Покана за сесия

Feb 15th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЛИТИКА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 17.02.2012 година (петък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Предложение за приемане отчета за касовото изпълнение бюджета на община Балчик за периода от 01 януари 2011 г. до 31 декември 2011 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
2. Предложение за приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2012 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
3. Предложение за предприемане на фактически и правни действия за промяна на Управителния орган на СПА “ЦЕНТЪР КРАНЕВО” АД, промяна адрес на управление на дружеството, промяна състава на съвета на директорите, избор на изпълнителен директор, промяна на наименованието – търговската фирма на дружеството.
Вносител: Христо Николов Христов – общински съветник
4. Предложение за отпускане на финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
5. Предложение за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
6. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Мария Ангелова Хайнригс, по отношение на ПИ 02508.1.269.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
7. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и ЕТ “СПЕКТЪР – ЕКСПРЕС – ГЕОРГИ РУСЕВ”, по отношение на ПИ 02508.86.46.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
8. Предложение за одобряване на ПУП – Парцеларен план “Подземен електропровод 33кV/110кV, оптична кабелна линия, свързващи 14 бр. ветрогенератори, разположени в землището на с. Тригорци.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
9. Предложение за одобряване на ПУП – Парцеларен план “Подземен електропровод 33кV, оптична кабелна линия, свързващи 16 бр. ветрогенератори, разположени в землището на с. Соколово.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
10. Предложение за одобряване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 62788.26.65 по кадастралната карта на с. Рогачево.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
11. Отдаване под наем на части от имоти –  публична общинска собственост
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
12. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на РУ “Полиция” Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
13. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на РУ “Полиция” Албена.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
14. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” Балчик..
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
15. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на Граничен полицейски участък – Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
16. Предложение за отпускане на гориво на сектор “Пробация”, звено Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
17. Предложение за одобряване средства за покриване на разходите за ДДС по проест на ОУ “Антим І” град Балчик за безвъзмездна финансова помощ от Японското правителство.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
18. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план “Подземен електропровод Ср.НкV и оптичен кабел за захранване на вятърни генератори”.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
19. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план “Подземен електропровод 110 кV и оптичен кабел между подстанция 110/СрН, намираща се в част от ПИ № 18160.106.82 с. Гурково, община Балчик, и подстанция ВС 110 кV “Тригорци”, намираща се в ПИ № 73095.501.514 по плана на с. Тригорци, община Балчик”.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
20. Предложение за погасяване на заем от централен бюджет отпуснат по проект САПАРД.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
21. Предложение за обявяване на имот – публична общинска собственост: полски път с отпаднало предназначение, ПИ № 48982.4.10 по кадастралната карта на с. Царичино, за частна общинска собственост.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.
Виктор ЛУЧИЯНОВ 
Председател на ОбС-Балчик

Коментарите са затворени.