България – пълна лудница, презареждане

Feb 15th, 2012 | От | Category: ДРУГИ, ИЗКУСТВО, ПОЗИЦИИ

От ха­о­са на Все­ле­на­та Бог съ­т­во­рил све­та. Той на ни­ко­го не е да­вал обя­с­не­ния, за­що­то е ве­ли­ка си­ла и и е са­мо­до­с­та­тъ­чен. На­ши­те по­ли­ти­ци оба­че, ко­и­то ни уп­ра­в­ля­ват от 1990 г. до днес, бя­ха длъ­ж­ни още то­га­ва да ка­жат на то­зи из­мъ­чен на­род, че не го ча­ка ни­що до­б­ро, за­що­то го по­та­пят в ха­о­са. Да му ка­жат, че за един та­къв тру­ден пре­ход, кой­то при­ли­ча на вой­на, са ну­ж­ни по­не 40 го­ди­ни, за да се про­ме­ни ста­ри­ят на­чин на жи­вот и най-ве­че ми­с­ле­не­то.
Ис­ти­на­та бо­ли, но и ле­ку­ва и тря­б­ва ог­ром­на ду­хо­в­на си­ла, за да я из­ре­чеш. По­ли­ти­ци­те ни оба­че пре­д­по­че­то­ха ори­ен­тал­с­ко-па­т­ри­ар­хал­но­то ли­це­ме­рие, ко­е­то изо­б­що бъл­га­ри­нът счи­та за та­к­ти­ч­ност, вме­с­то про­з­ра­ч­но­ст­та, ко­я­то ни е ну­ж­на в те­зи те­ж­ки вре­ме­на, а се­га ня­кои от тях из­г­ра­ж­дат ка­ри­е­ра в ЕС. В ко­с­ми­че­с­ка­та ла­бо­ра­то­рия, на­ре­че­на „Свят”, най-мно­го ек­с­пе­ри­мен­ти са се пра­ви­ли в Бъл­га­рия. То­ва е по­ре­д­ни­ят и той е ужа­ся­ващ. Ако не­ща­та бя­ха до­б­ре пре­це­не­ни, ка­к­то в стра­ни­те от би­в­ша­та чер­ве­на си­с­те­ма, ня­ма­ше да се пре­вър­нем в пъл­на лу­д­ни­ца. До 2000 г. ха­о­сът тря­б­ва­ше да при­к­лю­чи, да се съ­з­да­де ча­с­тен ка­пи­тал, да се кра­де, да се стро­ят пи­ра­ми­ди, да се из­то­ч­ват бан­ки, да се съ­з­да­де му­т­рен­с­ка ари­с­то­к­ра­ция и.т.н. То и ста­на, но без мяр­ка и кон­т­рол.
След 2000 г. тря­б­ва­ше да се за­по­ч­нат се­га­ш­ни­те ре­фор­ми и до 2011 г. вси­ч­ко ще­ше да до­бие нор­мал­ни из­ме­ре­ния. Ни­кой, оба­че, от уп­ра­в­ля­ва­щи­те не ус­пя да го на­п­ра­ви и не пое то­зи те­жък ан­га­жи­мент. Та­ка се удъл­жи аго­ни­я­та, ко­е­то е осо­бе­но те­ж­ко за на­ро­да ни. Ние сме на­я­с­но, че се ра­бо­ти по мо­де­ли, по­да­де­ни от­вън. Дян­ков и Бо­ри­сов са пра­ви, за­що­то и тях ги на­ти­с­кат. ЕС ис­ка ис­тин­с­ки ре­фор­ми. И дру­ги да бя­ха на тя­х­но мя­с­то, ре­фор­ми пак щя­ха да се на­п­ра­вят.
Ка­к­то и да е! но в си­с­те­ма­та тря­б­ва да има за­щи­тен ме­ха­ни­зъм и съ­о­б­ра­з­но га­ло­пи­ра­ща­та ин­ф­ла­ция да се вди­гат за­п­ла­ти и пен­сии, по­не с про­цен­ти. Из­ку­с­т­ве­но съ­з­да­де­на­та кри­за в 1990 г. се­га ни втур­на и в све­то­в­на­та, съ­з­да­де­на от го­ле­ми­те иг­ра­чи. Са­мо че в та­ки­ва мо­мен­ти зад дър­жа­ва­та за­с­та­ват оли­гар­си­те и я по­д­к­ре­пят. Та­ка е в Гър­ция, в Аме­ри­ка и в дру­ги­те стра­ни. На­ши­те не си пла­щат да­нъ­ци­те, пък ка­к­во да го­во­рим за про­те­к­ция. Не раз­б­ра­ха ли по­ли­ти­ци­те ни, че „не­ж­ни ре­во­лю­ции” ня­ма. Вси­ч­ко се пра­ви ра­ди­кал­но, за да се из­ре­же ста­ро­то. От та­зи дъл­га аго­ния обе­д­ня­х­ме, оз­ло­бя­х­ме и още по­ве­че оп­ро­с­тя­х­ме. За­ло­же­но­то в на­ци­о­нал­ния ни ген, съ­в­сем се из­ро­ди, и то до стра­ш­ни раз­ме­ри. Бай Га­ньо е блед ва­ри­ант на дне­ш­на­та про­с­то­тия, ко­я­то вла­дее вси­ч­ки ни­ва на об­ще­с­т­во­то ни.
До­ко­га с то­зи не­с­ко­по­сан те­а­тър, кой­то пре­вър­на стра­на­та ни в лу­д­ни­ца и те­рен за обо­га­тя­ва­не на на­ши и чу­ж­ди и про­го­ни де­ца­та ни в чу­ж­би­на!? Спо­ред мен Бъл­га­рия тря­б­ва да вле­зе в ре­кор­ди­те на Ги­нес. А на те­зи, ко­и­то ос­та­на­ха тук, ако не ум­рат или не по­лу­де­ят, след пре­хо­да, тря­б­ва да им се да­де по­до­ба­ва­ща на­г­ра­да за ге­ро­и­зъм, че са оце­ле­ли.
Пре­хо­дът тря­б­ва да пре­за­ре­ди със све­жа енер­гия ед­на на­ция, ако е нор­ма­лен. Бъл­гар­с­ки­ят ни обезкърви!

Ирена ИЛИЕВА

Коментарите са затворени.