­с­т­ве­ни­ци­те на зе­ме­дел­с­ки зе­ми, ко­и­то об­ра­бо­т­вал, се от­д­ръ­п­на­ли и не же­ла­е­ли да ра­бо­тят по­ве­че с не­го. През 2000 г. той пре­у­с­та­но­вил дей­но­ст­та си, тъй ка­то не мо­жел да об­ра­бо­т­ва зе­ми­те. От то­га­ва до пре­дя­вя­ва­не­то на ис­ка тър­пял за­гу­би от пе­чал­ба­та, ко­я­то би ре­а­ли­зи­рал от от­г­ле­ж­да­не­то на пше­ни­ца, слън­чо­г­лед, ца­ре­ви­ца и ра­пи­ца на те­зи пло­щи.
От­ве­т­ни­кът Ок­ръ­ж­на про­ку­ра­ту­ра – До­б­рич, ос­пор­ва ос­но­ва­тел­но­ст­та и раз­ме­ра на ис­ко­ва­та пре­тен­ция на Сла­ви Сл. Про­ку­ро­рът пра­ви въз­ра­же­ние за из­те­к­ла 5-го­ди­ш­на да­в­ност на пре­тен­ци­я­та, с ко­я­то се тър­сят вре­ди за вре­ме­то от 2000 г. Спо­ред не­го, пре­д­с­та­ве­ни­те по де­ло­то арен­д­ни до­го­во­ри не по­д­к­ре­пят твър­де­ни­я­та на ище­ца, че со­б­с­т­ве­ни­ци­те на зе­ми, ко­и­то е об­ра­бо­т­вал, са се от­д­ръ­п­на­ли от не­го и то в ре­зул­тат на дей­с­т­ви­я­та на ор­га­ни на Про­ку­ра­ту­ра­та на РБ. Дър­жа­в­ни­ят об­ви­ни­тел по­д­ла­га на съм­не­ние и твър­де­ни­е­то, че Сла­ви Сл. би ре­а­ли­зи­рал пе­чал­ба от 2 000 000 лв. от от­г­ле­ж­да­не­то на по­со­че­ни­те от не­го сел­с­ко­с­то­пан­с­ки кул­ту­ри.
Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, до­пу­с­на до раз­пит три­ма сви­де­те­ли, по­и­с­ка­ни от ад­во­ка­та на Сла­ви Сл. Съ­дът до­пу­с­на и из­го­т­вя­не на съ­де­б­но-ико­но­ми­че­с­ка ек­с­пер­ти­за, ко­я­то след ка­то се за­по­з­нае с до­ка­за­тел­с­т­ва­та по де­ло­то и дан­ни­те за из­вър­ше­ни да­нъ­ч­ни про­вер­ки на Ед­но­ли­ч­ния тър­го­вец „Ноу-хау Сла­ви Сл.” за 1999 г., 2000 г. и 2001 г. и ре­а­ли­зи­ра­ни­те пе­чал­би в зем­ли­ще­то на с. Дъ­б­ра­ва за 1999 г. по по­со­че­ни­те ма­си­ви спо­ред ка­те­го­ри­я­та на зе­мя­та в рам­ки­те на 1600 де­ка­ра, тря­б­ва да от­го­во­ри ка­къв е раз­ме­рът на нор­мал­на­та пе­чал­ба от об­ра­бо­т­ка­та им с кул­ту­ри­те, ко­и­то е за­ся­вал – ца­ре­ви­ца, слън­чо­г­лед, пше­ни­ца и ра­пи­ца.
Ок­ръ­жен съд раз­по­ре­ди да бъ­де изи­с­ка­но до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во сре­щу Сла­ви Сл. на Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик.
Пре­с­цен­тъ­рът на Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, уто­ч­ня­ва, че през 2010 г. Ок­ръ­жен съд осъ­ди Про­ку­ра­ту­ра­та на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия по За­ко­на за от­го­вор­но­ст­та на дър­жа­ва­та и об­щи­ни­те да за­п­ла­ти на Сла­ви Сл. су­ма­та от 100 000 лв. ве­д­но със за­кон­на­та ли­х­ва, пре­д­с­та­в­ля­ва­ща обе­з­ще­те­ние за не­и­му­ще­с­т­ве­ни вре­ди в ре­зул­тат на про­дъл­жи­ло за пе­ри­о­да 01.02.2000 г. – 28.06.2007 г. не­за­кон­но об­ви­не­ние в из­вър­ш­ва­не на пре­с­тъ­п­ле­ния из­ма­ма и уни­що­жа­ва­не на чу­ж­ди до­ку­мен­ти. На 18.03.2011 г. Апе­ла­ти­вен съд – Вар­на, на­ма­ли обе­з­ще­те­ни­е­то на 60 000 лв. Де­ло­то е на­с­ро­че­но за раз­г­ле­ж­да­не във Вър­хо­в­ния ка­са­ци­о­нен съд на 21.03.2012 г.

Материалите са изготвени от Кремена КАПРАЛОВА

Коментарите са затворени.